IFRS 15 - så upprättar du årsredovisningen för 2018

2018-08-31

kvinna skriver på whiteboard

När årsredovisningen för 2018 ska upprättas har IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder tillämpats under ett helt år och denna blir den första finansiella rapport, där regelverkets upplysningskrav ska appliceras fullt ut. Här hjälper vi dig med vilken information du ska lämna.

Alla bolag berörs

Oavsett vilka övergångseffekter bolagen identifierade med anledning av IFRS 15 så innebär de nya upplysningskraven en stor skillnad för alla bolag.

Läs också:

Upplysningskraven i IFRS 15 är mycket omfattande jämfört med dagens modesta upplysningskrav avseende intäkter och innebär att såväl kvalitativ som kvantitativ information ska lämnas. Exakt vilken information och på vilken nivå informationen lämnas beror naturligtvis på det enskilda bolagets bransch och verksamhet.

"PwC:s rekommendation är du i god tid påbörjar analysarbetet avseende vilka upplysningskrav som blir tillämpliga för just ditt bolag. Detta för att ge organisationen möjlighet att rapportera och sammanställa informationen i god tid. Det är även bra att i god tid identifiera eventuella svårigheter i insamlingsarbetet vilket kan komma att föranleda system eller rapporteringsförändringar."

Ulrika Anjou, IFRS-expert på PwC

Nya upplysningskrav för flertalet bolag

Nedan beskriver vi de upplysningskrav som vi bedömer kommer att bli tillämpliga för flertalet bolag. Upplysningarna som beskrivs nedan är dock inte heltäckande ur ett IFRS 15 perspektiv, utan en total analys krävs utifrån standarden för att avgöra vad som är tillämpligt för respektive bolag.

Uppdelning av intäkter i kategorier

I korthet innebär det nya upplysningskravet att bolag ska dela upp intäkter från avtal med kunder i olika kategorier som beskriver hur karaktär, belopp, tidpunkt och osäkerhet beträffande intäkter och kassaflöden påverkas av ekonomiska faktorer. Exempel på huvudsakliga intäktskategorier är;

  • Typ av vara eller tjänst

  • Geografisk uppdelning,

  • Typ av kontrakt såsom till exempel fastpris, löpande räkning,

  • Tidpunkt för leverans (kontrollöverföring),

  • Marknad eller kund,

  • Kontraktens löptid eller

  • Säljkanaler.

Vägledande för bolagens val av kategorier ska vara hur intäkter presenterats i andra sammanhang såsom i till exempel pressreleaser eller intern uppföljning. Värt att notera är vidare att information ska lämnas så att läsaren förstår hur den intäktsinformation som lämnas i segmentsinformationen och de nya intäktskategorierna hänger ihop.

För noterade bolag som lämnar delårsrapporter har detta upplysningskrav redan tillämpats i varje delårsrapport som avlämnats under 2018. Uppställningsformen för denna nya upplysning ska vara densamma i årsredovisningen för 2018 som i delårsrapporterna.

Kontraktskostnader

Utgifter för att erhålla eller fullfölja ett kontrakt föregås vanligen av ett antal bedömningar. Dessa ska beskrivas i notupplysning. Även vald avskrivningsmetod ska anges.

Kostnader för att erhålla eller fullfölja ett kontrakt bedöms vanligen utgöra en immateriell tillgång, och den klassificeras därmed vanligen som en anläggningstillgång. Till skillnad från andra anläggningstillgångar så krävs inte en fullständig IB/UB analys av posten. Standarden kräver dock att utgående balans, årets avskrivningar samt årets nedskrivningar specificeras i not.

Kontraktstillgångar och kontraktsskulder

För de nya balansposterna kontraktstillgångar och kontraktskulder krävs att såväl kvalitativ som kvantitativ information lämnas. Upplysningarna ska visa ingående- samt utgående balans för dessa poster. Vidare ska information lämnas om hur stor del av ingående kontraktsskuld som intäktsförts under innevarande år (exempelvis förskott som intäktsförs då prestationen utförts).

Detta kan upplevas som en krånglig upplysning då detta ofta inte är information som återfinns direkt i system utan någon form av manuell handpåläggning krävs. Information ska också lämnas om förändringar vad gäller intäktsföring under perioden och som avser ett åtagande som utförts under en tidigare period. Även andra väsentliga förändringar i dessa balansposter ska förklaras för läsaren såsom förändringar uppkomna vid förvärv, eller mätning av färdigställandegrad.

Prestationsåtaganden (PO)

Ännu ej uppfyllda PO

För att läsaren ska erhålla en förståelse för hur stor del av bolagets framtida intäkter som är kontrakterade vid årsskiftet ska upplysning lämnas om utestående kontrakterade prestationsåtagande. Vidare ska upplysning lämnas om när i tid dessa åtaganden förväntas uppfyllas och därmed när intäkten redovisas. Väsentliga betalningsvillkor, åtagande för returer, andra återbetalningar och garantier ska också anges.

Väsentliga bedömningar

Avsnittet som beskriver redovisningsprinciper och väsentliga bedömningar avseende intäktsredovisning kommer att utökas. Redovisningsprinciperna ska innehålla information om väsentliga prestationsåtagande vilka beskrivs utifrån betalningsvillkor och när bolaget vanligtvis uppfyller ett åtagande. Om väsentliga bedömningar och förändringar föreligger ska även dessa beskrivas för läsaren.  Exempel är hur transaktionspris och rabatter har fördelats, hur rörliga ersättningar fastställs, väsentliga finansieringskomponenter samt hantering av returer.

Nedskrivningar

Nedskrivningar av kundfordringar och kontraktstillgångar, det vill säga kundförluster, ska särskilt upplysas om. Notera att nedskrivningsprövningen i sig utförs enligt IFRS 9 Finansiella instrument.

Så här kan upplysningar enligt IFRS 15 se ut

Kontakta oss

Anna Larsson

Anna Larsson

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0723-53 01 30

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide