IFRS 9 - upplysningar om övergången

2017-10-15

skyskrapa sedd underifrån

 

Delårsrapporten för första kvartalet 2018 är den första delårsrapporten som upprättas enligt IFRS 9 Finansiella instrument. Allt eftersom implementeringen av IFRS 9 färdigställs bör information om detta lämnas i delårsrapporterna. Enligt Stockholmsbörsens övervakningsenhet bör slutlig beskrivning och presentation av kvantitativa övergångseffekter lämnas senast i bokslutskommunikén för 2017.

2017

Delårsrapporter

Generellt

Allt eftersom implementeringen av IFRS 9 färdigställs bör information om detta lämnas i delårsrapporterna. 

Detta innebär att all känd information som bolaget har där man med rimlig precision kan uppskatta effekterna av övergången ska anges. Om man inte har detta så är det en kvalitativ beskrivning som ska anges, med information om hur implementeringen fortlöper jämfört med den information som angavs i ÅR 2016. Notera att all informationsgivning tar sikte på väsentliga effekter.

Bokslutskommunikén (Q4)

Informationsgivningens omfattning och utformning beror på:

 • Val av övergångsmetod2 och undantag
 • Väsentliga omräkningseffekter eller inte

Information bör lämnas om övergångseffekterna i sammandrag, det vill säga "övergångsbryggan" i sammandrag samt beskrivning av väsentliga förändringar. Notera att vid tidpunkt för bokslutskommunikéns publicering har IFRS 9:s ikraftträdandetidpunkt passerats och bolaget tillämpar IFRS 9 "på riktigt". För de företag som förväntas få mer väsentliga effekter av tillämpningen av IFRS 9 kan exempelvis upplysningar lämnas i enlighet med IFRS 7 p 42I, 42J och 42O. 

Struktur och format på informationen beror på varje enskild koncerns omständigheter och effekter av övergången.

Stockholmsbörsens övervakningsenhet har under hösten 2017 kommunicerat att de förutsätter att företag som har väsentliga effekter från övergången kommer att lämna upplysningar om kvantitativa effekter i bokslutskommunikén.3

2018

Delårsrapporter

Delårsrapport kvartal 1 (Q1)

Q1 är den första finansiella rapporten som upprättas enligt IFRS 9.

Följande information ska ingå:

 • Beskrivning av de nya redovisningsprinciperna
 • Val av övergångsmetod2 och undantag
 • Övergångsbryggan i sammandrag (öppningsbalansen)
 • Ej omräknade jämförelsetal: jämförelsesiffror för 2017 baserade på tidigare principer. 

Notera att efter ny klassificering enligt IFRS 9 kan upplysningskravet i IAS 34 p 16A j vara tillämpligt på andra instrument än under klassificering enligt IAS 39.

OBS! Om företaget väljer att även upplysa om poster eller nyckeltal för 2018 beräknade som om företaget tillämpat IAS 39 så är detta alternativa nyckeltal (alternative performance measures, APM), då sådan omräkning inte nämns i IFRS 9. Separata regler för alternativa nyckeltal ska då tillämpas. 

Struktur och format på informationen beror på varje enskild koncerns omständigheter och effekter av övergången.

Delårsrapporter kvartal 2-4 (Q2-Q4)

Notera att den övergångsinformation som angavs i Q1 inte behöver återupprepas i efterföljande delårsrapporter om man i dessa tydligt hänvisar till sida och avsnitt i Q1 där övergångsinformationen finns att läsa.

Vid övergångsmetod som innebär ej omräknade jämförelsetal anges jämförelsesiffror enligt tidigare regler.

 

1Företag kan om så önskas (ej krav) välja att beskriva de nya redovisningsprinciperna i ett separat avsnitt i ÅR 2017 och sedan i Q1 2018 hänvisa till detta avsnitt.

2Avseende övergångsmetod till IFRS 9 så får endast metoden som innebär omräknade jämförelsetal tillämpas om företaget kan göra så utan att använda sig av i efterhand erhållen information (”hindsight”). Denna metod kommer troligtvis att vara sällsynt, varför vi valt att inte ta upp den i detta sammanhang.

3Information om nya IFRS

Utdrag ur Börsen vägledning: IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ska tillämpas från den 1 januari 2018. ESMA har tidigare5 publicerat hur emittenter förväntas tillgodose de krav som ställs i IAS 8 om upplysning av effekterna av nya IFRS. Enligt dessa dokument bör informationens innehåll bli mer detaljerat över tiden, med start i årsredovisning för 2016 och resulterande i kvantifierad information senast i årsredovisning 2017. Börsen har noterat att många bolag fortfarande inte har offentliggjort information utöver att utredning pågår. Årsredovisningar för 2017 offentliggörs i samma tidsperiod som de första kvartalsrapporterna för 2018, som ska vara upprättade enligt de nya IFRS. Börsen anser därför att de slutliga beskrivningarna av (övergångs)effekter inklusive kvantifierade uppgifter bör göras tillgängliga senast i bokslutskommunikén 2017. Bolag som har kommit längre i sina förberedelser kan med fördel lämna denna information redan i delårsrapporten för tredje kvartalet 2017.

Årsredovisning

Informationsgivningens omfattning och utformning beror på:

 • Val av övergångsmetod4 och undantag
 • Väsentliga omräkningseffekter eller inte

Information ska lämnas om vilka effekter införandet av IFRS 9 gav, kvantitativt och kvalitativt.

Övergångsmetod som innebär ej omräknade jämförelsetal 4

Övergångsbryggan för IFRS 9:

  • IB EK 2018 (det vill säga UB 2017+ omräkning= nytt IB 2018)
  • Frivillig information om nya redovisningsprinciper från och med 2018.5
 • Frivillig information om nya redovisningsprinciper from 2018.6

Struktur och format på informationen beror på varje enskild koncerns omständigheter och effekter av övergången.

För mer information om vilken information som bör lämnas i finansiella rapporter 2017 - se ESMAS Public Statement IFRS 9.

Årsredovisning

Information ska lämnas om:

 • Val av övergångsmetod4 och undantag

Övergångsmetod som innebär ej omräknade jämförelsetal 4:

 • Övergångsbryggan för IFRS 9;
  • IB EK 2018 (dvs UB 2017+ omräkning= nytt IB 2018)
 • Notupplysningar enligt reviderade IFRS 7 avseende 2018.
 • Notupplysningar enligt ”gamla” IFRS 7 avseende 2017, det vill säga inga ändrade upplysningar avseende de som lämnades i ÅR 2017.

OBS! Om företaget väljer att även upplysa om poster eller nyckeltal för 2018 beräknade som om företaget tillämpat IAS 39 så är detta alternativa nyckeltal (alternative performance measures, APM), då sådan omräkning inte nämns i IFRS 9. Separata regler för alternativa nyckeltal ska då tillämpas.

Då upplysningskraven för 2018 respektive 2017 inte alltid sammanfaller kommer detta i vissa fall betyda att upplysningar för de respektive åren lämnas i separata tabeller, och inte sida vid sida som tidigare har kunnat göras.

Struktur och format på informationen beror på varje enskild koncerns omständigheter och effekter av övergången.

4Avseende övergångsmetod till IFRS 9 så får endast metoden som innebär omräknade jämförelsetal tillämpas om företaget kan göra så utan att använda sig av i efterhand erhållen information (”hindsight”). Denna metod kommer troligtvis att vara sällsynt, varför vi valt att inte ta upp den i detta sammanhang.

5Företag kan om så önskas (ej krav) välja att beskriva de nya redovisningsprinciperna i ett separat avsnitt i ÅR 2017 och sedan i Q1 2018 hänvisa till detta avsnitt.

6Företag kan om så önskas (ej krav) välja att beskriva de nya redovisningsprinciperna i ett separat avsnitt i ÅR 2017 och sedan i Q1 2018 hänvisa till detta avsnitt.

Kontakta oss

Johanna Strahl

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 010-213 34 19

Per-Ove Zetterlund

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 010-213 32 97

Följ oss i sociala medier