Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

K2 - BFN förtydligar redovisningen av reparation och ombyggnad

2020-01-30

Bokföringsnämnden (BFN) har i december 2019 infört ändringar i vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag. Förbättringar av en byggnad som är till följd av den allmänna tekniska utvecklingen av byggnadsstandarden får nu behandlas som reparation och därmed kostnadsföras.

Den 6 december 2019 beslutade BFN om ändringar i vägledningen BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) samt i vägledningen BFNAR 2017:3 Årsbokslut. Uppdateringarna gäller kommentarerna till punkterna 10.17 och 10.18 i K2 (och 9.17 och 9.18 i BFNAR 2017:3) som avser utgifter för reparation och underhåll.

Ändringarna följer av en dom som Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) meddelat i ett mål om avdrag för reparation och underhåll vid byte av fönster (mål nummer 2482–2485-18).

Enligt punkterna 10.17 och 10.18 i K2 ska utgifter för tillbyggnad och ombyggnad tas upp som tillgång. Av punkt 10.18 följer dock att utgifter för ombyggnad som vid inkomstbeskattningen dras av omedelbart även ska kostnadsföras i redovisningen. Då man enligt Inkomstskattelagen 19 kapitlet, 2 § ska dra av utgifter för reparation och underhåll ska dessa även kostnadsföras i redovisningen, det vill säga enligt det utvidgade reparationsbegreppet.

– Domen från HFD avsåg en byggnad med tvåglasfönster med träram där fönstren byttes ut till treglasfönster med aluminiumbeklädd träram. Det ansågs att bytet till en bättre standard var till följd av den allmänna tekniska utvecklingen, varför direktavdrag medgavs för utgiften i enlighet med det utvidgade reparationsbegreppet, förklarar Lisa Sagström, redovisningsspecialist, PwC Sverige.

Förbättringar till följd av den allmänna tekniska utvecklingen

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en åtgärd utgör en reparation eller en ombyggnad. Vid en reparation återställs byggnaden till det skick som byggnaden befann sig i då den var ny-, till- eller ombyggd. Vissa åtgärder kan även omfatta utgifter för både reparation och ombyggnad. De utgifter som då ska tas upp som tillgång är den del av utgiften som medfört en värdehöjande förbättring av byggnaden i förhållande till byggnadens ursprungliga skick.

- Ändringarna som har gjorts i K2 avser förtydligande att utgifter för förbättringar av en byggnad som är till följd av den allmänna tekniska utvecklingen av byggnadsstandarden i sin helhet får behandlas som reparation. Detta innebär att utgifterna inte behöver tas upp som tillgång utan får kostnadsföras i sin helhet, säger Lisa Sagström.

Vill du veta mer om redovisning enligt K2? Kontakta oss i dag!

Kontakta oss

Lisa Sagström

Lisa Sagström

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0723-53 01 80

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide