Koncernredovisning 2019 – exempel enligt IFRS

man med ipad i mötesrum

Denna skrift visar ett exempel på en koncernredovisning för det fiktiva, noterade företaget IFRS Värdet AB. Koncernredovisningen är upprättad enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), och beaktar de standarder som publicerats till och med den 31 maj 2019 och som ska tillämpas på finansiella rapporter som börjar 1 januari 2019 eller senare. I exemplet antas IFRS Värdet AB vara noterat på Nasdaq Stockholm och vara moderföretag i en koncern.

Vi har försökt skapa en realistisk koncernredovisning för IFRS Värdet AB, ett företag som tillverkar varor, tillhandahåller tjänster och innehar förvaltningsfastigheter. Eftersom skriften är ett vägledande verktyg, har vi dock inte uteslutit några tilläggsupplysningar baserat på väsentlighet. I stället har vi inkluderat vägledande upplysningar för så många vanligt förekommande scenarier som möjligt. Vi vill betona att beloppen i skriften enbart är till för att ge vägledning och att de möjligen inte är konsekvent beräknade genom hela skriften.

I exemplet på koncernredovisning har också beaktats sådana krav, enligt svensk lag, god redovisningssed och börskrav, som ställs på koncernredovisningar som svenska företag upprättar enligt IFRS. Krav från Finansinspektionen belyses emellertid inte, eftersom exempelföretaget inte är ett finansiellt företag. Exemplet belyser inte heller sådan information som inte formellt krävs i en årsredovisningshandling men som ofta publiceras i årsredovisningen, till exempel rapport om intern kontroll och bolagsstyrningsrapport.

I exemplet finns några poster som inte presenteras på ett sätt som överensstämmer med hur svenska företag vanligen presenterar posterna. Det gäller framför allt indelningen av koncernens eget kapital och definitionen av likvida medel i kassaflödesanalysen. Kommentarer beträffande skillnaderna lämnas då i kommentarerna till respektive avsnitt i exemplet.
 

Kontakta oss

Taina Rauma

Taina Rauma

Redovisningsspecialist

Tel 0734-23 57 02

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide