Koncernredovisning 2018 – exempel enligt IFRS

man med ipad i mötesrum

Denna skrift visar ett exempel på en koncernredovisning för det fiktiva, noterade företaget IFRS Värdet AB. Koncernredovisningen är upprättad enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), och beaktar de standarder och tolkningar som publicerats till och med 31 maj 2018 och som ska tillämpas på finansiella rapporter som börjar 1 januari 2018 eller senare. 

Vi har försökt skapa en realistisk koncernredovisning för IFRS Värdet AB, ett företag som tillverkar varor, tillhandahåller tjänster och innehar förvaltningsfastigheter. Eftersom skriften är ett vägledande verktyg, har vi dock inte uteslutit några tilläggsupplysningar baserat på väsentlighet. I stället har vi inkluderat vägledande upplysningar för så många vanligt förekommande scenarier som möjligt. Vi vill betona att beloppen i skriften enbart är till för att ge vägledning och att de möjligen inte är konsekvent beräknade genom hela skriften.

I exemplet på koncernredovisning har också beaktats sådana krav, enligt svensk lag, god redovisningssed och börskrav, som ställs på koncernredovisningar som svenska företag upprättar enligt IFRS. Krav från Finansinspektionen belyses emellertid inte, eftersom exempelföretaget inte är ett finansiellt företag. Exemplet belyser inte heller sådan information som inte formellt krävs i en årsredovisningshandling men som ofta publiceras i årsredovisningen, till exemplet rapport om intern kontroll och bolagsstyrningsrapport.

I exemplet finns några poster som inte presenteras på ett sätt som överensstämmer med hur svenska företag vanligen presenterar posterna. Det gäller framför allt indelningen av koncernens eget kapital och definitionen av likvida medel i kassaflödesanalysen. Kommentarer beträffande skillnaderna lämnas då i kommentarerna till respektive avsnitt i exemplet.
 

Kontakta oss

Taina Rauma

Redovisningsspecialist

Tel 0734-23 57 02

Följ oss i sociala medier