Leasingavtal i utländsk valuta – det kan finnas behov av att hantera valutarisken

2018-12-19

kvinna vid dator

IFRS 16 Leasingavtal innebär att alla leasingavtal (med vissa undantag) från och med den 1 januari 2019 redovisas i balansräkningen och leasingskulder i utländsk valuta kommer att omvärderas till balansdagens valutakurs. I normalfallet omvärderas däremot inte nyttjanderättstillgången. Företag som har leasingavtal i utländsk valuta kan därmed förvänta sig betydligt större genomslag i resultaträkningen än tidigare. Här redogör vi för vad man bör tänka på.

Går det att begränsa denna effekt? Ett sätt kan vara att använda skulden i utländsk valuta som ett säkringsinstrument. Detta kräver dock att det finns ett säkrat föremål. Ett alternativ kan då vara att identifiera valutarisken i en utlandsverksamhet som säkrat föremål. Detta förutsätter naturligtvis att nettoinvesteringen har samma funktionella valuta som leasingavtalet.

Att använda en leasingskuld som säkringsinstrument medför dock vissa utmaningar. Ett exempel är att leasingskulden minskar med tiden på grund av de amorteringar som görs enligt annuitetsmetoden. Det identifierade säkrade föremålet behöver därför minska i motsvarande grad. Leasingskuldens storlek kan också komma att variera över tid av andra orsaker, exempelvis om det finns indexklausuler i leasingavtalet. Utmaningarna innebär att det i de flesta fall krävs mer uppföljning och anpassning av säkringsrelationen än vad som är fallet om till exempel ett vanligt banklån i utländsk valuta används som säkringsinstrument.

Att använda leasingskulden som säkringsinstrument påverkar dock inte leasingbetalningarnas storlek, utan dessa påverkas även fortsättningsvis av förändringar i valutakursen. Ett annat alternativ kan  vara att ekonomiskt minska valutarisken genom att använda sig av ett valutaderivat och identifiera leasingskulden som säkrat föremål. Den första frågan man då måste ställa sig är vilken och hur stor del av valutarisken man vill hantera. Valet står vanligen mellan att

-    hantera omvärderingen av den finansiella skulden till balansdagens kurs; och

-    hantera både omvärderingen av den finansiella skulden till balansdagens kurs och variabiliteten i framtida leasingkostnader.

Oavsett vad man väljer så uppstår en rad utmaningar om man vill tillämpa säkringsredovisning då de vanligaste derivaten på marknaden inte matchar leasingskuldens egenskaper exempelvis med avseende på kassaflödenas storlek och variabiliteten i leasingskulden.

Mer information om säkring av valuta- och ränterisker relaterade till leasingtransaktioner finns nedan.
 

Kontakta oss

Peter Almgren

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0729-97 25 40

Per-Ove Zetterlund

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 010-213 32 97

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide