Börsernas ansvar för redovisningstillsynen upphör

2018-11-15

man vid trappa på kontor

Från och med den 1 januari 2019 tar Nämnden för svensk redovisningstillsyn över granskningsansvaret över svenska börsföretags finansiella rapportering. Börsernas ansvar för övervakningen upphör därmed, men Finansinspektionen kommer även i fortsättningen att ha det yttersta ansvaret för granskningen. Här kan du läsa mer om den nya ordningen och vilka övergångsbestämmelser som gäller. 

I dag delat ansvar mellan Finansinspektionen och börserna

Den nuvarande ordningen för redovisningstillsyn, som infördes år 2007, innebär att ansvaret för tillsynen delas mellan Finansinspektionen och börserna (Nasdaq Stockholm AB och Nordic Growth Management NGM AB). Börserna ansvarar för den löpande övervakningen, men Finansinspektionen har det yttersta ansvaret för tillsynen.

Ny ordning för redovisningstillsyn från 1 januari 2019

I juni 2018 antog riksdagen regeringens förslag till en ny ordning för redovisningstillsyn. Nämnden för svensk redovisningstillsyn, ett nyinrättat organ inom Föreningen för god sed på aktiemarknaden*, ska utföra övervakningen av svenska börsföretags finansiella rapportering.

Nämnden för svensk redovisningstillsyn tar över granskningsansvaret från börserna Nasdaq Stockholm AB och Nordic Growth Management NGM AB från och med den 1 januari 2019. Finansinspektionen behåller dock det yttersta ansvaret för tillsynen och har fortfarande befogenhet att ingripa vid eventuella överträdelser.

Annika Poutiainen har utnämnts till nämndens ordförande och kommer att leda arbetet. Annika har lång erfarenhet från övervakning av börsbolag och värdepappersmarknaden. Hon har också arbetat som finansinspektör och enhetschef på Finansinspektionen, varit nordisk marknadsövervakningschef på Nasdaq och haft ett antal förtroendeposter, bland annat ledamot i Aktiemarknadsnämnden. Hon har också verkat internationellt i arbetsgrupper inom ESMA, EU:s tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaden.

Lagändringar och övergångsbestämmelser från 2019

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2019. Enligt de övergångsbestämmelser som följer med lagändringarna har börserna fortsatt ansvar för att fullgöra sina skyldigheter för redovisningstillsyn för finansiella rapporter som har offentliggjorts innan lagändringarna träder i kraft. Detta innebär att en årsredovisning som avser kalenderåret 2018 och som publiceras under våren 2019 kommer att omfattas av den nya ordningen för redovisningstillsyn. Årsredovisningar och delårsrapporter som offentliggörs under 2018 omfattas däremot av nuvarande bestämmelser.

* Föreningen för god sed på aktiemarknaden är en gemensam organisation där näringslivets självreglering har samlats - här ingår sakorganen Rådet för finansiell rapportering, Aktiemarknadsnämnden och Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Huvudmän för denna förening är Aktiemarknadsbolagens Förening, FAR, Fondbolagens Förening, Institutionella ägares förening, Nasdaq Stockholm, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenskt Näringsliv.

Kontakta oss

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide