IFRS – områden att beakta inför upprättandet av årsredovisningen 2019

2020-01-30

Inför upprättandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har vi sammanställt vilka nyheter och övriga områden som gäller och som kan behöva beaktas om de är tillämpliga. Sammanställningen baseras på PwC:s publicerade artiklar under 2019.

IFRS 3 Rörelseförvärv

Fler förvärv blir tillgångsförvärv med ändringar i IFRS 3

Den 22 oktober 2018 gav IASB ut ändringar avseende definitionen av ett rörelseförvärv i IFRS 3. Klassificeringen av ett förvärv som antingen rörelseförvärv eller tillgångsförvärv ger upphov till stora skillnader i redovisningen. De ändringar som införs i IFRS 3 förväntas medföra att fler förvärv kommer att redovisas som tillgångsförvärv jämfört med nuvarande vägledning. Här redogör vi för de huvudsakliga förändringarna.

IFRS 3 – så hanteras leasingavtal i rörelseförvärv

Den nya leasingstandarden IFRS 16 trädde i kraft den 1 januari 2019. Nu har även andra IFRS-standarder uppdaterats för att harmonisera med de nya leasingreglerna, inklusive standarden IFRS 3 Rörelseförvärv. Hur ska leasingavtal hanteras i förvärvsanalysen och vad bör du tänka på? Vi har svaren.

IFRS 9 Finansiella instrument

Så beräknar man kreditriskreserv för koncerninterna fordringar – uppdaterad PwC In Depth

Det finns ett förenklat sätt för juridisk person att redovisa finansiella instrument. Viktigt att notera är dock att den nya modellen för kreditförlustreservering i IFRS 9 ändå måste tillämpas. Vi förklarar vad man bör tänka på och hur man går tillväga.

Verkligt värde-säkringar av icke-finansiella tillgångar – fungerar det?

Övergången till den nya leasingstandarden IFRS 16 har medfört stora effekter för flygindustrin, som frågat IFRS Intepretations committee (IFRS IC) om valutarisken i ett flygplan kan säkras. IFRS IC har publicerat ett svar på den mer principiella frågan huruvida en icke-finansiell tillgång kan vara säkrat föremål i en verkligt värde-säkring.

Slutet för LIBOR och andra referensräntor – så påverkas redovisningen

Ett byte av LIBOR och andra referensräntor är nära förestående. Även om själva förändringen inte har skett ännu, så finns det frågor som påverkar redovisningen redan nu. IASB har därför ändrat standarderna IAS 39 och IFRS 9 så att företag inte ska tvingas avbryta säkringsredovisningen endast på grund av den osäkerhet som råder i samband med övergången till nya referensräntor. Vi sammanfattar de huvudsakliga ändringarna i regelverket och hur redovisningen påverkas samt vilka upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen.

IFRS 16 Leasingavtal

IFRS 16 Leasingavtal ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den från och med 1 januari 2019. Nedan följer en sammanställning över PwC:s publicerade artiklar avseende IFRS 16 under 2019.

Att tänka på inför Q1-rapporteringen 2019

Från den 1 januari 2019 är IFRS 16 Leasingavtal och IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling tillämpliga. Dessa två nyheter får effekter för de flesta koncerner och påverkar informationsgivningen i Q1-rapporten 2019.

IFRS 16 Leasing – koppling till andra standarder

Den mest uppenbara effekten av IFRS 16 är att leasetagare ska redovisa en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld i balansräkningen för så gott som samtliga leasingåtaganden. Tillämpningen påverkar även andra områden såsom nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar, rörelseförvärv, finansiella instrument, skatter med mera.

Leasingavtal enligt IFRS 16 – så här hanteras uppskjuten skatt

Det råder för närvarande osäkerhet kring om och hur uppskjuten skatt ska redovisas på leasingavtal. Det finns dessutom två alternativ för hur uppskjuten skatt ska presenteras i tilläggs-upplysningarna. International Accounting Standards Board (IASB) har nu publicerat ett utkast till vägledning.

Ny rapport: Så påverkar IFRS 16 företagsvärdering

PwC:s studie "IFRS 16 – ny leasingstandard" inkluderar 73 bolag noterade på svenska Large Cap och belyser generella trender och förändringar i bolagens rörelsevärde, balansomslutning och EBITDA. Studien uppmärksammar också vilken inverkan IFRS 16 kan få på både kassaflödes- och relativvärdering.

– Implementeringen av IFRS 16 medför nya diskussionspunkter och områden för analys avseende finansiell rapportering och denna studie ger högaktuella insikter hur man bör arbeta med IFRS 16, kommenterar Jon Walberg, partner och ansvarig för värderingsenheten på PwC.

Resultatet av PwC:s globala IFRS 16-undersökning har publicerats

Redovisning av ändringar i leasingavtal – så gör du

Nu har de flesta företag redovisat leasingavtal i linje med IFRS 16 Leasingavtal i sin koncernredovisning i ungefär ett år. Verksamheten utvecklas och kanske har något befintligt leasingavtal redan varit föremål för omförhandling. Eller kanske är det snart aktuellt att omförhandla befintligt leasingavtal. Här kan du veta mer om hur ändringar av leasingavtal redovisas samt vilka effekter olika avtalsändringar får på koncernens finansiella rapporter.

Hur fastställer du den verkställbara perioden för ett leasingavtal?

Den verkställbara perioden för ett leasingavtal enligt IFRS 16 Leasingavtal reflekterar de ekonomiska konsekvenserna av avtalet i ett bredare perspektiv, inte bara legala rättigheter och betalningar vid uppsägning. Detta klargörs nu av IFRS Interpretations Committee (IFRS IC). Leasetagare beaktar den verkställbara perioden när de fastställer leasingperioden, och därmed vilka betalningar som ska inkluderas i leasingskulden. Leasetagare som tolkat den verkställbara perioden snävare kommer att behöva beakta påverkan av IFRC IC:s agendasvar, vilket kan öka redovisade leasingskulder.

IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling 

Att tänka på inför Q1-rapporteringen 2019

Från den 1 januari 2019 är IFRS 16 Leasingavtal och IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling tillämpliga. Dessa två nyheter får effekter för de flesta koncerner och påverkar informationsgivningen i Q1-rapporten 2019.

Så här presenteras osäkra skatteskulder och fordringar

Ett företag ska presentera osäkra skattepositioner som aktuella eller uppskjutna skatteskulder eller fordringar, detta klargörs nu i IFRS Intepretations Committee’s (IFRS IC:s) agendasvar. Sådana poster ska inte presenteras som avsättningar. Företag som presenterar osäkra skatteskulder (eller fordringar) på andra rader än aktuella eller uppskjutna skatteskulder eller fordringar ska beakta påverkan av IFRS IC:s agendasvar på denna presentation.

Övriga områden

Hur påverkar Brexit den finansiella rapporteringen?

Det brittiska parlamentet beslut att inte godkänna det avtal som Theresa May förhandlat fram ökar osäkerheten om vad som kommer att hända under våren. Risken för en hård Brexit, det vill säga utan avtal, har ökat väsentligt. Här redogör vi för några av de områden som kan påverka den finansiella rapporteringen.

IFRS-koncerner måste hantera tre olika leasingberäkningar

Svenska koncerner som tillämpar IFRS behöver hålla reda på redovisning av leasingavtal på tre olika nivåer från och med den 1 januari 2019. Här redogör vi för de huvudsakliga skillnaderna mellan den redovisningsmässiga hanteringen i koncernen enligt IFRS respektive den skattemässiga hanteringen.

Ränteavdragsbegränsningar – redovisningsmässiga frågor

De nya ränteavdragsreglerna ger upphov till en mängd redovisningsmässiga frågeställningar avseende leasing. Vi har sammanfattat vad respektive företag behöver beakta med hänsyn till ränteavdragsreglerna givet det redovisningsregelverk som företaget tillämpar i dag. Ta del av exempel på frågeställningar som avser klassificering av leasingavtal, vald diskonteringsränta med mera.

Agendasvar från IFRS IC – därför bör du känna till dessa

Det har blivit allt vanligare med vägledningar i hur IFRS kan tillämpas från IFRS Intepretations Committee (IFRS IC). Dessa vägledningar benämns "agenda decisions". Hittills i år har IFRS IC publicerat 22 agendasvar som rör allt från hur betalningar för molnbaserade systemlösningar till utbildningsutgifter i samband med leverans i kundkontrakt ska redovisas.

Upplysning om förändringar i finansieringsverksamhetens skulder bör ses över

Bristande kvalitet i de upplysningar som lämnas avseende förändringar i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten har medfört att investerare framfört klagomål.  IFRS Intepretations Committee (IFRS IC) har nu publicerat ett agendasvar där de identifierat vilka områden företag bör fokusera på i syfte att ta fram relevanta upplysningar till investerare. Alla företag bör ompröva sina befintliga upplysningar mot bakgrund av agendasvaret för att avgöra om några ändringar krävs, menar IFRS IC.

European Securities and Markets Authority (ESMA)

ESMA uttalar sig om redovisning av uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag

Uttalandet gäller för företag som redovisar uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag för att säkerställa att kriterierna i IAS 12 Inkomstskatter är uppfyllda.

ESMA:s fokusområden för årsredovisningen 2019

Upplysningar om den nya standarden IFRS 16, förbättring av upplysningar kring IFRS 9 och IFRS 15 samt specifika frågor relaterade till IAS 12 hamnar i fokus när de europeiska tillsynsmyndigheterna ska granska de noterade företagens finansiella rapporter för 2019. Detta bör du tänka på vid upprättande av årsredovisningen för 2019.

Användning av alternativa nyckeltal och efterlevnad av ESMA:s riktlinjer

The European Securities and Markets Authority (ESMA) har publicerat en studie kring användningen av alternativa nyckeltal (APM) hos europeiska företag och hur god efterlevnaden är av ESMA:s riktlinjer för APM. Studien belyser vanliga brister vid tillämpningen av riktlinjerna.

Koncernredovisning 2019 – exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2019 – exempel enligt IFRS

Denna skrift visar ett exempel på en koncernredovisning för det fiktiva, noterade företaget IFRS Värdet AB. Koncernredovisningen är upprättad enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), och beaktar de standarder som publicerats till och med den 31 maj 2019 och som ska tillämpas på finansiella rapporter som börjar 1 januari 2019 eller senare. I exemplet antas IFRS Värdet AB vara noterat på Nasdaq Stockholm och vara moderföretag i en koncern.

Kontakta oss

Karin Hultén

Karin Hultén

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 40

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide