Regelverksfrågor

Regelverksfrågor inom försäkringsbranschen

Har ditt företag kontroll på nuvarande och kommande regelverksfrågor?

Försäkringsrörelselagen FRL, lagen om understödsföreningar och Finansinspektionens föreskrifter är under ständig förändring. Ändrad struktur på bolag och koncerner, genom till exempel förvärv, kan också påverka vilka regler som är tillämpliga.

Våra specialister inom försäkringsområdet bevakar och tar aktiv del i den löpande utvecklingen av befintliga och kommande regelverk, både i Sverige och inom EU.

Vi kan till exempel hjälpa till med

  • Bedömning av effekter av det kommande Solvens II-regelverket
  • Biträde vid företagsköp och omstruktureringar för bedömning av
    • uppkomst och omfattning av ev försäkringsgrupp eller finansiellt konglomerat
    • påverkan på kapitalbas och kapitalkrav – solo, försäkringsgrupp och finansiellt konglomerat
    • påverkan på skuldtäckning
  • Hjälp med löpande bedömningar av ifall bolag uppfyller regelverkens krav om solvens, skuldtäckning med mera
Följ oss i sociala medier