Aktuellt inom fondbranschen - hållbarhet i fokus

Under ledning av PwC:s specialister anordnades under måndagen ett fullsatt seminarium där aktuella trender, nya möjligheter och utmaningar för fondbranschen diskuterades. Fredrik Franke, ansvarig för PwC:s rådgivningstjänster inom hållbart företagande pratade om hållbarhetsfrågor för fondbolag.
 

Att hållbarhet är mer än en trend och att klimatproblemen i högsta grad är ett hot mot branschen kan vi nog alla hålla med om. Om världen ska lyckas ställa om från en fossilbaserad ekonomi till en förnybar sådan och hålla oss under 2-gradersmålet, kommer vi fram till år 2030 att behöva göra investeringar motsvarade 93 000 miljarder dollar per år. Hur gör vi då det?

En sak är i alla fall säker och det är att vi måste öka takten av hållbara investeringar. Just nu sker också en lavinartad utveckling vad gäller olika initiativ kring hållbara investeringar globalt. Allt ifrån initiativ som uppmuntrar till mer transparens kring klimatrapportering av förvaltat kapital, till gröna obligationer. Globalt kan till exempel TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) lyftas som föredöme på ett initiativ som nu snabbt påverkar lagstiftare och reglerande myndigheter världen över att agera. I Sverige har Finansinspektionen i årets regleringsbrev fått ett antal uppdrag inom klimat- och hållbarhetsområdet och FI har valt att se klimat- och hållbarhetsfrågor som en naturlig vidgning och utveckling av sitt uppdrag att främja finansiell stabilitet, gott konsumentskydd och väl fungerande marknader.
 

"Klimatrisker kan bli en del av tillsynen av finansmarknaden"

Detta har bland annat lett till en ny fondreglering gällande hållbarhetsredovisning som trädde i kraft vid årsskiftet 2017/2018. Den nya regleringen innebär att fondbolag, förvaltningsbolag och AIF-förvaltare ska för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar, respektive varje alternativ investeringsfond som förvaltaren marknadsför till icke-professionella investerare lämna den information som behövs för förståelsen av fondens förvaltning med fokus på hållbarhet, däribland i frågor som rör: miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Riktlinjer och vägledning för hur denna information kan utformas har tagits fram av Fondbolagens förening.

Bara några dagar efter årsskiftet publicerades också utredningen om Gröna Obligationer, och det kommer nog inte dröja länge innan vi börjar se regleringar kring redovisning av klimatavtryck för fondbolag.

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Följ oss i sociala medier
Hide