Klimatmötet i Paris – näringslivets roll

2015-12-03

Företags åtaganden och vd:ars engagemang

Många organisationer har redan ambitiösa åtaganden för att hantera klimatproblematiken. FN har kartlagt åtaganden i frågan och har registrerat åtaganden från 1 800 företag och över 400 investerare i fler än 1 000 städer och regioner. Enligt vår analys har 385 (41 procent) av PwC:s största kunder (GPA: er) förbundit sig till vissa klimatåtaganden. 84 av dessa företag är svenska.


De flesta har fastställt interna mål, men över 200 företag har också förbundit sig till någon form av offentligt åtagande eller initiativ. 62 procent är CIPS-företag, i synnerhet Retail & Consumer och Energy, Utilities & Mining. Kunder i banksektorn, kapitalförvaltare och teknikbolag är också aktiva, vilket avspeglar en förväntad ökning av risker och möjligheter inom deras sektorer.

 

Vd:ars syn på klimatförändringar

En av de främsta drivkrafterna för dessa åtaganden är att vd:ar uttalar sig allt tydligare offentligt kring klimatproblemet. Under sommaren gjorde PwC en snabbundersökning om vd:ars åsikter och åtgärder i fråga om klimatförändringar (CEO Pulse). 142 VD:ar runtom i världen svarade att ökad reglering och högre energipriser är deras främsta oro. Vi frågade även om vad som motiverar och driver de på ett personligt plan. 81 procent uppgav att de driver verksamhetens åtgärder mot klimatförändringar för att skydda framtida generationers intressen.


I stort gav undersökningen större bevis för att ledande vd:ar förstår:

  • de affärsmässiga fördelarna med att vara proaktiv inom klimatfrågor,
  • att de samarbetar med leverantörer och konsumenter för att hitta lösningar, och
  • att de förändrar hur de hanterar risker.


Att göra fördelarna tydliga och mätbara och meddela dem brett kommer att vara viktigt för att skapa ett djupare förtroende och större medvetenhet inom näringslivet.


Stora affärsmöjligheter i behovet att möta klimatrisker

  • Finansmarknaden står inför särskilda risker vad gäller att hantera både fysisk klimatpåverkan (försäkringsgivare) och risker vid investeringar och finansiering av koldioxidintensiva branscher som energi, tillverkning och transport (banker och kapitalförvaltare). Finansmarknaden har också en stor möjlighet att finansiera infrastrukturen för lägre koldioxidutsläpp , såsom förnyelsebar energi. PwC arbetar för närvarande med flera banker och förvaltare för att bedöma och hantera klimatrisker både för investeringsportföljer och vid finansiering, samt stödja utvecklingen av den växande marknaden för gröna obligationer.
  • Infrastruktur (CP & I) kommer att stå inför liknande risker och möjligheter. Med tanke på omfattningen och komplexiteten i den infrastrukturövergång som kommer att krävas, kommer detta troligen att vara en stor marknadsmöjlighet under de kommande 20–30 åren. För städer kommer det vara särskilt kritiskt när den globala befolkningen blir mer urbaniserad och det krävs stora investeringar i infrastruktur.
  • Energi- och gruvindustrin (EU & M) står även de inför alltfler utmaningar kopplat till kapitalintensiva projekt och dess påverkan på miljö och samhället. Att kunna beskriva sin påverkan är avgörande för att behålla licensen för verksamheten. Vårt TIMM-verktyg ger kunder att mäta sin ekonomiska, miljömässiga och social påverkan och därmed stödja sin kommunikation med lagstiftare, lokalsamhällen och andra intressenter.
  • Government & Public Services: För att uppnå de nationellt fastställda klimatmålen kommer myndigheter att införa nya lagar, regelverk och incitament för investeringar som krävs för att uppnå klimatmålen. Klimatfinansiering kommer att öka efter konferensen i Paris genom större åtaganden från främst de rikare länderna. PwC globalt har stor erfarenhet av att arbeta med myndigheter i klimatfrågor.

 

Mål för hållbar utveckling

Ett avtal i Paris kommer att vara viktigt för näringslivet. Det kommer att höja hållbarhetstänket och planeringen inom organisationer. FN:s 17 nya mål för hållbar utveckling, som antogs av FN is september 2015, kommer i sig också bidra till att dessa frågor kommer upp på dagordningen. För närvarande säger majoriteten av företagen som vi talade med i PwC:s senaste undersökning Sustainable Development Goals survey att dom förstår betydelsen av FN:s 17 huvudsakliga, mål men endast 30 procent räknar med att år 2020 ha identifierat de verktyg som behövs för att bedöma konsekvenserna.

 

Vad betyder företagens åtgärder mot klimatförändringar för investeringar, arbeten och utsläpp?

PwC har genomfört en konsekvensanalys av ett initiativ med olika lösningar från företag för minskning av klimatutsläppen. Analysen visar att stora företag börjar anta en liknande nivå på sina klimatambitioner som länder. Om företagen lyckas komma förbi alla hinder för att realisera sin lösningar kan det i sig ge upphov till investeringar i storleksordningen 5–10 miljarder dollar och ta oss 65 procent mot målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader år 2100.


För att nå detta mål behöver företagen följa upp planerna med åtgärder och öka sitt arbete inom många sektorer. Framför allt behöver politiker och myndigheter utforma tydliga riktlinjer och stimulera investering som ger lägre koldioxidutsläpp.

 

Vår analys visar att vissa företag har stora ambitioner

WBCSD:s initiativ för ett tekniskt partnerskap för låga koldioxidutsläpp är ett affärspartnerskap med stora ambitioner. Vår konsekvensanalys, som lanserades för några veckor sedan, visar att:

  • Företagens lösningar skulle kunna minska utsläppen med ca 25 procent jämfört med idag, och få samhället att ta sig 65 procent av vägen till utsläppsmålet på 2 grader år 2100.
  • Det skulle kunna ge upphov till 5–10 dollar i investeringar i ekonomiska sektorer med låga koldioxidutsläpp och stödja 20–45 miljoner personers anställning.
  • Det ger en plattform där företagen kan ha en ledande roll för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

 

Vad betyder detta för företag som överväger klimatåtgärder eller undrar hur åtgärderna kan påverka dem?
Läs mer här >>


Mer intressant läsning

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Fredrik Ljungdahl

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom hållbarhet?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide