Så arbetar företag med Agenda 2030 och SDG-rapportering

2018-11-23

solpaneler i stadsmiljö

PwC lanserar nu den globala rapporten "SDG Reporting Challenge: From promise to reality". I rapporten presenteras hur företag runt om i världen arbetar med FN:s Agenda 2030 och dess tillhörande hållbarhetsmål, på engelska Sustainable Development Goals, SDG. Rapporten släpps för andra året och för första gången är svenska bolag inkluderade.
 

Vi har analyserat alla företag listade på Nasdaq Sveriges OMX 30-lista. Analysen baseras på offentlig information primärt från bolagens hållbarhets- och årsredovisningar 2018.

– Ett intressant resultat från Sverige är att över 90 procent av bolagen inkluderar FN:s hållbarhetsmål i sin rapportering i någon form, vilket är klart högre än det globala genomsnittet. Samtidigt har endast 20 procent kommunicerat hur de har kopplat SDG till sin strategi.

–  Vi på PwC bedömer att kraven på en tydlig koppling mellan företagets konkreta påverkan på de SDG företag valt att arbeta med blir allt viktigare framöver. Exempelvis kan företagen visa hur stor del av omsättningen som stödjer ett visst SDG eller genom att sätta upp tydliga och mätbara mål kopplade till de specifika SDG-mål som företagen associerar sig med, kommenterar Angelica Berg, hållbarhetsspecialist på PwC.

Rapporten undersöker hur SDG:erna är integrerade i affärsstrategierna i års- och hållbarhetsredovisningar från mer än 700 noterade bolag från 21 länder och sex branscher.
 

"Med hjälp av SDG:erna kan företagens hållbarhetsarbete bli ännu tydligare och fokuserat."

Angelica Berg, hållbarhetsspecialist, PwC

Insikter från rapporten


SDG:erna ingår i affärsrapporteringen

  • 72 procent av företagen inkluderar målen i sin årliga företags- eller hållbarhetsrapport
  • 50 procent av företagen har identifierat prioriterade SDG:er
     

SDG:erna saknas i årsredovisningen och på vd-agendan

  • Att sätta SDG:erna i centrum av affärsstrategin är en utmaning för företagen
  • 54 procent av de som prioriterade målen, nämner målen i sin affärsstrategi
  • SDG:erna saknas på vd-agendan, med andra risker som flyger högre på radarn
  • Endast 19 procent av vd:ar eller styrelseordföranden i årsredovisningen hänvisar till SDG

"PwC är aktivt i den globala såväl som svenska utvecklingen kring företagens arbete med att stödja Agenda 2030."

Angelica Berg, hållbarhetsspecialist, PwC

Om FN:s globala hållbarhetsmål

De 17 hållbarhetsmål (på engelska United Nations Sustainable Development Goals, UN SDG;s) syftar till att fokusera insatser kring områden som enligt FN är eller bidrar till globala utmaningar. FN har etablerat tydliga målsättningar för varje SDG som förväntas vara uppnått år 2030 (därav namnet Agenda 2030). Alla målen är godkända av FN:s 193 medlemsstater inklusive Sverige.

Målen syftar till att styra insatser kring globala utmaningar relaterade till områden såsom fattigdom, hälsa, utbildning, jämlikhet, klimatfrågor. Här ingår också att till exempel få till en bra ekonomisk tillväxt, ta hand om hav och natur och uppnå en hållbar värld för människa och natur i stort. Att företag strukturerat arbetar med FN:s hållbarhetsmål är essentiellt för att FN ska nå sina målsättningar.

Kontakta oss

Angelica Berg

Hållbarhetsspecialist, PwC Sverige

Tel 0703-00 74 94

Julia Butzge

Hållbarhet, PwC Sverige

Tel 0729-97 26 71

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom hållbarhet?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide