Strategi och implementering av hållbarhetsfrågor

Marknadens och olika intressenters krav på både långsiktig och hållbar lönsamhet bidrar till att företag och organisationer behöver anpassa sina affärsmodeller.


Vi stödjer er i utvecklingen och implementeringen av en hållbar affärsstrategi. Det inbegriper bland annat kartläggning av relevanta hållbarhetsfrågor i ramverk, genomföra branschspecifika omvärldsanalyser samt benchmark mot utvalda organisationer. Därefter görs en prioritering och validering av frågor med hjälp av interna och externa intressenter. Genom denna process identifieras de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för er organisation. Samtliga dessa steg utgör även komponenter i vad GRI benämner väsentlighetsanalys. När väsentliga hållbarhetsfrågor väl definierats kan själva strategin och utvalda fokusområden utvecklas.


Vi stödjer er med att att definiera ambitionsnivåer, genomföra gapanalyser samt att utforma strategiska implementationsplaner.

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Följ oss i sociala medier