Varför ska du som erfaren välja PwC?

Vår vision och syfte

vision

"Ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende."

Att arbeta på PwC innebär ett stort ansvar och förtroende. Du blir en del av ett företag med en nyckelroll i samhället och som har stora möjligheter att påverka utvecklingen i branschen. När du väljer PwC som arbetsgivare kan du känna dig trygg med att vi tar vår vision på allvar. Vi arbetar proaktivt med hållbarhetsfrågor som till exempel ansvarsfulla affärer, samhällsengagemang, miljöpåverkan och hållbara medarbetare.

Vi driver frågorna inom PwC men även utåt genom att hjälpa våra kunder att minimera sina risker och bli mer hållbara, såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. PwC deltar även i globala och lokala initiativ för ansvarsfullt företagande och för en långsiktigt hållbar utveckling.

"PwC ska lösa viktiga problem, men de största problemen kan varken vi på PwC eller någon annan lösa själva. Vi arbetar därför tillsammans med andra utvalda aktörer för att göra skillnad och förbättra för näringsliv och samhälle."

PwC:s års- och hållbarhetsredovisning, 2017/18

Ansvarsfulla affärer

För PwC handlar det om att driva ansvarsfulla affärer genom att agera etiskt och som ett gott föredöme i näringslivet. Detta gör vi genom att: 

 • skapa förtroende genom affärsetik, antikorruptionsarbete och oberoende
 • beakta den samhälleliga påverkan från våra tjänster
 • säkerställa att vi har en ansvarsfull leverantörskedja
medarbetare

Hållbara medarbetare

Vårt medarbetarlöfte är att erbjuda alla som jobbar på PwC sin "Opportunity of a Lifetime". Tiden som anställd på PwC ska det vara den bästa i karriären och präglas av utveckling och möjligheter.

Det gör vi genom att fokusera på

 • hållbara arbetsförhållanden
 • mångfald och likabehandling
 • kontinuerlig och värdehöjande kompetensutveckling
 • medarbetardialog
environment

Begränsa miljöpåverkan

Vårt mål är att bli klimatneutrala till 2030. Dessutom erbjuder vi digitaliserings- och hållbarhetstjänster som bidrar till att sänka kundernas klimatpåverkan.

samhalle

Samhällsengagemang

Vi arbetar tillsammans med utvalda aktörer för att göra skillnad och förbättra näringsliv och samhälle.

Vårt mål är att

 • vara en katalysator för samhällsförändring
 • dela kunskaper och stödja socialt entreprenörskap
 • verka för kapacitetsutveckling för organisationer och individer

"Både i vår roll som revisorer och i vår omfattande rådgivningsverksamhet arbetar vi på PwC för samhällets bästa när vi verkar i linje med företagets syfte: att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem."

Peter Clemedtson, styrelseordförande, PwC

PwC har en nyckelroll i samhället

 • PwC verkar för ett effektivt och väl fungerande samhälle som präglas av förtroende och tillit, där människor i hög grad litar på varandra och på beslutande organ och organisationer, ett samhälle i vilket lagar och regler efterlevs och där välståndet är högt.
 • Revisions- och rådgivningsbranschen har en nyckelroll i ett sådant samhälle. Kvalitetssäkrad information underlättar affärer och kontakter mellan bolag och dess intressenter. Den skapar en trovärdighet som är viktig för ägare, kreditgivare, leverantörer, myndigheter, medarbetare och kunder.
 • I dagens komplexa, marknadsekonomiska och globala samhälle med högre risker och större möjligheter är PwC:s uppdrag viktigare än någonsin tidigare.

Agera med integritet, göra skillnad, visa omsorg, samverka, vara nyskapande

PwC:s värderingar är själva kärnan i vår identitet som stödjer och vägleder attityder och beteende – en etisk kompass.

Hela PwC-nätverket har gemensamma värderingar som är viktiga verktyg i vårt dagliga arbete. De har definierats av medarbetarna och samspelar också väl med vår strategi som i hög grad handlar om samverkan, specialisering och att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Värderingarna hjälper oss att uppnå vårt syfte och vår vision och bidrar starkt till vår unika företagskultur.

PwC arbetar aktivt med värderingarna som genomsyrar företagskulturen och som tillsammans med Code of Conduct, etiska riktlinjer för hur alla medarbetare ska uppträda inom PwC, utgör grunden för hur vi förhåller oss gentemot varandra och vår omvärld.

Kontakta oss

Simon Fjellner

Simon Fjellner

Employer Brand Manager, PwC Sverige

Tel 0730-74 18 74

Följ PwC Karriär