Varför ska du som erfaren välja PwC?

Vår vision och syfte

vision

"Vår vision: Ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende."

Idag tänker de flesta längre än att bara fundera kring sitt eget yrkesliv när de väljer nytt jobb. Det är också viktigt att veta hur en framtida arbetsgivare tar sig an hållbarhetsutmaningar.

På PwC driver vi den egna verksamheten för ökad hållbarhet. Det gör vi för egen räkning och genom att hjälpa kunderna att minimera sina risker och bli mer hållbara, såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. Vi på PwC deltar även i globala och lokala initiativ för ansvarsfullt företagande och för en långsiktigt hållbar utveckling.

"PwC ska lösa viktiga problem, men de största problemen kan varken vi på PwC eller någon annan lösa själva. Vi arbetar därför tillsammans med andra utvalda aktörer för att göra skillnad och förbättra för näringsliv och samhälle."

PwC:s års- och hållbarhetsredovisning, 2017/18

Ansvarsfulla affärer

För oss handlar det om att driva ansvarsfulla affärer genom att agera etiskt och som ett gott föredöme i näringslivet. Detta gör vi genom att: 

 • Skapa förtroende genom affärsetik, antikorruptionsarbete och oberoende
 • Beakta den samhälleliga påverkan från våra tjänster
 • Säkerställa att vi har en ansvarsfull leverantörskedja
medarbetare

Hållbara medarbetare

PwC:s övergripande medarbetarstrategi är att erbjuda alla medarbetare "The Opportunity of a Lifetime". Tiden som anställd på PwC ska det vara den bästa i karriären och präglas av utveckling och möjligheter. Det gör vi genom att fokusera på: 

 • Hållbara arbetsförhållanden
 • Mångfald och likabehandling
 • Kontinuerlig och värdehöjande kompetensutveckling
 • Medarbetardialog
environment

Begränsa miljöpåverkan

Vi på PwC vill bli klimatneutrala till 2030 plus att beräkna den positiva klimatpåverkan som bland annat våra digitaliserings- och hållbarhetstjänster. Vi erbjuder också tjänster som bidrar till att sänka kundernas klimatpåverkan.

 • Minska utsläpp av växthusgaser
 • Minska resursförbrukning samt återanvända och återvinna
samhalle

Samhällsengagemang

Vi arbetar tillsammans med utvalda aktörer för att göra skillnad och förbättra för näringsliv och samhälle. Vårt mål är att vara:

 • En katalysator för samhällsförändring
 • Dela kunskaper, stödja socialt entreprenörskap och verka för kapacitetsutveckling för organisationer och individer

 

 

"Både i vår roll som revisorer och i vår omfattande rådgivningsverksamhet arbetar vi på PwC för samhällets bästa när vi verkar i linje med företagets syfte: att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem."

Peter Clemedtson, styrelseordförande, PwC

PwC har en nyckelroll i samhället
 • PwC verkar för ett effektivt och väl fungerande samhälle som präglas av förtroende och tillit, i vilket människor i hög grad litar på varandra och på beslutande organ och organisationer, ett samhälle i vilket lagar och regler efterlevs och där välståndet är högt.
 • Revisions- och rådgivningsbranschen har en nyckelroll i ett sådant samhälle. Kvalitetssäkrad information underlättar affärer och kontakter mellan bolag och dess intressenter. Den skapar en trovärdighet som är viktig för ägare, kreditgivare, leverantörer, myndigheter, medarbetare och kunder.
 • I dagens komplexa, marknadsekonomiska och globala samhälle med högre risker och möjligheter är PwC:s uppdrag viktigare än någonsin tidigare. 

 

PwC har en nyckelroll i samhället
 • PwC verkar för ett effektivt och väl fungerande samhälle som präglas av förtroende och tillit, i vilket människor i hög grad litar på varandra och på beslutande organ och organisationer, ett samhälle i vilket lagar och regler efterlevs och där välståndet är högt.
 • Revisions- och rådgivningsbranschen har en nyckelroll i ett sådant samhälle. Kvalitetssäkrad information underlättar affärer och kontakter mellan bolag och dess intressenter. Den skapar en trovärdighet som är viktig för ägare, kreditgivare, leverantörer, myndigheter, medarbetare och kunder.
 • I dagens komplexa, marknadsekonomiska och globala samhälle med högre risker och möjligheter är PwC:s uppdrag viktigare än någonsin tidigare. 
 •  
PwC har en nyckelroll i samhället
 • PwC verkar för ett effektivt och väl fungerande samhälle som präglas av förtroende och tillit, i vilket människor i hög grad litar på varandra och på beslutande organ och organisationer, ett samhälle i vilket lagar och regler efterlevs och där välståndet är högt.
 • Revisions- och rådgivningsbranschen har en nyckelroll i ett sådant samhälle. Kvalitetssäkrad information underlättar affärer och kontakter mellan bolag och dess intressenter. Den skapar en trovärdighet som är viktig för ägare, kreditgivare, leverantörer, myndigheter, medarbetare och kunder.
 • I dagens komplexa, marknadsekonomiska och globala samhälle med högre risker och möjligheter är PwC:s uppdrag viktigare än någonsin tidigare. 
 •  

PwC:s värderingar: agera med integritet, göra skillnad, visa omsorg, samverka, vara nyskapande

PwC:s värderingar är själva kärnan i PwC:s identitet som stödjer och vägleder attityder och beteende - en etisk kompass.

Hela PwC-nätverket har gemensamma värderingar som är viktiga verktyg i vårt dagliga arbete. De har definierats av medarbetarna och samspelar också väl med vår strategi som i hög grad handlar om samverkan, specialisering och att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Värderingarna hjälper oss att uppnå vårt syfte och vår vision och bidrar starkt till vår unika företagskultur.

PwC arbetar aktivt med värderingarna som genomsyrar företagskulturen och som tillsammans med Code of Conduct, etiska riktlinjer för hur alla medarbetare ska uppträda inom PwC, utgör grunden för hur vi förhåller oss gentemot varandra och vår omvärld.

 

 

Kontakta oss

Annie Werlemalm

Head of Employer Branding, PwC Sverige

Tel 0725-84 99 28

Följ PwC Karriär