Corporate Responsibility

För samhällets hållbara utveckling

PwC driver den egna verksamheten mot ökad hållbarhet och hjälper kunderna att göra detsamma. Det är vårt bidrag till samhällets och näringslivets hållbara utveckling. 

Vision och syfte

PwC:s vision är ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra tjänster hjälper företag och organisationer att minimera risker och bli mer hållbara. Vi utvecklar ständigt våra erbjudanden så att PwC ska vara en relevant partner för företag och andra aktörer över hela världen. Dessutom deltar vi i globala och lokala initiativ för ansvarsfullt företagande.

Global strategi som utgångspunkt

PwC-nätverkets strategi för hållbarhet stödjer vårt övergripande syfte. I strategin ingår fyra fokusområden för hållbarhet; marknad, medarbetare, miljö och klimat samt samhälle.

Den globala strategin anger riktningen för respektive PwC-lands hållbarhetsarbete samtidigt som den lämnar utrymme för lokala prioriteringar. Varje PwC-lands hållbarhetsstrategi och -arbete ska uppfylla en grundläggande nivå. Länderna uppmuntras att gå längre inom lokalt relevanta områden. PwC Sverige och nätverkets 20 övriga strategiska företag förväntas ha en mer ambitiös agenda, agera föredömligt och uppvisa tydliga framsteg.

Lokal anpassning

PwC Sveriges strategi för hållbarhet baseras på PwC-nätverkets strategi och är anpassad till lokala förutsättningar och prioriteringar. Vi jobbar med samma fokusområden – marknad, medarbetare, samhälle samt miljö och klimat – men vår tyngdpunkt ligger på de tre förstnämnda. Ett antal nyckelintressenter har medverkat till detta vägval.


Fokusområden för hållbarhet

Marknad >>

PwC agerar ansvarsfullt och respektingivande i alla relationer och uppdrag. PwC stödjer kundernas hållbara tillväxt genom att minska risker och ta vara på möjligheter kopplade till hållbarhetsagendan.

Medarbetare >>

PwC investerar i varje medarbetares utveckling. PwC skapar förutsättningar genom att främja en kultur av delaktighet, innovation och mångfald samt en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. 

Samhälle >>

PwC bidrar till samhället inom områden nära företagets kärnverksamhet. PwC skapar möjligheter inom utbildning och lärande samt inom entreprenörskap och innovation.

Miljö och klimat >>

PwC minimerar företagets miljöpåverkan. Fokus ligger på minskade koldioxidutsläpp, bland annat genom reducerad energiförbrukning på kontoren och genom smartare tjänsteresor. 

< Back

< Back
[+] Read More

Kontakta oss

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier