Marknad

Erbjudande för ett hållbart samhälle


PwC bidrar till samhällets och näringslivets hållbara tillväxt och utveckling. Vi gör det genom att tillhandahålla tjänster i framkant. Kunderna finns inom såväl privat, offentlig som ideell sektor.
 

Omfattande räckvidd

PwC:s tjänster inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning bidrar till våra kunders värdetillväxt och trygghet. Som marknadsledare har vi ett särskilt ansvar för att bidra till ett stabilt och väl fungerande näringsliv och samhälle som inger förtroende.


Vår räckvidd är omfattande. PwC arbetar med vitt skilda branscher och sektorer. Vi vänder oss givetvis till svenskt näringsliv – men inte bara. Vi har särskilda erbjudanden för den offentliga sektorns aktörer liksom för ideell sektor.


På ett övergripande plan bidrar PwC till ett hållbart näringsliv och samhälle genom att:

 • Tillhandahålla tjänster som möjliggör hållbar tillväxt, genom att reducera riskerna och ta vara på möjligheterna som förändrade förutsättningar medför
 • Skapa förtroende för den information om hållbarhet som kommuniceras till marknaden.
 • Utveckla nya tjänster som bidrar till organisationers anpassningsförmåga och sätt att verka.
 • Utveckla nya metoder för att mäta socialt och miljömässigt värde, i tillägg till finansiellt värde.
 • Arbeta med oberoende och affärsetik bland annat genom att se över de krav som ställs på leverantörer och underkonsulter samt effektivisera vår stickprovskontroll.

 

Hållbarhet en del i erbjudandet

PwC införlivar hållbarhet i de etablerade tjänsterna inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Det handlar om att vidga perspektivet och betrakta sektorer, aktörer och affärsmodeller på ett fullständigt och framtidsfokuserat sätt.


Konkret gör vi det dels genom att höja medvetenheten och kompetensen i hela företaget, dels genom att bemanna projekten med rätt specialister. Framför allt har erbjudanden inom skatt, revision och affärsrådgivning utvecklats som ett svar på hållbarhetsagendan. Vi vill inspirera till nytänkande och innovation, bidra till bättre och mer tillförlitliga processer samt öppet och trovärdigt kommunicera dessa förändringar till omvärlden.

 

Tjänster med fokus på hållbarhet

PwC har också ett brett tjänsteutbud där hållbarhet spelar en central roll. Vi prioriterar utvecklingen av det hållbarhetsfokuserade erbjudandet. Just nu satsar vi på olika värderingstjänster som till exempel Total Impact Measurement and Management (TIMM) samt Global Goals Business Navigator, ett nytt verktyg för aktörer som vill ta sig an FN:s globala mål för hållbar utveckling.


PwC Sveriges erbjudande inom hållbarhet stärks av att vi är en del i PwC:s internationella nätverk. Globalt är vi närmare 1 000 personer som ägnar oss åt hållbarhet på heltid. Företag och individer i nätverket har olika nischer och tillsammans erbjuder vi expertis i världsklass.

 

Hög etik i varje läge

Vårt bidrag till ett hållbart samhälle och näringsliv består inte enbart av innehållet i vårt erbjudande, utan också av vårt sätt att tillhandahålla dessa tjänster.

 

Omvärldens förtroende

PwC är beroende av kundernas och omvärldens förtroende. För att fullgöra vårt syfte, att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem, krävs att var och en som agerar i PwC:s namn följer all tillämplig lagstiftning samt företagets värderingar och regler. PwC:s uppförandekod gör gällande att företaget har nolltolerans mot oetiska affärsmetoder och korruption.


Andra centrala policyer och ledningssystem som fastslår PwC:s position och vägleder vårt agerande är bland annat Policy avseende förebyggande av korruption, Riktlinjer avseende hantering av gåvor och aktiviteter samt Risk Management Standard Anti-Bribery.


Dessa policyer kommuniceras till alla chefer och medarbetare. Var och en bekräftar årligen att de har tagit del av och följer alla tillämpliga regler.

Tjänster för hållbar utveckling
 • Omvärldsanalys med fokus på hållbarhet
 • Utveckla hållbara affärsstrategier
 • Leda förändring för att integrera hållbarhet i verksamheten
 • Styrning, riskhantering och efterlevnad med fokus på hållbarhet
 • Leverantörskartläggning och -uppföljning
 • Ansvarsfulla investeringar och hållbar finansiering
 • Mäta och värdera miljömässig och social påverkan
 • Redovisning och bestyrkande av hållbarhetsinformation
 • Utför väsentlighetsanalyser där vi hjälper kunder att prioritera deras mest väsentliga områden

Kontakta oss

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier