Medarbetare

PwC har höga ambitioner som arbetsgivare. Den övergripande strategin är att erbjuda alla medarbetare ”The Opportunity of a Lifetime”. Ambitionen är att tiden på PwC ska det vara den bästa tiden i karriären. Under verksamhetsåret 2016/2017 har ledarskap, mångfald och värderingar varit i fokus.
 

Höga krav på förmåga att leda

PwC Sverige är en organisation i snabb förändring och konsultrollen ställer höga krav på förmåga att leda både sig själv och andra. Därför betraktas alla inom PwC som ledare. Särskilda krav ställs på de formella ledarna som har stort ansvar för att utveckla medarbetarna. Det är deras ansvar att se varje medarbetares potential, ge regelbunden coachning och feedback samt säkerställa möjlighet till nya utmaningar och utveckling i yrkesrollen.
 

Ramverk för ledarskap

Genom vårt globala ramverk för ledarskap, PwC Professional, definierar vi de färdigheter och beteenden som krävs för att vi ska vårda våra relationer och sköta våra uppdrag konsekvent och med hög kvalitet. Ramverket stödjer strategin och påverkar allt vi gör.
 

Feedback stärker ledarskapet

Konstruktiv feedback är viktigt för alla individers utveckling. Som en del i processen för att utvärdera och utveckla PwC Sverige genomför vi varje år så kallad Upward Feedback, vilket innebär att medarbetarna ger feedback till ledarna. Resultatet från denna process används i ledarnas utveckling. Ledarna inom PwC Sverige fick under 2016/2017 högst betyg inom etiskt beteende, kompetens och relationer.

Lärande som en naturlig del i arbetet

Kontinuerlig kompetensutveckling är helt centralt för PwC Sveriges utveckling eftersom verksamheten förändras i snabb takt. Vi eftersträvar i allt högre utsträckning kontinuerligt lärande som en del i arbetet, snarare än traditionell utbildning. Våra medarbetare har också möjlighet att dela med sig av sin specialistkunskap genom att bidra till att utveckla andra. Fördelarna är många – den som utbildar andra utvecklar samtidigt sin expertis, vi ökar den samlade kompetensen och relationerna kollegor emellan förbättras.

För vissa yrkesgrupper är kompetensutveckling ett lagkrav. Det gäller exempelvis auktoriserade revisorer samt redovisningskonsulter som behöver genomgå så kallad aktualitetsutbildning med viss frekvens för att upprätthålla sin auktorisation.

Mångfald mer än jämn könsfördelning

Mångfald är ett strategiskt område i vårt globala nätverk och vi prioriterar att öka ledarnas kunskap om mångfald. Vi är övertygade om att olikheter bland människor bidrar till en dynamisk arbetsmiljö präglad av olika perspektiv och nya idéer och målbilden är att PwC Sverige ska vara en diversifierad och inkluderande arbetsgivare.

För att verka för lika rättigheter och möjligheter har PwC Sverige definierat aktiva åtgärder som omfattar alla diskrimineringsgrunder (kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). Exempel på aktiva åtgärder är:

  • Awareness-seminarier och bias-training
  • Nya moduler inom våra ledarskapsprogram med fokus på mångfald
  • Mångfaldscoachning
  • Ökat engagemang i våra mentorprogram

PwC eftersträvar jämn könsfördelning i alla grupper. I dag är åtta av 16 ledamöter i PwC:s styrelse kvinnor, varav tre är arbetstagarrepresentanter. I koncernledningen är två av nio kvinnor. Omkring 15 nya partners tillkommer varje år och målsättningen för könsfördelningen i partnerintaget är 40/60.

Tre nyckeltal är centrala för uppföljningen av jämställdheten inom PwC Sverige: könsfördelning inom definierade grupper (40/60), andel kvinnor i ledningsgrupper samt andel kvinnor bland våra partners. Av 242 (233) partners är 51 (50) kvinnor. Det motsvarar 21 (19) procent och placerar PwC Sverige i nivå med snittet bland stora revisions- och rådgivningsföretag.

Hälsa och välmående

PwC Sveriges strävan är att vara en bra arbetsgivare med trygga tillsvidareanställningar, flexibel årsarbetstidsmodell, friskvårdsaktiviteter etc. Vi erbjuder stöd för att stärka medarbetarnas förmåga att ta sig an nya uppgifter och axla större ansvar. En kultur där återkoppling är ett naturligt inslag inverkar också positivt på hälsa och välmående. Att våra medarbetare är ambitiösa och gärna tar sig an nya uppgifter är givetvis en tillgång men innebär också att vi behöver vara vaksamma på allas arbetssituation så att den är hållbar över tid. Det ställer höga krav på chefernas förmåga att organisera arbetet och föra dialog med sina medarbetare. Sjukfrånvaron för året uppgick till 2,7 (2,6) procent och personalomsättningen var 18 (17) procent.

 

sjukfrånvaro i procent

Mänskliga rättigheter

Vi arbetar tillsammans för att uppfylla vårt syfte, att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Detta gör vi oavsett om vi arbetar tillsammans med medarbetare på PwC eller andra, och vi är beroende av att vi alla tar ansvar för ett etiskt och korrekt uppträdande. Mänskliga rättigheter är väl integrerat i vårt dagliga arbete, bland annat genom aktiviteter som drivs av Human Capital, Inköp, Compliance och Hållbarhetsagendan.

>> Läs vårt globala uttalande om mänskliga rättigheter

 

Kontakta oss

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier