Medarbetare

För PwC är hållbara medarbetare ett strategiskt fokusområde och den övergripande medarbetarstrategin är att erbjuda alla medarbetare "The Opportunity of a Lifetime". Tiden som anställd på PwC ska det vara den bästa i karriären och präglas av utveckling och möjligheter.

Företagsgemensamma värderingar och ledarskapsfrågor är centrala aspekter för PwC. För att bedriva ett starkt ledarskap är hållbara arbetsförhållanden, mångfald och likabehandling samt kontinuerlig och värdehöjande kompetensutveckling centrala dimensioner som varje ledare behöver driva och där vi värnar om vår familjära kultur. Styrning och resultat inom dessa områden beskrivs nedan. Mänskliga rättigheter är väl integrerat i vårt dagliga arbete, bland annat genom aktiviteter som drivs av Human Capital, Inköp, Compliance och Hållbarhet. Under 2017 fastställdes en global policy för mänskliga rättigheter. 

Lärande som en naturlig del i arbetet

Kontinuerlig kompetensutveckling är helt centralt för PwC Sveriges utveckling eftersom verksamheten förändras i snabb takt. Vi eftersträvar i allt högre utsträckning kontinuerligt lärande som en del i arbetet, snarare än traditionell utbildning. Våra medarbetare har också möjlighet att dela med sig av sin specialistkunskap genom att bidra till att utveckla andra. Fördelarna är många – den som utbildar andra utvecklar samtidigt sin expertis, vi ökar den samlade kompetensen och relationerna kollegor emellan förbättras.

För vissa yrkesgrupper är kompetensutveckling ett lagkrav. Det gäller exempelvis auktoriserade revisorer samt redovisningskonsulter som behöver genomgå så kallad aktualitetsutbildning med viss frekvens för att upprätthålla sin auktorisation.

Mångfald och likabehandling

Olikheter bland människor bidrar till en dynamisk arbetsmiljö som präglas av olika perspektiv och idéer. PwC ska vara en diversifierad och inkluderande arbetsgivare.

Styrning

För att verka för lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering har PwC definierat ett antal aktiva åtgärder som genomförs löpande i enlighet med gällande regelverk om likabehandling. Aktiva åtgärder sker enligt fyra processteg: Vi undersöker eventuella risker för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter. Vi analyserar orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts. Vi genomför åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Vi följer upp och utvärderar arbetet. Arbetet genomförs, dokumenteras och uppdateras löpande. Vid eventuell diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling ska närmaste chef och/eller personalavdelningen kontaktas som ansvarar för att utreda händelsen. Vid behov rapporteras ärendet via Ethics Helpline.

Årets prioriteringar och framsteg

Initiativ för likabehandlingsarbete och för att öka mångfald, pågår kontinuerligt. Under 2017/2018 har bland annat följande genomförts.

  • Interna så kallade awareness-seminarier och bias-träning för att öka medvetenheten och synliggöra fördomar
  • Mångfaldscoachning för koncernledningen
  • Ökat engagemang i mentorprogrammen Include och Mitt Livs Chans med bland annat fler orter, on-line mentorskap och sommarpraktikplatser. Under 2018 har företagsledningen beslutat om att samtliga medarbetare får möjlighet att avsätta två dagar för samhällelig och personlig hållbarhet.

Hållbara arbetsförhållanden

Hållbara arbetsförhållanden är en förutsättning för en långsiktig och stabil utveckling för PwC. Detta innebär ändamålsenlig arbetsbelastning, bra dynamik i arbetsrelationer mellan kollegor samt välmående och engagerade medarbetare vilket minskar risken för arbetsrelaterad ohälsa.

Styrning

Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal mellan Almega och fackförbunden Civilekonomerna och Unionen. Medarbetare inom PwC omfattas av en rad förmåner som syftar till att bidra till hållbara arbetsförhållanden på sikt. Vi har årsarbetstid som ger möjlighet till en flexibel arbetstidsförläggning. Därtill finns försäkringar samt friskvårdsbidrag.

PwC erbjuder också förstärkt föräldrapenning. Alla förmåner omfattar hel- och deltidsanställda medarbetare. PwC erbjuder medarbetarna ett gediget hälsopaket där fokus ligger på förebyggande insatser samt att effektivisera rehabiliteringen.

Under våren 2018 har PwC tecknat ny hälsooch sjukvårdsförsäkring. Genom den så kallade Hälsokedjan får PwC helt nya möjligheter att förebygga ohälsa, både genom direkt hjälp till våra medarbetare och genom att erbjuda omfattande stöd till våra chefer. Medarbetare kan till exempel få hjälp vid symptom som stress, oro och värk, medan chefer får stöd att hantera olika frågeställningar relaterade till arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Hälsokedjan blir därmed ett viktigt fundament för PwC:s fortsatta arbete med att skapa förutsättningar för hållbara arbetsprestationer över tid. Under året har även alla chefer gått en fortsättningskurs i arbetsmiljö. Vi deltar också i ett globalt initiativ kallat "Be well, work well" för att öka kunskapen om hälsa.

Årets prioriteringar och framsteg

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron, som även inkluderar långtidssjukfrånvaron, var under verksamhetsåret 2,3 procent. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Kvinnors sjukfrånvaro var högre än mäns.

Mänskliga rättigheter

Vi arbetar tillsammans för att uppfylla vårt syfte, att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Detta gör vi oavsett om vi arbetar tillsammans med medarbetare på PwC eller andra, och vi är beroende av att vi alla tar ansvar för ett etiskt och korrekt uppträdande. Mänskliga rättigheter är väl integrerat i vårt dagliga arbete, bland annat genom aktiviteter som drivs av Human Capital, Inköp, Compliance och Hållbarhetsagendan.

>> Läs vårt globala uttalande om mänskliga rättigheter

 

Kontakta oss

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier