Medarbetare

Med meningsfull yrkesbana


En yrkesbana inom PwC är ett meningsfullt val – vi fyller en viktig funktion i näringsliv och samhälle och vår påverkan är omfattande.
 

Vi är PwC

Den som börjar arbeta på PwC blir en del i ett nätverk på 208 000 engagerade och stolta kollegor i 157 länder. Här finns stora möjligheter för den som är intresserad och vill ta sig an nya utmaningar. PwC kännetecknas av kunskap, flexibilitet och ständiga framsteg. Vi verkar inom en mängd kompetensområden, tjänsteutbudet utvecklas ständigt och medarbetarna kan växa i företaget, både lokalt och internationellt.


Vid årets utgång var vi 3 593 medarbetare i PwC Sverige, varav 2 124  kvinnor och 1 469 män. Vi fick 605 nya medarbetare medan 619 kollegor lämnade företaget. PwC tillämpar i regel tillsvidareanställning. Visstidsanställning, tillfällig anställning och vikariat förekommer i mycket begränsad utsträckning; totalt 22 medarbetare, varav 15 kvinnor och 7 män.


Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal mellan Almega och fackförbunden Civilekonomerna och Unionen.

 

Ledarskap hos PwC

Konsultrollen ställer höga krav på var och ens förmåga att leda sig själv och andra. Därför betraktas alla inom PwC som ledare. Särskilda krav ställs på PwC:s formella ledare som har stort ansvar för att utveckla medarbetarna. Ledarna coachar genom att se varje medarbetares potential, regelbundet ge stöd och hjälpa till att skapa nya möjligheter. För att axla ledarrollen finns stöd till förfogande, bland annat en ledarutbildning för nya ledare.

 

Fokus på dialog

För att säkra medarbetarnas och PwC:s ständiga utveckling för vi kontinuerlig dialog internt. Kommunikationen, inte minst mellan medarbetare och ledare, sker på flera sätt. Bland de mer formaliserade inslagen märks vår ledningschatt och Upward Feedback-process.

 

Medarbetarna om PwC

I medarbetarundersökningen Global People Survey kan medarbetarna uttrycka sina åsikter om att arbeta på PwC. Undersökningen ger en samlad bild av PwC:s styrkor och förbättringspotential. Resultatet går att jämföra med övriga PwC-länder.


Det index som tillämpas, People Engagement Index (PEI), tar fasta på stolthet, engagemang och lojalitet. Årets PEI blev 82 (79) av 100, vilket är fem enheter högre än det globala snittet. GPS visade att medarbetarna är särskilt nöjda med hur PwC hanterar kompetens; både att den enskilda medarbetarens kunskap tas tillvara och att vi drar nytta av företagets samlade kompetens för kundens och PwC:s bästa. Medarbetarna efterfrågade mer möjligheter internationellt. Förra årets främsta utvecklingsområden, tydlighet kring strategi och mål, fick bättre resultat i år.


GPS får stort genomslag och vi tar fasta på resultatet i affärsplaneringen och utvecklingen av PwC på global och lokal nivå.


Externa mätningar kompletterar Nyckeltalsinstitutet rankar hur attraktiv PwC är som arbetsgivare (AVI). I senaste AVI-mätningen fick PwC 134 (133) poäng av 180 och kom på plats 27 av 197 rankade företag.

 

Möjligheternas kunskapsföretag

PwC är ett globalt nätverk med många kompetensområden och ett omfattande tjänsteerbjudande. Att vara anställd inom PwC är därför förenat med ständig utveckling – den som vill ta nästa steg behöver inte byta arbetsgivare. Det finns utstakade karriärvägar för den som vill växa inom ett visst område, liksom möjlighet att byta mellan olika områden. För den som är nyfiken på att jobba utanför Sverige finns möjligheter i 156 andra länder.

Kontakta oss

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier