Miljö och klimat

Verksamhet och erbjudande med miljö i fokus


PwC strävar efter att reducera företagets miljöpåverkan, med fokus på kontor och tjänsteresor. Genom att föregå med gott exempel och genom våra hållbarhetstjänster stödjer vi andra att göra detsamma, framför allt kunder och ­leverantörer
.


Att reducera vår miljöpåverkan ser vi som en självklarhet. PwC Sverige har en miljöpolicy som adresserar våra mest väsentliga miljöaspekter och som stödjer våra insatser. Miljöarbetet är till stora delar utformat i linje med standarden ISO14001.

 

Målinriktade insatser

Insatserna går i första hand ut på att minska energianvändningen i våra lokaler samt på att resa mindre och framför allt effektivare. PwC Sverige har som mål att till verksamhetsåret 2017/2018, i relation till 2012/2013:

  • minska energianvändningen med 20 procent,
  • minska koldioxidutsläppen från energianvändning och tjänsteresor med 20 procent.


Under året har vi nått utsläppsmålet, vilket betyder att båda målsättningar är uppfyllda. Energianvändningen har minskat med 42 procent i förhållande till basåret och koldioxidutsläppen med 23 procent (se nedan). Nya mål kommer att definieras under verksamhetsåret 2016/2017.

 

Energi och utsläpp

Energianvändningen i våra lokaler har fortsatt att minska under året. Även utsläppen har fortsatt nedåt. Vi har nyttjat 9 702 (10 961) MWh el och värme. Denna energianvändning gav upphov till utsläpp på 594 (668) ton koldioxid.


Nedgången har berott på fortsatt energieffektivisering av lokalerna, ökad andel grön el och minskat uppvärmningsbehov. Under året har vi uppgraderat och effektiviserat kontoren i Stockholm, Göteborg och Örebro. Bland annat finns riktlinjer för yta per medarbetare. I nuläget kommer närmare 80 procent av el från förnybara källor.

 

Kontorens miljöarbete

PwC:s kontor erbjuds stöd, bland annat via en miljöhandbok med riktlinjer för lokalförsörjning. Sedan är det upp till varje kontor att ställa krav på sin fastighetsägare i samband med nytecknande eller omförhandling av hyresavtal. Kontoren uppmuntras till exempel att installera elmätare för att själva kunna följa och sänka sin elförbrukning. En annan ständigt pågående förbättring är byte till nya datorer och annan utrustning med bättre miljöprestanda. Fram- över kommer vi att jobba mer med återvinning – många av kontoren har redan bra infrastruktur för det ändamålet.

 

Nya riktlinjer miljöanpassar resor

PwC finns på 100 orter i landet, vilket för oss närmare kunderna. Trots det kräver uppdragen att våra runt 3 600 medarbetare reser i tjänsten. För att minska miljöpåverkan har våra riktlinjer för tjänsteresor uppdaterats under året. Bland annat uppmuntras medarbetarna att välja tåg framför flyg på kortare sträckor. Vi har också anpassat vårt verktyg för resebokning efter de nya riktlinjerna, så att det ska vara enkelt för medarbetarna att välja resor med mindre miljöpåverkan.


Vi har även reviderat PwC:s riktlinjer för tjänstebilar. Utsläppsgränsen har justerats till 130 gram koldioxid per kilometer och från och med nästa verksamhetsår sänks gränsen ytterligare, till 120 gram koldioxid.

 

Minskade utsläpp från resor

Utsläppen från tjänsteresor har uppgått till 3 959 (4 180) ton koldioxid, vilket är en minskning på 5 procent. Utsläppen från flygresor har minskat med 3 procent och står för 69 procent av PwC:s koldioxidutsläpp.


För att minska utsläppen har vi antagit utmaningen att minska flygresorna med 25 procent på sträckor under 50 mil. Vår mest trafikerade sträcka, Stockholm-Göteborg, omfattas således av målet.

Kontakta oss

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier