Miljö och klimat

Det övergripande målet för PwC för att begränsa miljöpåverkan är att bli klimatneutralt till 2030. PwC Sverige bidrar dessutom positivt och motverkar utsläpp genom att erbjuda en portfölj av tjänster som bidrar till att sänka kundernas klimatpåverkan. Vi har som ambition att även framöver beräkna den positiva klimatpåverkan som bland annat våra digitaliserings- och hållbarhetstjänster bidrar med.

Minska utsläpp av växthusgaser

PwC bedriver ingen miljöfarlig verksamhet men verksamheten har ändå ur vissa aspekter en miljöpåverkan. Vi arbetar målmedvetet för att minimera utsläpp och resursförbrukning som påverkar miljö och klimatförhållanden. Vi ser det som en viktig integrerad del i vår verksamhet att hushålla med våra resurser och sträva efter återvinning.

Styrning

PwC har en riktlinje för miljöarbetet som stödjer våra insatser och som adresserar de mest väsentliga miljöaspekterna, bland annat tjänsteresor och energianvändning. Miljöarbetet är till stora delar utformat i linje med standarden ISO14001. Hållbarhetsansvarig är ansvarig för att driva och följa upp miljöarbetet i enlighet med globala ambitioner och lokala kravställningar. PwC tilllämpar försiktighetsprincipen i flera processer, däribland vid val av leverantörer och utvärdering av kunder.

För att nå målet om att bli klimatneutralt till 2030 har ett antal delmål definierats:

  • endast köpa förnybar el och värme
  • i huvudsak ha digitala interna möten när anställda befinner sig på olika orter
  • undvika korta flygresor
  • inte ta taxi när det finns alternativ
  • återvinna allt avfall på de största kontoren.

Årets prioriteringar och framsteg

Inom det globala nätverket har PwC under verksamhetsåret enats om att klimatkompensera för alla flygresor från och med 2019, samt att övergå till 100 procent förnybar elektricitet till och med 2022. Under 2017/2018 har vi i Sverige även arbetat med att öka andelen kontor som använder förnybar energi.

Energi och utsläpp

Tack vare fortsatt energieffektivisering av lokaler, ökad andel grön el samt även att vi från och med i år mäter andel förnybar fjärrvärme har utsläppen fortsatt nedåt. 92 procent av den förbrukade elen samt 64 procent av fjärrvärmen härstammar från förnybara källor. Andelen förnybar el har ökat med 12 procentenheter.

Utsläpp från resor

PwC:s uppdrag kräver att medarbetarna reser en del i tjänsten, men riktlinjerna för resor är utformade för att stödja det övergripande miljöoch klimatmålet. Medarbetarna uppmanas bland annat att välja tåg framför flyg på kortare sträckor samt att undvika resor för interna möten som kan hållas via digitala plattformar. Under året har arbetet fortsatt med att implementera it-stöd som underlättar webbmöten i stället för fysiska möten.

Utsläppsgränsen för tjänstebilar är 120 gram koldioxid per kilometer. Vi kommer framöver löpande se över och successivt sänka detta gränsvärde. Utsläppen från tjänsteresor uppgick till 3 347 (3 703) ton koldioxid, vilket är en minskning med 10 procent. De minskade utsläppen beror främst på att omräkningfaktorerna för flygresor har uppdaterats. Utsläppen från flygresor står för 94 procent av PwC:s koldioxidutsläpp.

Minska resursförbrukning samt återanvända och återvinna

Återvinning och avfall

Under det senaste året har vi arbetat vidare med avfallshantering och återvinning. Samtliga kontor har källsortering av basfraktioner. Under året har vi påbörjat översynen för att förbättra vår källsortering av avfall. Hela värdekedjan för inköp ses över. Vi för också regelbundna dialoger med våra leverantörer för att finna smarta lösningar. Det innebär till exempel att det kontorsmaterial som köps in numera är miljöanpassat. Vidare för vi dialog med de bolag som hanterar vårt avfall för att säkerställa att källsorteringen löpande utvecklas och fungerar i hela kedjan.

Kontakta oss

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier