Skydd av personuppgifter

03/11/16

PwC is Going Google | PwC

PwC:s nyttjande av Google vid tillhandahållande av tjänster

Inom ramen för PwC:s kunduppdrag kan PwC komma att behandla personuppgifter avseende kundens anställda, leverantörer med flera. Vilka personuppgifter som kan komma att behandlas beror på typen av uppdrag. Vid denna behandling är kunden i allmänhet personuppgiftsansvarig. PwC å sin sida, utgör ett personuppgiftsbiträde som har att följa kundens instruktioner för behandlingen.

Vid tillhandahållandet av tjänster använder sig PwC av Googles molntjänst G-suite som ingår i Google Cloud. Det innebär att Google är ett underbiträde till PwC vid uppdragens utförande. Såsom underbiträde till PwC måste Google följa PwC:s instruktioner. Google får således inte lämna ut personuppgifter till någon annan eller använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av PwC:s instruktioner. Google måste också vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. 

För att förvissa sig om att Googles tjänster uppfyller dataskyddslagstiftningen i Sverige har PwC låtit utfört en laglighetskontroll. Du kan ta del av denna kontroll genom att gå in på bifogad länk.

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom PwC kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud per e-mail personuppgiftsombudet@pwc.com eller under adressen Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Personuppgiftsombudet, 113 97 Stockholm.

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier