Års- och hållbarhetsredovisning 2018/2019

Framgång är ingen slump. Förlita dig på kunskap och råd från Sveriges ledande revisions- och rådgivningsföretag.

SAMTAL MELLAN STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD

En kraft för förtroende –
och för framgång i förändring

Styrelseordförande Peter Clemedtson och vd Peter Nyllinge samtalar om PwC:s utveckling i stort och det räkenskapsår som gått.

Läs hela texten här » 

Peter Clemedtson, styrelseordförande, PwC, och Peter Nyllinge, vd, PwC

Affärsmodell och strategi


Fem samverkande affärsområden

PwC erbjuder en stor bredd av tjänster inom revision och rådgivning med djup kompetens inom de flesta branscher. Från och med räkenskapsåret 2018/2019 indelar vi vår specialistkompetens organisatoriskt i fem affärsområden. I praktiken arbetar vi tillsammans över affärsområdesgränserna för att möta våra kunders behov.
Läs mer om våra tjänster
 

 • Tjänster inom finansiell revision och rådgivning till företag, organisationer och offentlig sektor. Grunden i verksamheten är att skapa trygghet i näringslivet genom att säkerställa tillförlitligheten i finansiell information. Vi identifierar också områden där det finns risker och utvecklingsmöjligheter.

  Nettointäkt från egen verksamhet:
  2 083 Mkr
  Antal medarbetare:
  1 361 personer

 • Strategisk rådgivning till företag och organisationer som står inför komplexa utmaningar och förändringsprocesser. Erbjudandet omfattar hela kedjan från strategi till genomförande och når sin fulla potential genom samarbete mellan olika affärsområden inom PwC både lokalt och internationellt. I vårt Experience Center i Stockholm kan vi tillsammans med kunder jobba agilt i kreativa miljöer för att på ett effektivt sätt gå från idé och koncept till prototyp.

  Nettointäkt från egen verksamhet:
  257 Mkr
  Antal medarbetare: 169 personer

 • Rådgivning i samband med förvärv, fusioner, avyttringar och andra företagstransaktioner. Erbjudandet omfattar bland annat transaktionsstrategi, värdering och finansiell modellering, due diligence, carve-out, post merger integration, samt corporate finance för utformning av och stöd genom hela transaktionsprocessen.

  Nettointäkt från egen verksamhet:
  568 Mkr
  Antal medarbetare: 202 personer

 • Rådgivning avseende riskhantering och regelefterlevnad samt andra relaterade tjänster som bidrar till ökat förtroende, transparens och värdeskapande. Exempel på tjänster är it- och cybersäkerhet, hållbarhet, internrevision, intern kontroll, utredningar, komplexa redovisningstjänster, kapitalmarknadsfrågor, samt verksamhetsrådgivning för offentlig sektor.

  Nettointäkt från egen verksamhet:
  760 Mkr
  Antal medarbetare: 484 personer

 • Rådgivning inom bland annat inhemsk och internationell företagsbeskattning, indirekt skatt, internprissättning, beskattning av ägarledda företag och dess ägare, samt avtals- och bolagsrätt. Vårt erbjudande sträcker sig från strategi, planering och rådgivning till genomförande och uppföljning.

  Nettointäkt från egen verksamhet:
  757 Mkr
  Antal medarbetare: 410 personer


PwC:s hållbarhetsarbete

PwC driver den egna verksamheten för ökad hållbarhet och vill bidra till ett samhälle som är hållbart såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. Det sker utifrån en genomtänkt strategi med sikte på att få största möjliga positiva påverkan.
Läs mer om vårt samlade hållbarhetsarbete

En sund arbetsmiljö med hållbara medarbetare

Att arbeta på PwC innebär utveckling och nya möjligheter. Vi vill vara en inkluderande och hållbar arbetsgivare med målet att tiden på PwC ska vara den bästa tiden i karriären: "Opportunity of a Lifetime".

Våra medarbetare är PwC:s viktigaste tillgång. Som ett modernt revisions- och rådgivningsföretag bygger vi hela vår verksamhet på våra medarbetares kompetens och deras förmåga till samverkan. I dagens snabbföränderliga värld är dock relevant kompetens inget konstant. Våra medarbetares kontinuerliga utveckling är grunden för hela företagets framtida framgång.

Som arbetsgivare strävar PwC efter att våra medarbetares tid hos oss ska präglas av ständigt lärande, utveckling och möjligheter. Vi verkar i en bransch där det råder hög rörlighet på arbetsmarknaden. Oavsett hur länge en medarbetare stannar hos oss vill vi att tiden på PwC ska vara den bästa och mest givande i karriären. Detta sammanfattas i vårt övergripande medarbetarlöfte: "Opportunity of a Lifetime".

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete - hållbara medarbetare

 

PwC_huset

Ansvarsfulla affärer i hela värdekedjan

PwC ska agera ansvarsfullt, etiskt och som ett gott föredöme i näringslivet. Vi ställer även krav på motsvarande agerande från såväl leverantörer som kunder. Lösningar som gynnar ett hållbart och ansvarsfullt näringsliv och samhälle är dessutom en integrerad del av vårt tjänsteutbud.

I linje med vårt syfte att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem tar PwC ansvar för hela vår värdekedja när det gäller ansvarsfulla affärer. Till att börja med är vårt eget oberoende och korrekta uppförande avgörande för att vi ska kunna verka framgångsrikt på marknaden, bygga förtroende och skapa långsiktiga kund- och leverantörsrelationer.

Inom PwC har vi nolltolerans mot oetiska affärsmetoder och korruption. Oberoende är grundläggande och inför varje uppdrag görs en bedömning baserat på revisorslagen, Revisorsinspektionens beslut i tillsynsärenden, FAR och IFAC:s yrkesetiska regelverk samt PwC:s egna regler.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete - ansvarsfulla affärer

 

citat

Vi arbetar för att begränsa vår miljöpåverkan

PwC Sveriges övergripande mål för att begränsa miljöpåverkan är att vår verksamhet ska bli klimatneutral till 2030. För att bidra till att nå det målet arbetar vi med en rad delmål inom energi, resor och avfallshantering. 

Den verksamhet PwC bedriver är inte miljöfarlig i sig, men har ur vissa aspekter ändå en miljöpåverkan. Vi arbetar målmedvetet för att minimera utsläpp och resursförbrukning som påverkar miljön och klimatförhållanden. Vi ser det som en viktig integrerad del i vår verksamhet att hushålla med våra resurser och sträva efter återvinning.

PwC har en riktlinje för miljöarbetet som stödjer våra insatser och som riktar in sig på de för oss väsentligaste miljöaspekterna, bland annat tjänsteresor och energianvändning. Miljöarbetet är till stora delar utformat i linje med standarden ISO14001. Hållbarhetsansvarig är ansvarig för att driva och följa upp miljöarbetet i enlighet med globala ambitioner och lokala kravställningar.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete - begränsa miljöpåverkan

 

kvinna med glob

Samhällsengagemang där vi gör mest nytta

PwC vill vara ett ansvarsfullt företag som gör skillnad genom ett aktivt samhällsengagemang – en katalysator för positiv samhällsförändring som samarbetar med utvalda aktörer.

PwC är engagerat i samhället även utanför vår direkta verksamhet. För att få största möjliga utväxling av vårt samhällsengagemang har vi, som en del av vår policy för marknadsengagemang, uttryckt att våra aktiviteter inom detta område ska ta tillvara på medarbetarnas kunskaper och erfarenhet. Vi ingår samarbeten där våra anställda i kraft av sin kompetens kan delta aktivt och bidra ideellt på ett meningsfullt sätt.

Som en följd av detta har PwC fokusområden som styr vilka initiativ vi engagerar oss i, såväl nationellt som lokalt ute i landet. Ett är socialt entreprenörskap, där vi på olika sätt stöttar entreprenörer och utvecklingen av nya, samhällsnyttiga företag. Ett annat är förbättrad integration av nyanlända och personer med utländsk bakgrund i samhället. Vidare verkar vi för ökad mångfald och inkludering. Slutligen vill vi bidra till en höjd kunskapsnivå i samhället.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete - samhällsengagemang

 

Hållbarhet 1+1

Under året har vi lanserat det nya initiativet Hållbarhet 1+1 som ingår i vårt samhällsengagemang men som också kan bidra till medarbetarnas välbefinnande.
Samtliga medarbetare på PwC får möjlighet att avsätta en arbetsdag för att göra insatser för samhällets hållbarhet samt en arbetsdag för någon helt valfri aktivitet som bidrar till den personliga hållbarheten.

Ett pärlande initiativ som engagerade många

Medarbetarna på PwC anordnar många trevliga arrangemang tillsammans. Denna gång bjöds det på adventsfika där man samtidigt fick pärla armband till förmån för Ung Cancer. Under två timmar tillverkades 200 armband vid de 22 pärlstationerna. Armbanden skickades till Ung Cancer som säljer dem vidare och får in pengar till sin verksamhet.

"Många uppskattade att stanna upp lite och göra något trevligt ihop. Vissa lade upp aktiviteten på LinkedIn vilket gjort att andra företag har hört av sig och undrat hur de kan göra samma sak."

Stina Tran, affärsområde Assurance

Insamlade kläder värmde i vinterkylan

På PwC:s kontor i Malmö anordnades inför julen en klädinsamling för människor i utanförskap. Insamlingen gick över förväntan när medarbetare skänkte en enorm mängd kläder, skor och hygienartiklar. Under en av Röda Korsets soppluncher delades de skänkta sakerna ut av PwC-medarbetarna som låg bakom insamlingen.

"Det har verkligen varit en nyttig erfarenhet att lära sig om människors öden, att man inte ska döma någon så snabbt. PwC:s satsning Hållbarhet 1+1 var startskottet, men är definitivt inte slutet för vårt initiativ som fortsätter även framöver."

Karolina Hilleskog, affärsområde Assurance

Ett glädjefyllt julfirande med nyanlända

När Volontärbyrån sökte volontärer som ville vara med och ordna julfirande för nyanlända i Stockholm nappade ledningsgruppen för affärsområde Tax & Legal direkt. Firandet med över 400 deltagare anordnades i integrationssyfte av organisationen Nema Problema. Över pepparkaksfika satt svenskar tillsammans med nyanlända för att träna svenska och lära känna varandra. För barnen anordnades fiskdamm och pyssel. Kvällen avslutades med en härlig blandning av svensk, arabisk och afrikansk dans.

"Det var en fantastisk kväll präglad av positiv energi. Jag träffade så många som var väldigt glada och tacksamma."

Kajsa Boqvist, affärsområde Tax & Legal

Några nyckeltal för PwC Sverige

 • Kunder

 • Medarbetare

 • Nettoomsättning i Mkr

 • Kollegor i 157 länder

Digital transformation i fokus

I dag utgör digitalisering och en ökad automatisering en övergripande omvandling i näringsliv och samhälle. Den digitala transformationen påverkar alla verksamheter, världen över. För PwC är detta ett strategiskt fokusområde med flera dimensioner. Vår utgångspunkt är att det alltid är kombinationen mellan ny teknik och mänskliga relationer som adderar värde i den digitala eran. 

Till att börja med satsar vi stort på att leda den tekniska utvecklingen i vår egen bransch. PwC digitiserar och automatiserar många interna processer. Det medför ökad kvalitet och effektivitet samtidigt som det innebär att våra medarbetare kan fokusera på mer stimulerande, utvecklande och värdeskapande arbetsuppgifter. Vi genomför också förändringar i hur vi levererar våra tjänster, på ett sätt som direkt bygger värde för kunderna. Till exempel ger dagens datorkraft vår revision helt nya möjligheter till analys, samtidigt som många tidigare manuella och tidskrävande moment har och kommer att automatiseras. 

Slutligen kan vi som kunniga specialister inom digitalisering, kundupplevelser och informationssäkerhet hjälpa våra kunder i deras egen digitaliseringsresa. Vi hjälper dem att hitta de förändringar som effektiviserar, genererar värde i form av ökade intäkter eller ger dem ökad kontroll och säkerhet. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i förändringen och, precis som vi själva, kunna gå in i en digital framtid med tillförsikt.
 

"Många områden och uppgifter som uppfattas som repetitiva och enkla kommer tack vare kognitiva system kunna ske helt automatiskt. På så sätt kan våra medarbetare fokusera på mer strategiska och värdeskapande uppgifter som hjälper kunderna till ännu bättre affärsbeslut."

Bo Karlsson, Transformation Leader, PwC Sverige

Kontakta oss

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier