Så drivs PwC:s hållbarhetsarbete

vindkraftverk

PwC driver den egna verksamheten för ökad hållbarhet och hjälper även kunderna att minimera risker och bli mer hållbara, såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. Vi deltar även i globala och lokala initiativ för ansvarsfullt företagande.
 

Om hållbarhetsredovisningen

PwC:s hållbarhetsarbete rapporteras årligen i års- och hållbarhetsredovisningen. Årets rapportering avser verksamhetsåret 1 juli 2017 till 30 juni 2018 och omfattar PricewaterhouseCoopers i Sverige AB med dotterbolag.

Års- och hållbarhetsredovisningen, tillsammans med Transparency Report är PwC:s samlade årliga externa rapportering. Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) Standarder, nivå Core.
 

Hållbarhetsarbetet bedrivs inom fyra områden

Ansvarsfulla affärer

PwC agerar ansvarsfullt och respektingivande i alla relationer och uppdrag samt stödjer kunders hållbara tillväxt genom att minska risker och ta vara på möjligheter kopplade till hållbarhetsagendan till exempel genom bestyrkande av hållbarhetsrapporter.

Hållbara medarbetare

PwC investerar i varje medarbetares utveckling och skapar förutsättningar genom att främja en kultur av delaktighet, innovation och mångfald samt en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.

Samhällsengagemang

PwC bidrar till samhället inom områden nära företagets kärnverksamhet och skapar möjligheter inom utbildning och lärande samt inom entreprenörskap och innovation.
 

Begränsa miljöpåverkan

PwC minimerar företagets miljöpåverkan och utsläpp, främst genom minskad energianvändning samt färre och smartare tjänsteresor.

Ansvarsfulla affärer


Att driva ansvarsfulla affärer omfattar bland annat PwC:s erbjudande där bidraget till ett ansvarsfullt näringsliv sker på många olika plan. Framför allt ska PwC agera ansvarsfullt, etiskt och som ett gott föredöme i näringslivet.

 

Skapa förtroende genom affärsetik, antikorruptionsarbete och oberoende

Oberoende och korrekt uppträdande är avgörande för att vi ska kunna bygga förtroende och skapa långsiktiga kundrelationer och leverantörsrelationer samt verka framgångsrikt på marknaden.
 

Samhällelig påverkan från våra tjänster

PwC löser viktiga problem. Vi hjälper företag att reducera risker och dra nytta av nya möjligheter, skapar förtroende för information som kommuniceras till marknaden samt utvecklar nya metoder för att mäta och utvärdera sociala och miljömässiga värden i tillägg till finansiellt värde.
 

Ansvarsfull leverantörskedja

PwC ställer höga krav på sina leverantörer, att uppfylla samma principer som de som gäller för PwC. Våra leverantörer ska uppfylla principer som värnar om miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter samt som motverkar korruption.
 

Hållbara medarbetare


För PwC är hållbara medarbetare ett strategiskt fokusområde och den övergripande medarbetarstrategin är att erbjuda alla medarbetare "The Opportunity of a Lifetime". Tiden som anställd på PwC ska det vara den bästa i karriären och präglas av utveckling och möjligheter.
 

Företagsgemensamma värderingar och ledarskapsfrågor är centrala aspekter för PwC. För att bedriva ett starkt ledarskap är hållbara arbetsförhållanden, mångfald och likabehandling samt kontinuerlig och värdehöjande kompetensutveckling centrala dimensioner som varje ledare behöver driva och där vi värnar om vår familjära kultur. Styrning och resultat inom dessa områden beskrivs nedan. Mänskliga rättigheter är väl integrerat i vårt dagliga arbete, bland annat genom aktiviteter som drivs av Human Capital, Inköp, Compliance och Hållbarhet. Under 2017 fastställdes en global policy för mänskliga rättigheter.
 

Hållbara arbetsförhållanden

Hållbara arbetsförhållanden är en förutsättning för en långsiktig och stabil utveckling för PwC. Detta innebär ändamålsenlig arbetsbelastning, bra dynamik i arbetsrelationer mellan kollegor samt välmående och engagerade medarbetare vilket minskar risken för arbetsrelaterad ohälsa.
 

Mångfald och likabehandling

Olikheter bland människor bidrar till en dynamisk arbetsmiljö som präglas av olika perspektiv och idéer. PwC ska vara en diversifierad och inkluderande arbetsgivare.
 

Kontinuerlig och värdehöjande kompetensutveckling

Kontinuerlig kompetensutveckling är en förutsättning för PwC:s utveckling då verksamheten förändras i snabb takt. Vi eftersträvar kontinuerligt lärande som en del i arbetet. Genom att dela sin specialistkunskap bidrar medarbetarna till att utveckla varandra.
 

Medarbetardialog

PwC genomför årligen en medarbetarundersökning kallad Global People Survey (GPS) där medarbetarna uttrycker sina åsikter om att arbeta på PwC. Årets People Engagement Index, PEI blev 77 (82) procent och det globala snittet för PEI var 74 (75) procent. Mätningen kompletteras med nyckeltal från Nyckeltalsinstitutet som bland annat värderar attraktivitet som arbetsgivare genom Attraktiv Arbetsgivarindex (AVI). Årets AVI låg stabilt jämfört med föregående år och uppgick till 136 poäng (137). PwC kom på plats 29 av 235 medverkande organisationer.
 

Begränsa miljöpåverkan


Det övergripande målet för PwC för att begränsa miljöpåverkan är att bli klimatneutralt till 2030. PwC Sverige bidrar dessutom positivt och motverkar utsläpp genom att erbjuda en portfölj av tjänster som bidrar till att sänka kundernas klimatpåverkan. Vi har som ambition att även framöver beräkna den positiva klimatpåverkan som bland annat våra digitaliserings- och hållbarhetstjänster bidrar med.
 

Minska utsläpp av växthusgaser

PwC bedriver ingen miljöfarlig verksamhet men verksamheten har ändå ur vissa aspekter en miljöpåverkan. Vi arbetar målmedvetet för att minimera utsläpp och resursförbrukning som påverkar miljö och klimatförhållanden. Vi ser det som en viktig integrerad del i vår verksamhet att hushålla med våra resurser och sträva efter återvinning.
 

Minska resursförbrukning samt återanvända och återvinna

Återvinning och avfall

Under det senaste året har vi arbetat vidare med avfallshantering och återvinning. Samtliga kontor har källsortering av basfraktioner. Under året har vi påbörjat översynen för att förbättra vår källsortering av avfall. Hela värdekedjan för inköp ses över. Vi för också regelbundna dialoger med våra leverantörer för att finna smarta lösningar. Det innebär till exempel att det kontorsmaterial som köps in numera är miljöanpassat. Vidare för vi dialog med de bolag som hanterar vårt avfall för att säkerställa att källsorteringen löpande utvecklas och fungerar i hela kedjan.

Samhällsengagemang


PwC ska lösa viktiga problem, men de största problemen kan varken vi på PwC eller någon annan lösa själva. Vi arbetar därför tillsammans med andra utvalda aktörer för att göra skillnad och förbättra för näringsliv och samhälle.

 

Katalysator för samhällsförändring

Genom ett aktivt samhällsengagemang där vi tar till vara våra medarbetares kunskaper och erfarenheter anser vi att vi kan bidra till att lösa svåra problem. Detta gör vi genom att dela kunskaper, stödja socialt entreprenörskap och verka för kapacitetsutveckling för organisationer och individer.
 

Kontakta oss

Johan Rippe

vVD och ansvarig marknadsfrågor, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier