Hur ser samhällets faktura till ditt företag ut?

PwC Sveriges värdehjul från TIMM-modellen


”Om samhället kunde skicka faktura på hur mycket vi har förbrukat, hur mycket skulle det vara värt i finansiella termer?” Denna frågeställning hjälpte PwC en kund med i samband med ett miljöbokslut.   Uppdraget ledde till att PwC 2012 lanserade konceptet TIMM, Total Impact Measurement and Management.
 

TIMM översätter ett företags samtliga kontaktytor med omvärlden – miljömässiga, humana och finansiella – till pengar för att få fram ett finansiellt totalavtryck i samhällsekonomiska termer.

– Modellen belyser att allt hänger ihop – det går inte att lösa svälten utan att lösa klimatfrågan, det går inte att lösa fred och konfliktfrågan utan att titta på jämställdhet mellan män och kvinnor. TIMM skapar en holistisk syn på företagets påverkan, säger Fredrik Franke, ansvarig för hållbarhetsrådgivning.

Förutom företagsanalyser används TIMM även för att bedöma påverkan av enskilda projekt och investeringsbeslut.

– Vi på PwC har självklart applicerat TIMM på oss själva. Det var en spännande övning. Tack vare TIMM vet nu PwC inom vilka områden företaget har störst påverkan och hur mycket denna påverkan är värd, säger Fredrik Ljungdahl, partner.
 

PwC Sveriges totala bidrag enligt TIMM: 8,6 miljarder kronor

När TIMM applicerades på PwC Sverige blev resultatet att företagets påverkan på samhället är positiv och uppgår till totalt 8,6 miljarder kronor, vilket motsvarar 64 procent mer än omsättningen.

En nedbrytning i olika indikatorer kan ses i diagrammet. Diagrammet visar på en betydande positiv ekonomisk (5 030 Mkr), skattemässig (3 627 Mkr) och social (58 Mkr) påverkan och en relativt begränsad negativ miljöpåverkan (–80 Mkr).

Påverkan har fördelats i de tre kategorierna ”direkt”, ”indirekt” och ”inducerad”, vilket visas av skuggningen på varje stapel. Den indirekta och inducerade påverkan ökar tillsammans vår totala påverkan med 44 procent.

TIMM är ett relativt nytt verktyg och all påverkan har inte tagits med i beräkningarna. 

– Vi har i nuläget fokuserat på de indikatorer där vi erhållit fullständig och tillförlitlig data. Exempelvis inkluderas endast en del av vår sociala påverkan och vi har inte räknat med den positiva påverkan som uppstår till följd av insatser vi gör för kunder. Trots detta har ”slutsatserna” från vår totala analys redan bidragit positivt till organisationen. Vi har anammat ett mer integrerat synsätt i hur vi jobbar och analyser gör det enklare att tala om andra värden än de rent finansiella, säger Fredrik Ljungdahl, partner.

Kontakta oss

Johan Rippe

vVD och ansvarig marknadsfrågor

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier