Omvärld och trender

man skissar på whiteboard

Globalt, digitalt och transparent – stora utmaningar och möjligheter i dagens näringsliv

Företag som vill nå framgång i morgondagens näringsliv måste förstå och anpassa sin verksamhet till de globala megatrender och utmaningar som just nu förändrar förutsättningarna i de flesta branscher. Det gäller både oss på PwC och alla våra kunder.
 

På ett övergripande plan är de dominerande megatrenderna urbanisering, klimatförändringar, digitalisering och demografisk utveckling. Men för att vi på PwC ska vara relevanta och kunna lösa viktiga problem måste vi på ett djupare plan förstå kundernas perspektiv och deras utmaningar och möjligheter. Här presenterar vi några av de utmaningar som vi bedömer är viktiga för dagens näringsliv.
 

Digitaliseringens omvandlingskraft

Teknologiska genombrott, digitalisering och automatisering står för den mest genomgripande förändringen i dagens näringsliv och samhälle. Digitala tjänster som kan utföra uppgifter som tidigare krävde människokraft utvecklas inom allt fler branscher. Framtidens vinnare är de verksamheter som lyckas utnyttja tekniska framsteg och  anpassa sina affärs- och verksamhetsmodeller. Det handlar bland annat om att möta konsumenters och brukares högre förväntningar, skapa nya affärsmodeller,  effektivisera interna processer och dra nytta av potentialen i artificiell intelligens och robotisering.
 

Hållbarhet i alla processer

Globaliseringen har ökat kraven på hållbara affärsmodeller. Det innefattar allt från att säkerställa goda arbetsvillkor och minska belastningen på vårt ekosystem till att bedriva antikorruptionsarbete och betala rätt skatt. De senaste åren har kravställningen även börjat regleras. FN:s 193 medlemsländer (nästan alla världens länder) har enats om 17 globala hållbarhetsmål som innebär att både stater och företag förväntas bidra till en hållbar utveckling. Vidare innebär EU-direktiv och ny lagstiftning att företag som tidigare inte kommunicerat kring dessa frågor nu måste göra det. Att driva en hållbar verksamhet har blivit affärskritiskt.
 

Efterlevnad av regulatoriska krav

Behovet av riskhantering ökar, bland annat till följd av en osäker omvärld med cyber-, it- och integritetsrisker samt omvärldens krav på ansvarsfullt företagande. Det regulatoriska landskapet är komplext och förändras dessutom löpande samtidigt som näringslivet blir alltmer internationellt. Verksamheter behöver idag ha riskhantering som en del av sin strategi för att i ett tidigt skede upptäcka hot och ta till vara möjligheter.
 

Riskhantering inklusive cyberhoten

Det moderna, digitaliserade samhället har skapat nya möjligheter för bedragare som vill komma åt system, applikationer, strukturkapital, information och andra kritiska och känsliga tillgångar. Att skydda sina tillgångar har blivit affärskritiskt och att inkludera cybersäkerhet i verksamhetens övergripande strategi kan både skydda och driva verksamheten framåt.
 

Stimulera innovationskraft

Innovation står högt upp på dagordningen, men många företag har inte rätt struktur och kultur för effektiv och storskalig innovation. Många gör bara säkra satsningar och riskerar att bli omkörda av sina konkurrenter. Andra har svårt att hantera förändringar och idéer som utmanar det välkända. Att anta en innovationsdriven strategi innebär att fatta tuffa men välgrundade beslut. För detta krävs ofta tvärfunktionella team och insiktsbaserad idégenerering, tydliga processer, effektiva incitamentsprogram, kund- och konkurrentbevakning, finansieringsanalys och kvalitetskontroller.
 

Attrahera och behåll rätt talanger

Att ha rätt medarbetare har aldrig varit viktigare och de företag som antar en modern strategi för att attrahera talanger kommer att ha större framgång. Ett prioriterat område är att uppnå mångfald bland medarbetarna avseende utbildning och yrkesbakgrund såväl som andra dimensioner av mångfald. Väl fungerande talangstrategier kräver ofta tvärvetenskapliga angreppssätt. Det handlar bland annat om att skapa program för belöning och prestationsmätning som gynnar affärsmålen och främjar den kultur och de beteenden som eftersträvas.
 

Tillvarata förmågan till dataanalys

Möjligheterna till datainsamling och -analys har aldrig varit större. Det skapar stora möjligheter för den som lyckas utnyttja potentialen. Verksamheter som har ett väl utvecklat och holistiskt angreppssätt inom dataanalys kan öka sin kunskap om kunder, brukare, omvärld och den egna verksamheten. Rätt hanterat kan data synliggöra både hot och möjligheter samt skapa förutsättningar att testa idéer genom att visualisera effekterna av olika alternativ i förväg. Spetskompetens inom bland annat finansiell revision, skatt, teknik, verksamhetsutveckling, kundrelationer, innovation, talangstrategier, riskhantering, reglering och transaktioner kan bidra till en strategisk användning av data.
 

Kundupplevelsen viktigare än någonsin

Allt fler företag inser att alla dimensioner av kundkontakt är viktiga för varumärket och att information och erfarenheter sprider sig mycket snabbt mellan kunder i digitala kanaler. Det är idag uppenbart att företag behöver ta ansvar för hela kundresan, det vill säga all interaktion en kund har med företaget och dess partners – från annonsering och sökresultat på nätet till kundtjänst, gränssnitt, köpupplevelse, leverans, produktkvalitet och eventuell retur. Att hålla den höga takt som krävs är utmanande. Genom att ta tillvara kunddata, och de insikter som analys av denna kan ge, skapas bättre förutsättningar för unika, positiva kundupplevelser.
 

Värdeskapande genom företagstransaktioner

Företagstransaktioner har utvecklats till ett viktigt verktyg för företagsledningar i strävan efter tillväxt och en långsiktigt hållbar affär. Bakgrunden är bland annat att globalisering, digitalisering, växande konsumentmakt och ökad transparens leder till stor konkurrens och snabb utveckling. En transaktion kan handla om att gå in på nya geografiska områden eller i nya branscher, om att säkra och växa sin kundbas eller om att identifiera och förvärva kompletterande teknik som kan addera nya värden till ett befintligt erbjudande. En lyckad transaktion kräver bland annat effektiva och genomlysta processer, verifierade beslutsunderlag, branschkunskap och insikter om risker och regleringar.
 

Processutveckla för kostnadseffektivitet och konkurrenskraft

En effektiv och fokuserad organisation skapar en bra grund för tillväxt och frigör resurser till det som är strategiskt viktigt. I den hårda konkurrensen är detta en nyckel till framgång. Här krävs bland annat effektiva och tillförlitliga processer, förändringsledning och digitalisering.
 

PwC möter utmaningarna

Att skapa förtroende i samhället är en del av syftet med hela PwC:s verksamhet. Det löper som en röd tråd genom alla våra affärsområden – från bestyrkande inom revisionen till rådgivning inom skattehantering, hållbarhet, affärsutveckling och transaktioner. I förlängningen handlar det om att hjälpa våra kunder att möta samtidens utmaningar och därmed gynna deras utveckling.

Vi strävar efter att ge våra kunder nya perspektiv på konkurrensfördelar och marknadsmöjligheter och hjälper dem att driva innovation, förnya affärsmodeller, skapa tillväxtstrategier och utveckla kundupplevelser. För att säkerställa kvalitet tar vi fram och verifierar beslutsunderlag, etablerar processer och stödsystem, gör finansieringsanalyser och utför kvalitetskontroller. Den ökade komplexiteten i samhället ökar även efterfrågan på våra tjänster inom skatt och andra regleringar samt riskhantering och cybersäkerhet.

Förutsättningarna i näringslivet gäller även PwC, och vår egen affärsstrategi fokuserar därför på digitalisering, specialisering samt samverkan över kompetensgränser. Läs mer om hur vi jobbar i vd-ordet och i avsnittet Affärsmodell och strategi.
 

Tio viktiga utmaningar för näringslivet:

  • Digitaliseringens omvandlingskraft
  • Hållbarhet i alla processer
  • Efterlevnad av regulatoriska krav
  • Riskhantering inklusive cyberhoten
  • Stimulera innovationskraft
  • Attrahera och behåll rätt talanger
  • Tillvarata förmågan till dataanalys
  • Kundupplevelsen viktigare än någonsin
  • Värdeskapande genom företagstransaktioner
  • Processutveckla för kostnadseffektivitet och konkurrenskraft

Kontakta oss

Johan Rippe

vVD och ansvarig marknadsfrågor

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier