Styrelseordföranden har ordet

Näringslivet har en enorm inneboende kraft


Det har gått bra för näringslivet de senaste 30 åren. Numera accepterar alla politiska läger att ett välmående näringsliv är själva livskraften i vårt samhälle. Därmed ökar också näringslivets inflytande, och makt om man så vill, i samhället. Samtidigt är förändringstakten hög och kraven på ansvarstagande och öppenhet blir allt större. Utmaningarna är många, liksom möjligheterna.
 

Revisions- och rådgivningsbranschen har en nyckelroll i näringslivet. Vår uppgift är bland annat att kvalitetssäkra företags och organisationers information och beslutsunderlag. Våra insatser bidrar till värdeskapande och ökad öppenhet – och därmed även till ökat förtroende, vilket är helt avgörande för samverkan, tillväxt och hållbar utveckling.
 

Mer dialog skulle gynna alla

Mediernas granskning av näringslivet är stundtals tuff och präglad av polemik. Jag skulle önska mer dialog mellan näringsliv, politiker och media. Samhället är komplext och det behövs både vilja och lyhördhet från alla parter för att öka förståelsen och nå fram till förslag och förhållningssätt som verkligen gynnar utvecklingen av vårt samhälle. Om politiska förslag inte föregås av tillräcklig dialog leder det till olyckliga motsättningar. Och eftersom media gillar motsättningar så blir det stora rubriker som även engagerar allmänheten. Detta tror jag tyvärr kan bidra till ökad ”populism” och motsättningar i stället för ömsesidig förståelse för vad som driver samhället framåt.

”Våra insatser bidrar till värdeskapande och ökad öppenhet, vilket är helt avgörande för samverkan, tillväxt och hållbar utveckling.”


Allmänhetens makt är stor

Den tekniska utvecklingen med ständig uppkoppling och kommunikation via sociala medier har tillsammans med ökad transparens och större global öppenhet medfört att vi som enskilda individer fått ökat inflytande över utvecklingen. Jag upplever att såväl näringslivet som medierna och politikerna lyssnar mycket på allmänheten. Det är bra på många sätt – då är vi ju alla med och bestämmer och det har även lett till att transparensen ökat och att hållbarhetsfrågorna blivit en självklar och integrerad del av de stora företagens affärsmodeller. Det är fantastiskt att det går så snabbt och att alla kan vara med och påverka.

Men maktförskjutningen från politiken till näringslivet och allmänheten är förstås inte oproblematisk. När allas vårt inflytande ökar blir det också ännu viktigare att vi har rätt kunskap om och förståelse för allt det positiva som affärer och frihandel bidrar till. Inte minst media har här en viktig upplysande roll att fylla. Jag är optimist och övertygad om att utvecklingen på sikt går åt rätt håll, även om vägen framåt kan vara både skumpig och krokig; något som den aktuella geopolitiska utvecklingen på en del håll i världen tyvärr är ett uttryck för.

En fantastisk tid

Vi är mitt uppe i en fantastisk tid av snabb utveckling och innovation. Globaliseringen och digitaliseringen gör att nya idéer och lösningar på svåra problem snabbt kan få stort genomslag. Företagens villkor och möjligheter till lönsam och uthållig tillväxt förändras. Det finns en enorm inneboende kraft i näringslivet att ta sig an denna utmaning. Som ordförande för PwC och verksam revisor möts jag av den varje dag.

Peter Clemedtson,
Styrelseordförande

man och kvinna med surfplatta

Kontakta oss

Johan Rippe

vVD och ansvarig marknadsfrågor

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier