Styrelseordförande har ordet

Vårt uppdrag är viktigare än någonsin tidigare

En revisor väljs visserligen av ägarna till ett företag, men det sker till följd av regler och lagstiftning som reglerar hur verksamheten får bedrivas. Rollen är därmed mångfacetterad; vi har ett direkt ansvar gentemot våra kunder men också ett indirekt ansvar gentemot samhället i stort. Det betyder att vi hjälper våra kunder att förstå vad som förväntas från omvärlden de verkar i, men också att vi bidrar till att samhället får en bättre förståelse för företagandets villkor och funktionssätt och vad ett innovativt och blomstrande näringsliv bidrar med till samhällsutvecklingen.
 

Det jag som revisor och ordförande för PwC vill uppnå med mitt arbete är ett effektivt och väl fungerande samhälle som präglas av förtroende och tillit. Det är ett samhälle där människor i hög grad litar på varandra och på beslutande organ och organisationer. Ett samhälle där lagar och regler efterlevs och där välståndet är högt.

Revisions- och rådgivningsbranschen har en nyckelroll för ett sådant samhälle. Kvalitetssäkrad information underlättar affärer och kontakter mellan bolag och dess intressenter. Den skapar en trovärdighet som är viktig för ägare, kreditgivare, leverantörer, myndigheter, medarbetare och kunder. I dagens komplexa, marknadsekonomiska och globala samhälle med högre risker och möjligheter är vårt uppdrag viktigare än någonsin tidigare.

Människor behöver ha god kunskap om hur samhället och näringslivet fungerar för att kunna känna tillit och göra väl underbyggda val. Därför delar vi på PwC med oss av vår kunskap på många olika sätt, även utanför kunduppdragen.

Vi gör det genom bloggar, nyhetsbrev, rapporter, seminarier, webbplatser och genom att vi tar ställning i svåra frågor. Men vi behöver vara självkritiska också. Förtroendet för näringsliv och samhälle är på många håll dalande. Det sätter ytterligare fokus på vårt uppdrag och vi behöver växla upp och med gemensamma krafter sprida budskapet om det värde vi skapar.
 

Rådgivning och revision skapar värde tillsammans

Vi på PwC har stora möjligheter att bidra till de enskilda kundföretagens utveckling. Uppdraget som revisor och rådgivare ger djup insikt i ett företags ekonomi och vi har dessutom stor erfarenhet från olika typer av företag och branscher. Det gör att vi blir värdefulla rådgivare som kan sätta fingret på risker och förbättringsmöjligheter. Att vi endast utför rådgivningsuppdrag som inte påverkar vårt oberoende som revisor är en självklarhet.

Revisionsyrket förändras av digitaliseringen när delar av jobbet kan automatiseras. Det ger utrymme för mer kvalificerad rådgivning från vår sida. För att säkra återväxten av duktiga medarbetare i branschen ser Revisorsinspektionen över vilka krav som ska ställas på blivande revisorer. I en mer komplex framtid behövs mer än bara redovisningskunskaper. Jag tror att vi behöver fler personer med annan utbildningsbakgrund än civilekonomer. Med olika perspektiv kan vi bli ännu bättre på att se samband och tänka kreativt. Det gäller både inom rådgivning och revision.

Jag märker påtagligt hur dagens unga vill vara med och ta ansvar och bidra till samhällsutvecklingen. Det finns en framtidstro och ett reellt ansvarstagande på ett annat sätt än när jag själv växte upp. Det är en väldigt positiv kraft som vi vill vara med och ta vara på. Kan vi förklara på ett tydligt sätt vad rollen som revisor och rådgivare innebär, så tror jag att vi kommer kunna attrahera och behålla dessa unga talanger.
 

Ett stort ansvar

Att vara revisor är en betydelsefull och ansvarsfull roll som kräver integritet och professionalism. Vi har ett stort ansvar som samhällets företrädare och det gäller även när vi agerar rådgivare. Jag är stolt att tillhöra en yrkeskår, en bransch och ett företag som håller den fanan högt.
 

Peter Clemedtson,
styrelseordförande
 

Peter Clemedtson, styrelseordförande PwC

"En revisors jobb är att bidra till ett väl fungerande samhälle."

Kontakta oss

Johan Rippe

vVD och ansvarig marknadsfrågor

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier