Hållbarhetsstrategi

Tjänster och insatser för samhälle, kunder och den egna verksamheten


PwC driver den egna verksamheten för ökad hållbarhet och hjälper även kunder att minimera risker och bli mer hållbara, såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. Vi deltar även i globala och lokala initiativ för ansvarsfullt företagande.
 

Hållbarhet i det globala PwC-nätverket

Det globala PwC-nätverkets hållbarhetsstrategi stödjer vårt övergripande syfte och anger riktningen för det nationella och lokala hållbarhetsarbetet. Strategin omfattar fyra fokusområden – marknad, medarbetare, miljö och klimat samt samhälle – och föreskriver att alla PwC-bolag minst ska uppfylla en grundläggande nivå. Därutöver lämnas utrymme för lokala prioriteringar och möjligheter att ha en mer ambitiös agenda inom utvalda och särskilt relevanta områden.

PwC Sverige är ett av nätverkets strategiska företag som förväntas ha en mer ambitiös agenda, agera föredömligt och uppvisa tydliga framsteg.
 

Lokal anpassning

PwC Sverige jobbar med samtliga fyra fokusområden. Inom miljö har ett nytt mål nyligen antagits: vi ska bli klimatneutrala till 2030. Stora framsteg har redan gjorts på detta område och det aktiva miljöarbetet fortsätter.
 

Aktuella aktiviteter och initiativ

Agenda 2030 – mål för en bättre värld

Världens ledare har via FN förbundit sig till att verka för att nå tre övergripande mål till år 2030. Det handlar om att avskaffa extrem fattigdom, att lösa klimatkrisen och om att minska ojämlikheter och orättvisor. Överenskommelsen kallas Agenda 2030 och innehåller 17 globala hållbarhetsmål. Målen antogs 2015 och innebar att 193 länder tillsammans med näringslivet gick samman för att verka för en bättre värld.

För att de övergripande målen ska kunna nås måste såväl politiska ledare som näringslivet analysera sin egen påverkan, definiera inom vilka målområden man bäst kan bidra, ta fram handlingsplaner och följa upp sina insatser.

Under verksamhetsåret 2016/2017 har stort engagemang lagts ner på att prioritera bland de 17 globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. PwC har både stöttat kunder i dessa frågor och gjort urvalet för egen del. Till stöd finns bland annat verktyget SDG Selector, ett webbaserat analysverktyg som är tillgängligt på PwC:s publika webbplats. De mål som anses vara mest relevanta för PwC och där vi kan påverka positivt och bidra till förändring fram  till 2030 är:

  • Nr 5 – Jämställdhet
  • Nr 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Nr 12 – Hållbar produktion och konsumtion
  • Nr 13 – Bekämpa klimatförändring

Genom att anpassa vår affärsmodell till de globala hållbarhetsmålen kan vi lättare hantera framtida risker, utforska möjligheter och därmed bidra till en bättre värld. Prioriteringen av målen kommer att påverka inriktningen på PwC:s aktiviteter framöver.
 

Klimatneutralt till 2030

Vårt nya klimatmål är att PwC Sverige ska bli klimatneutralt till år 2030. Detta kommer att leda till en rad aktiviteter framöver. För att kunna mäta graden av klimatneutralitet har vi börjat mäta även andra aspekter än tjänsteresor och energianvändning. Det handlar till exempel om hur vi ökar digitaliseringsgraden inom företaget och om de hållbarhetstjänster vi bidrar med till våra kunder.

Under året gick PwC över till Google Cloud som arbetsplattform, vilket bidrar till ökad digitalisering och bättre möjligheter för medarbetare att kommunicera med varandra på distans, utan att behöva resa.
 

Vidareutveckling av TIMM

Konceptet TIMM, Total Impact Measurement and Management, har vidareutvecklats under året. Verktyget används för att omvandla ett företags, ett projekts eller en produkts miljömässiga, sociala och samhällsekonomiska påverkan till ett monetärt värde för att få fram ett finansiellt totalavtryck. Med hjälp av TIMM kan vi analysera företagets samlade hållbarhetspåverkan och för att komma i mål krävs ett stort mått av nytänkande och kreativitet. I år är det första året som vi själva har genomfört en analys av vår totala monetära påverkan på samhället.
 

Kontakt med intressenter

PwC:s viktigaste intressenter är kunder, potentiella och befintliga medarbetare, delägare, intresse- och branschorganisationer samt leverantörer och andra partners. Kontakten och dialogen med dessa är helt avgörande för företagets framgång.

Vi ser löpande över hur vi påverkar våra intressenter och hur de påverkar oss. Det mest grundläggande kravet på PwC är att vi ska bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt. Därtill är det avgörande att vi förstår alla våra intressenters situation och utmaningar samt erbjuder tjänster som matchar kunders behov.

Vi samlar in återkoppling och för dialog genom en rad kanaler och metoder, både internt och genom direkt kontakt med externa intressenter. Hållbarhetsrelaterade frågor ingår också i PwC:s medarbetardialog.

Att göra skillnad

Vårt syfte, att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem, kräver engagemang från vår sida. Vi engagerar oss på två grundläggande sätt:

1. Att göra rätt: Vi driver PwC med integritet och ansvar. Fokus ligger på väsentliga frågor givet vår bransch och verksamhet samt de krav som omvärlden ställer på oss.

2. Att vara en katalysator för förändring: Vi använder vår kunskap, röst och våra relationer för att samarbeta med andra och påverka aktiviteter som gör skillnad, skapar förändring och har varaktig inverkan på omvärlden.

PwC samverkar med en rad organisationer, bland andra:

FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) – ingår i en rad grupperingar, bland annat den som delar ut pris för bästa redovisning av hållbarhet.

ICC Sweden (International Chamber of Commerce) – deltar i referensgrupper, bland andra CR & Anti-Korruption samt Miljö & Energi.
 

Via globala nätverket:

WEF (World Economic Forum) – strategisk partner.

WBCSD (World Business Council on Sustainable Development) – medlem sedan 2001.

FN:s Global Compact – PwC är anslutet sedan 2002.

FN:s klimatpanel och COP21 – intensiv medverkan inför Parismötet i december 2015.

Globala målen för hållbar utveckling – PwC Storbritannien bistod FN i utvecklingen av ett verktyg för näringslivet, SDG Compass.

IIRC (International Integrated Reporting Committee) – bidrar sedan länge till IIRC:s utveckling. 

GRI (Global Reporting Initiative) – stödjer GRI, bland annat genom Organizational Stakeholder Program.

Kontakta oss

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Karin Juslin

Karin Juslin

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Följ oss i sociala medier