Samtal mellan styrelseordförande och vd

Peter Clemedtson, styrelseordförande, PwC, och Peter Nyllinge, vd, PwC

En kraft för förtroende – och för framgång i förändring

Styrelseordförande Peter Clemedtson och vd Peter Nyllinge samtalar om PwC:s utveckling i stort och det räkenskapsår som gått.

Hur ser ni på rollen för ett modernt revisions- och rådgivningsföretag i dag?

Peter Nyllinge (PN): – PwC:s uttalade syfte, att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem, känns alltmer relevant. Det finns en global tendens till minskat förtroende, både för institutioner av olika slag och människor emellan. Vår kanske viktigaste roll är att motverka detta.

Peter Clemedtson (PC): – Ja, förtroende är nödvändigt för att individer och företag ska våga investera, göra affärer och vilja bidra till den gemensamma välfärden. Genom våra bestyrkandetjänster, med revision i spetsen, kvalitetssäkrar vi information från företag och organisationer. På så vis hjälper vi till att bygga tillit.

PN: – Samtidigt har vi med vår rådgivningsverksamhet en viktig roll i att hjälpa våra kunder att möta den snabba utvecklingen. I dag finns ett ständigt behov att förändras och anpassa sig. Med vår bredd, vårt djup och stödet från vårt globala nätverk kan PwC, som ingen annan, följa med kunden från formulerandet av en ny strategi hela vägen till dess genomförande.

PC: – Vi strävar efter att vara en föregångsorganisation och tar, så att säga, vår egen medicin. Det vi rekommenderar och gör för våra kunder går hand i hand med vår interna utveckling. Vi förbättrar oss själva inom allt det som vi vill hjälpa våra kunder att utveckla – till exempel digitalisering och automatisering. Därigenom blir vi effektivare samtidigt som vi kan tillföra våra kunder mer värde.

Vilka är då de viktigaste utmaningarna som PwC hjälper företag och organisationer att möta i dag?

PC: – Det handlar om att hitta sätt att förbli konkurrenskraftig i en global värld där tekniska genombrott skapar disruption, förändrar spelplanen och upplöser gränserna mellan branscher. Till det kommer nya krav på verksamheters hållbarhet och regelefterlevnad. Vi måste hantera cyberhot och dra nytta av digitalisering och automatisering på rätt sätt. Andra trender som en åldrande befolkning, urbanisering och politisk populism får också konsekvenser. Många frågor går inte att hantera på nationell nivå. Där har PwC en styrka i att vi kan hjälpa våra kunder globalt.

PN: – Vi kan också bidra med många olika perspektiv på samma fråga. Bred och djup specialistkompetens är en sak, men det är först när flera specialister samverkar som det går att nå hela vägen fram. Ett exempel på sådan samverkan är vårt Experience Center i Stockholm, där kunder i samarbete med oss snabbt kan hitta fram till kreativa och innovativa nya lösningar genom att samtidigt anlägga affärsmässiga, upplevelseinriktade och tekniska perspektiv på en fråga.

PC: – Faktum är att vi också ser en väldigt positiv utveckling runtom i världen. Ta bara näringslivets ökande medvetenhet om vikten av hållbarhet. I dag är detta engagemang på allvar. Företag inser att hållbar affärsutveckling är en förutsättning för att kunna driva verksamheten framåt.

PN: – Det gör i sin tur att vi på PwC, som har jobbat med hållbarhet i 25 år, kan hjälpa företag att förstå vad de behöver leva upp till, hur de ska göra det och hur de ska bestyrka kommunikationen kring sitt arbete.

Hur ser ni på PwC:s eget hållbarhetsarbete?

PC: – Att bidra till ett hållbart näringsliv och samhälle är en viktig del i vår strategi. Vårt eget hållbarhetsarbete är högt prioriterat och bedrivs inom fyra fokusområden: hållbara medarbetare, ansvarsfulla affärer, begränsa miljöpåverkan och samhällsengagemang. Våra prioriteringar är uppsatta utifrån FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

PN: – Under året har vi arbetat vidare inom samtliga fokusområden. Bland annat har vi globalt infört en gemensam, uppdaterad uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners samt börjat klimatkompensera våra flygresor. Här hemma är initiativet Hållbarhet 1+1 en milstolpe. Från 2018/2019 kan alla medarbetare varje år avsätta en arbetsdag för samhällsengagemang och en annan för någon helt valfri aktivitet för sitt eget välbefinnande. Glädjande nog tog många medarbetare chansen att under året göra en insats för såväl samhällets som sin egen hållbarhet.
 

"Det handlar om att hitta sätt att förbli konkurrenskraftig i en global värld där tekniska genombrott skapar disruption, förändrar spelplanen och upplöser gränserna mellan branscher."

Peter Clemedtson, styrelseordförande, PwC Sverige

Hur ser ni tillbaka på räkenskapsåret 2018/2019?

PN: – Det fortsatta arbetet med att genomföra vår strategi har fortskridit på ett väldigt positivt sätt. Mest utmärkande för året var satsningen på revision och rådgivning för små och medelstora företag. I och med den tidigare avyttringen av vår redovisningsverksamhet har vi för dessa kunder skiftat fokus från enkel regelefterlevnad till värdeskapande. Vi har lanserat 15 nya, standardiserade rådgivningstjänster anpassade för denna typ av företag.

PC: – Det här är något helt nytt och unikt. Denna form av rådgivningstjänster har tidigare alltid varit inriktade på storföretag. Nu erbjuder vi samma kompetens till mindre och medelstora företag med anpassade tjänster. Här finns ett stort behov.

PN: – Vi har också fortsatt att lägga om våra leveransmodeller inom revision. Dels samverkar vi och delar mer på resurser mellan kontor och dels automatiserar vi successivt allt fler arbetsprocesser i vårt Delivery Center i Lund. Även vår nya organisation, med fem affärsområden och förstärkt marknadsorganisation, har fallit väl ut. Den ger oss möjlighet att utveckla vår specialisering och samverkan i linje med vår strategi.

PN: – Rent ekonomiskt har verksamheten utvecklats på ett bra sätt under året. Vi har fortsatt tillväxt i såväl vår revisions- som rådgivningsverksamhet. Lönsamheten är också god, men har under året påverkats av att vi efter försäljningen av Business Services enligt plan har ökat våra investeringar i tjänsteutveckling mot små och medelstora företag samt arbetat med en omställning av vår verksamhet för att ha effektiva processer som inte längre omfattar redovisningsaffären. Det har bland annat omfattat konsolidering av vårt kontorsnätverk samt förändringar inom våra affärsstödsfunktioner.

Och vad väntar under 2019/2020?

PN: – Då ser vi ett fortsatt genomförande utifrån given strategi, med samma strategiska fokusområden. Särskilt prioriterade områden blir fortsatta satsningar på Consulting, cyber security samt revision och rådgivning för små och medelstora företag. Vi kommer även att öka takten i utvecklingen av vår digitala mognad genom omfattande utbildningsprogram och implementering av nya system och verktyg. Personligen ser jag också fram emot arbetet med ett ordnat överlämnande till Sofia Götmar-Blomstedt som blir ny vd den 1 juli 2020.

PN: – Avslutningsvis vill jag verkligen tacka alla fantastiska kollegor som varje dag med integritet, samverkan, omsorg och kreativitet gör skillnad för våra kunder och PwC. Jag vill också passa på att tacka alla våra kunder som ger oss sitt förtroende.

Kontakta oss

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier