Samtal mellan vd och styrelseordförande

Sofia Götmar-Blomstedt, vd, PwC, och Peter Nyllinge, styrelseordförande, PwC

Med vår starka kultur och proaktiva ansats möter vi dagens och morgondagens behov

Tidigare vd och numera styrelseordförande Peter Nyllinge samtalar med PwC Sveriges nya vd Sofia Götmar-Blomstedt om räkenskapsåret som har gått och PwC:s utveckling i stort.

Hur ser ni tillbaka på räkenskapsåret 2019/2020 på ett övergripande plan?

Peter: – Det var ett tudelat år. Under de första åtta månaderna löpte verksamheten på med god tillväxt och lönsamhet och vi fortsatte utveckla nya tjänster, bli mer digitala och mer samverkande kring breda kundlösningar och effektivare leveransmodeller. Sedan slog covid-19 till, vilket gjorde att våra kunder och vi själva blev mer kortsiktiga i vårt agerande. Fokus för oss blev att begränsa risken för smittspridning samtidigt som vi hjälpte kunderna att hantera situationen genom att utan störningar fortsätta leverera våra tjänster.

– Jag är jättestolt över hur alla ledare och medarbetare hanterade situationen. Under den här perioden blev det extra tydligt vilken stark kultur vi har i vårt fina företag och att vi lever våra värderingar om att agera med integritet, samverka, visa omsorg, göra skillnad och vara nyskapande.
 

Covid-19-pandemin påverkar ju inte bara kortsiktigt, utan kommer också att ha långsiktiga konsekvenser. Hur tänker ni kring det?

Peter: – Det kommer att bli långsiktiga konsekvenser. Hur stora de blir beror på den fortsatta smittspridningen, men också på hur beslutsfattare inom politik och näringsliv agerar. Inom PwC-nätverket har vi tagit fram förslag på åtgärder som vi anser vara särskilt viktiga för ekonomin. 

– Vi anser att viktiga åtgärder för politikerna är att stimulera efterfrågan på varor och tjänster och stötta omställningen av näringsliv och samhälle för ökad konkurrenskraft och hållbarhet. Näringslivet å sin sida behöver bland annat minska sårbarheten i sina internationella leveranskedjor, öka digitaliseringstakten och förstärka it-säkerheten.
 

"Under den här perioden blev det extra tydligt vilken stark kultur vi har i vårt fina företag och att vi lever våra värderingar om att agera med integritet, samverka, visa omsorg, göra skillnad och vara nyskapande."

Peter Nyllinge, styrelseordförande, PwC Sverige

Digitalisering är en prioriterad fråga för oss på PwC och för samhället i stort. Hur ser ni på den digitala utvecklingen?

Sofia: – Digitalisering har varit en prioriterad fråga för oss under många år och under de senaste månaderna har det ju närmast skett en explosion i utvecklingstakten till ett mer digitalt samhälle. Utvecklingen skapar nya behov hos våra kunder, bland annat inom områden som cyber- och it-säkerhet, men kunderna har också behov av att utveckla sina affärsmodeller och erbjuda en mer digital kundupplevelse. 

– För att möta de förändrade behoven har vi under de senaste åren utvecklat vårt tjänsteerbjudande bland annat inom Experience Consulting och cyberområdet. Vi har också fokuserat på att effektivisera och förenkla vår kundleverans genom digitala lösningar. Den utvecklingen fortsätter nu med full fart. För att ytterligare möta framtidens behov satsar PwC både globalt och i Sverige på det stora kunskapslyftet New world. New skills. för alla våra medarbetare. Det innebär att vi kompetensutvecklar oss själva kring digitala ämnen och tekniker för att på bästa sätt möta framtidens behov.
 

Som ny vd för PwC Sverige och medlem i PwC:s globala ledning har du ju sagt att området mångfald och inkludering är ett annat högprioriterat område. Hur kommer ni att driva en fortsatt utveckling här?

Sofia: – Mångfald och inkludering är grunden för allt vi gör. Främst för att det självklart är baserat på den värdegrund som PwC, och jag personligen, har som grundar sig på alla människors lika värde. Men också för att mångfald skapar fler perspektiv som i sin tur skapar mer framgångsrika företag och organisationer. 

– På PwC arbetar vi konkret med att bland annat medvetandegöra och frigöra oss från våra invanda normer. Vi fokuserar särskilt på enheter och grupper som inte har kommit tillräckligt långt i mångfaldsarbetet där vi sätter tydliga mål, utbildar, utvecklar ledarskapet och erbjuder mångfaldscoachning. Vi har också konkreta aktiviteter för att åstadkomma jämställdhet på delägarnivå där vi sedan några år tillbaka har ett jämställt intag av nya partners.
 

"Vårt fokus under året är att fortsätta stötta våra kunder med både de befintliga och de nya behov som uppstår i en föränderlig omvärld, samt att vi själva säkerställer att vi står rätt rustade för fortsatt framgång."

Sofia Götmar-Blomstedt, vd, PwC Sverige

Efter en annorlunda avslutning på verksamhetsåret 2019/2020, hur ser ni på framtiden?

Peter: – Jag tror att under det närmaste året kommer de reaktiva covid-19-åtgärderna övergå till mer proaktiva åtgärder för omställning till en ny normaliserad situation. Mycket kommer säkertatt bli sig likt igen, men näringsliv och samhälle har fått en väckarklocka för en bättre utvecklad förebyggande riskhantering. Sättet vi interagerar med varandra kommer säkert också bli annorlunda med mer digital kommunikation och flexiblare arbetsförhållanden. 

– Sedan skulle jag vilja att klimatet tydligt kom tillbaka på agendan för politiker och näringslivet. Jag hoppas särskilt att både startups och etablerade företag ser vilka stora affärsmöjligheter som finns i omställningen till en mer hållbar värld och att det driver fram innovativa nya lösningar.

Sofia: – Jag ser också det här året som en mellanperiod mot ett ”nytt normalläge”. Vårt fokus under året är att fortsätta stötta våra kunder med både de befintliga och de nya behov som uppstår i en föränderlig omvärld, samt att vi själva säkerställer att vi står rätt rustade för fortsatt framgång. Vi strävar efter att skapa trygghet och arbetsro för organisationen i det här mellanläget samtidigt som vi inför ett nytt normalläge säkerställer en hållbarhet såväl i våra affärer, som i vår ekonomi och organisation.

– Med hållbara affärer vill vi med affärsmässighet erbjuda tjänster som tillgodoser kundernas framtida behov. Hållbar ekonomi och organisation handlar om att vi har en sund kostnadskultur, och att vår kompetens och vårt arbetssätt är anpassade efter dagens och morgondagens behov. 

Avslutningsvis vill Peter och jag återigen tacka alla fantastiska kollegor som varje dag med integritet, samverkan, omsorg och kreativitet gör skillnad för våra kunder och PwC. Vi vill också tacka alla kunder som ger oss sitt förtroende.

 

Kontakta oss

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier