Bygg- och anläggningsbranschen tror på ökad aktivitet det närmaste året

Bygg- och anläggningsbranschen tror på ökad aktivitet det närmaste året

Pressmeddelande 2015-05-11

Svenska bygg- och anläggningsbranschen har ett lågt förtroende för utländska underentreprenörer, man upplever det som problematiskt att rekrytera och behålla kvinnor och en majoritet av branschen upplever att det finns korruptionsrisker. Det och mycket annat framgår i årets upplaga av PwC:s Entreprenadbarometer.

- Trots att det finns en del utmaningar kan vi konstatera att det går bra för sektorn, närmare 7 av 10 respondenter tror på nya investeringar i bostäder det närmaste året och nästan lika många, 6 av 10, tror på nya investeringar i infrastruktur säger Peter Lindstrand, ansvarig för entreprenadbranschen på PwC.

En handfull procent av respondenterna tror att nya investeringar i bostäder och infrastruktur kommer minska det kommande året, 4 respektive 6 procent.

Hinder för infrastruktursatsningar

Den sittande regeringen har infört en rad förändringar och förenklingar i plan- och bygglagen för att skapa en enklare och mer effektiv bygglovsprocess. Bland dessa förändringar finns bland annat möjligheten att avvika från detaljplanen. Men trots dessa åtgärder är det över 40 procent av entreprenadbolagen som inte tror att byggandet kommer påverkas.

Entreprenadbarometern visar att det finns flera olika faktorer som leder till att bostadsbyggandet bromsas. När vd:ar på byggföretagen fick ange de tre främsta hindren angav man följande tre främsta hinder:

  • 44 procent av respondenterna anger ”långa planprocesser” som hinder för ett ökat bostadsbyggande.
  • 40 procent anger ”överklaganden” som hinder för ett ökat bostadsbyggande.
  • 29 procent pekar på en ”ny regering” som tredje största hindret för ett ökat bostadsbyggande.

Svågerpolitik och förmåner de största korruptionsriskerna i entreprenadbranschen

Närmare sex av tio företag upplever att det finns korruptionsrisker i branschen. Vänskapskorruption utgör den största enskilda risken följt av gåvor/förmåner samt utbetalning av ”kick backs”.

- Vi kan konstatera att risken för olika sorters korruption är påtaglig. Närmare 20 procent anger att man gått miste om en affär eller valt att inte fullfölja en affärsrelation på grund av korruption. Trots detta är det långt ifrån alla som gör något för att minska riskerna. De flesta som säger sig arbeta aktivt med dessa frågor gör det via mjuka åtgärder, som till exempel olika policys. Relativt få arbetar med med kvalificerade åtgärder som testning och övervakning. Det finns med andra ord en hel del åtgärder som måste vidtas, säger Peter Lindstrand.

Vid en närmare titt på hur företagen uppfattar var de största riskerna för korruption återfinns hittar man en röd tråd som kretsar kring personliga relationer och umgängesformer. Det är mycket lätt att vanor snabbt kan glida över i osunda beteenden och att det informellt skapas en acceptans för detta.

Stora pensionsavgångar ett hot mot byggbolag

Ur personalförsörjningssynpunkt nämner fyra av tio (38 procent) kommande pensionsavgångar som den största utmaningen. Även könsaspekten lyfts fram och en femtedel av de svarande menar att det är svårt att rekrytera kvinnor till branschen. Nästan lika svårt är det att behålla dem.

- Könsaspekten och möjligheten att locka kvinnor till branschen har varit känd länge. Vi kan i årets upplaga konstatera att de svarande företagen tycker detta blivit ännu svårare jämfört med tidigare mätningar, säger Peter Lindstrand.

Andelen företag som har lågt förtroende för utländska underentreprenörer fortsätter att öka, en tendens vi sett de senaste två årens mätningar.

Hållbarhetsfrågor högt på agendan

Nästan 6 av 10 anser att hållbarhetsfrågor främst är en affärsmöjlighet där det egna företaget kan vinna konkurrensfördelar. Få anser att det är risker man tvunget måste hantera (7 procent).

- Främst ser respondenterna hållbarhetsfrågor som möjligheter att öka företagets anseende och varumärke. Det bekräftas inte minst då respondenterna lyfter upp hållbarhetsfrågor som en viktig parameter vid rekrytering av personal, säger Peter Lindstrand.

Av de stora bolagen redovisar samtliga (100 procent) sitt hållbarhetsarbete externt. Denna siffra sjunker till cirka 50 procent för de mindre bolagen.

Sammantaget ser vi en positiv utveckling inom entreprenadbranschen vad gäller hållbarhetsfrågor. Med en ökad transparens genom mer och ökad extern rapportering tror vi att branschen kommer att hitta en bättre balans framöver.

För mer information kontakta:

Peter Lindstrand, PwC
Telefon: +46 709-29 31 97, e-post: peter.lindstrand@se.pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt PwC
Telefon: +46 768 36 98 73, e-post: carlos.cancino@se.pwc.com

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier