Ny teknik kan spara vårdmiljarder årligen

Pressmeddelande 2015-06-26

En ny studie från PwC visar att det finns en stor öppenhet i Sverige för nya digitala vårdlösningar. Hela tre av fyra respondenter i studien kan tänka sig att övervakas i hemmet av en trådlös hjärtmonitor och över hälften kan tänka sig att kontrollera vitala värden hemma med hjälp av en apparat kopplad till en smartphone. Endast 6 procent säger sig vara oroliga för den egna patientsäkerheten vid användning av en virtuell vårdlösning. Beräkningar från PwC visar att införandet av nya digitala och virtuella vårdlösningar skulle kunna generera årliga besparingar i miljardklassen.

Medan många andra branscher, som exempelvis bank och detaljhandel, blivit allt mer effektiva och kundinriktade tack vare ny teknologi så har hälso- och sjukvårdssektorn precis börjat utnyttja fördelarna med den nya virtuella teknologin.

- 40 procent i vår studie svarar att de är positiva till att välja virtuella vårdlösningar framför traditionella och ungefär lika många tror att virtuell vård kan leda till snabbare tillgång till vård. Sverige är ett av världen mest uppkopplade länder och tre av fyra personer har en smartphone. Studien visar att det finns en mognad för den här sortens lösningar och att man gärna interagerar med vården med hjälp av ny teknik, säger Jon Arwidson, partner och branschansvarig för hälso- och sjukvård på PwC.

”Gör-det-själv”

Egenvård eller gör det själv-vård innefattar till exempel diagnostisering på distans utifrån prover som patienten själv kan ta i hemmet. Det skulle exempelvis kunna gälla mätning av blodtryck eller blodsockernivåer. Över hälften (54 procent) av de som svarat i studien är positivt inställda till att göra den sortens enklare tester i hemmet.

Fler är av förklarliga skäl mer skeptiska till avancerad vård utanför sjukhuset, som till exempel cellgiftsbehandling. Men även här är det ändå många som är öppna för den möjligheten. Av samtliga respondenter svarade nämligen 33 procent att de positivt inställda även till mer avancerad vård i hemmet.

- Flera resultat överensstämmer med en liknande amerikansk studie från 2013 genomförd av PwC:s Health Research Institute. Men jämfört med amerikanerna verkar vi i Sverige vara mer positiva till virtuella lösningar och enklare diagnosticering via exempelvis urintest eller EKG-provtagning hemmavid, säger Sarah Lidé, manager och branschspecialist för hälso- och sjukvård på PwC.

En tredjedel av de respondenterna är öppna för att genomföra ett läkarbesök via en mobilapplikation och ungefär en femtedel kan tänka sig att göra ett läkarbesök- eller sjuksköterskebesök via ett videosamtal.

- Bland de som är mellan 18-34 år har 60 procent minst en hälso- eller medicinskt relaterad mobilapp och det är de unga vuxna som är mest positiva till digitaliseringen av vården. Men denna iakttagelse gäller även för äldre personer, om än i mindre utsträckning, som också inser att den nya tekniken kan bidra till att skapa en mer effektiv vård, säger Sarah Lidé.

Få känner oro för patientskyddet

En av de största utmaningarna med den nya tekniken är att säkerställa patientskyddet. Men endast 6 procent av de svarande anger att de skulle känna oro kring skyddet för de egna patientuppgifterna vid användandet av virtuell vård. Det som bekymrar en vårdtagare mest är risken för minskad vårdkvalité.

- Den slutsats vi kan dra av vår studie är att eventuell oro för bristande sekretess och/eller integritet är marginell och förändrar inte viljan att pröva digitala eller virtuella vårdlösningar, säger Jon Arwidson.

Kan innebära årliga besparingar i miljardklassen

Med internationella mått har Sverige en sjukvård i världsklass. Men i takt med att svenskar lever allt längre så belastas vårdapparaten allt hårdare. Hela 85 procent av Sveriges pensionärer har minst en kronisk sjukdom och 66 procent har två kroniska sjukdomar. Vården av landets kroniskt sjuka patienter står för 80-85 procent av Sveriges totala vårdkostnader enligt Myndigheten för vårdanalys.

Det finns ett naturligt samband mellan ålder och kroniska sjukdomar som diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Och eftersom Sverige har en större andel äldre än många andra länder så har vi även fler kroniskt sjuka.

- Om en av tre personer med kroniska sjukdomar skulle välja virtuella vårdlösningar kan det innebära en kostnadsbesparing på cirka 370 miljoner per år. Om en av fem svenskar skulle välja att göra hälften av sina läkarbesök virtuellt istället för i primärvården kan det innebära en kostnadsbesparing på 1,2 miljarder kronor per år, säger Jon Arwidson.

För mer information kontakta:

Jon Arwidson, partner, PwC
Tel: 010-213 31 02
e-post: jon.arwidson@se.pwc.com

Sarah Lidé, manager, PwC
Tel: 010-212 92 08
e-post: sarah.lide@se.pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt, PwC
Tel: 0768-36 98 73 85,
e-post: carlos.cancino@se.pwc.com

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier