Offentlig sektor måste leverera mer… med mindre medel

Offentlig sektor måste leverera mer…med mindre medel

Pressmeddelande 2015-03-11

För att minska sina budgetunderskott dras många länder med återkommande budgetnedskärningar. Det betyder ofta att offentlig sektor ofta tvingas göra ’bättre för mindre’, det vill säga möta medborgarnas ökade förväntningar genom att leverera tjänster mer effektivt, ändamålsenligt och prioritera det som betyder mest för medborgare och företag. Effektiv styrning av offentliga tjänster har därmed aldrig varit viktigare än i dag.

Regeringar och offentliga organisationer måste förnya fokus på att uppnå budgetbalans för att hållbart minska sina kostnader för offentlig service. Samtidigt behöver de öka den organisatoriska rörligheten, det vill säga omställningsförmågan för att snabbare kunna anpassa sig till allt snabbare förändringar i samhälle och övrig omvärld.

Dessa är bara två av de slutsatser som kommit fram ur PwC:s 18:e årliga Global CEO Survey , där svar från 1322 företagsledare i 77 länder adderas med insikter från 50 regeringsföreträdare, generaldirektörer och vd:ar från statliga bolag.

De övergripande resultaten från undersökningen visar att endast 37 procent av företagsledarna tror den ekonomiska tillväxten kommer att förbättras under 2015 , vilket är en minskning från 44 procent förra året. Samtidigt ligger deras förtroende för tillväxten inom sina egna företag stadigt. 39 procent säger att de är mycket säkra på att deras bolags intäkter kommer att öka under de närmaste tolv månaderna - samma som förra året, och en ökning från 36 procent år 2013.

Överregleringar oroar mest

Men det är svaren på frågor kring vad som oroar som avslöjar vilka statliga åtgärder som behövs . Överreglering toppar åter igen listan , och nämns av 78 procent av de svarande (6 procent högre än föregående år). Andra oros moln är tillgången på nyckelkompetens , budgetunderskott och skulder, ökat skattetryck och geopolitisk osäkerhet , där sju av tio eller fler av de tillfrågade vd:arna anser sig vara: " något " eller " extremt" oroade. Alla dessa olika hot mot affärsdrivande verksamhet har bäring på offentlig sektor .

Överst på listan av vad som önskas från det offentliga i termer av vad som underlättar för affärsdrivande verksamhet står : ett internationellt konkurrenskraftigt och effektivt skattesystem (67 procent), en utbildad och anpassningsbar arbetskraft (60 procent) samt en fungerande fysisk infrastruktur (49 procent) .

Jan Sturesson , PwC :s Global Leader för Government & Public Services säger:

- Offentliga tjänster och effektiv styrning är viktigare än någonsin . Särskilt mot bakgrund av återkommande budgetnedskärningar för att minska budgetunderskotten i många länder . Detta innebär ofta att man tvingas göra ’ bättre för mindre’ , det vill säga att möta medborgarnas ökade förväntningar på det offentligas serviceförmåga genom att göra saker annorlunda, för att därmed kunna leverera tjänster mer effektivt och ändamålsenligt och prioritera de offentliga tjänster som betyder mest för medborgare och företag.

Rapport som utmanar regeringar och offentliga organisationer

Efter lanseringen av Global CEO Survey under World Economic Forum i Davos, har PwC : s Public Sector Research Centre nu publicerat sin senaste rapport med titeln Government and the Global CEO: Delivering outcomes, creating value.

Rapporten utmanar regeringar och offentliga organisationer att svara på framtidens utmaningar på fem viktiga sätt:

1. Hantera budgetunderskotten aktivt för att göra offentliga tjänster prisvärda. De nationella underskotten är fortsatt viktiga och 72 procent av de tillfrågade anser sig vara " något " eller " extremt" oroade av det hot som dessa anses utgöra . Utmaningen för offentliga organisationer att "göra mer för mindre" med fokus på de resultat som samhället behöver och vill ha kvarstår.

Detta kräver att det offentliga får ett förnyat fokus på att uppnå ekonomisk balans , med en fördjupad förståelse kring behovet av att både minska kostnaderna och samtidigt aktivt bygga upp omställningsförmågan för att klara förändringar i framtiden . Här handlar det såväl om traditionella interna styr- och budgetprocesser, som om nya och innovativa sätt att både utföra de offentliga tjänsterna, kommunicera med medborgare, bygga sitt varumärke och bli en attraktiv arbetsgivare.

2. Ta den digitala utmaningen på allvar! Om prisvärda offentliga tjänster är resultatet som ska uppnås, är digital teknik medlet med högst potential att hjälpa till att nå detta, eftersom den innebär möjligheter att både leverera med högre produktivitet och bättre resultat , och samtidigt minska kostnaderna.

Offentliga organisationer måste anamma digital teknik som ett verktyg för att driva innovation , och förändra hur de interagerar och kommunicerar med medborgarna . Den digitala tekniken öppnar nya möjligheter att engagera medborgarna i att aktivt vara med och utforma tillhandahållandet av tjänster samt producera resultat.

Vad vill medborgarna ha? Vilka tjänster förväntar de sig, och vilka tjänster finns det ett minskande behov av det offentliga att utföra? Den offentliga sektorns olika organisationer behöver utveckla en tydlig vision , strategi och plan för att få ut mesta möjliga av sina digitala investeringar och behöver även skaffa sig kapacitet och möjlighet att ta vara på dessa möjligheter genom användandet av ”Big Data” som analysunderlag.

3. Investera i tillväxt! Offentliga organisationer på alla nivåer har en viktig roll att spela för att skapa en plattform för tillväxt som är ekonomiskt , socialt och miljömässigt hållbar – god tillväxt – med fokus på kompetens och fysisk infrastruktur .

Det krävs offentligt ledarskap för att underlätta ett mer efterfrågestyrt talang- och utbildningssystem som sörjer för arbetskraft som arbetsgivare och arbetsmarknaden efterfrågar. I praktiken innebär det att utveckla en arbetsstyrka som är mer anpassningsbar under sin arbetsföra ålder än vad som är fallet i dag – kraven på omskolning ökar. Parallellt med detta behöver regeringar leverera den effektiva, fungerande och hållbara infrastruktur som är den nödvändiga ryggraden i önskad ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling.

4. Samarbeta med företag för att skapa samhälleliga resultat! Effekterna av megatrenderna - förskjutningar i den globala ekonomiska makten, demografiska och sociala förändringar , snabb urbanisering , tekniska genombrott , samt klimatförändringar och resursknapphet - och särskilt ökningen i geopolitisk osäkerhet, innebär att det är viktigare än någonsin att förbättra samverkan mellan företag, regeringar och arbete över nationsgränserna.

Även om företag traditionellt sett utgjort en motvillig partner till regeringar och offentliga organisationer , så är de två medberoende av varandra i att leverera resultat i form av god tillväxt och bra arbeten . Ökad samverkan behövs för att identifiera de områden där det behövs investeras och arbeta tillsammans för att minska hindren för tillväxt, såsom nuvarande begränsningar i rörligheten för utbildad arbetskraft .

5. Begränsa de negativa effekterna av reglering och skatt. Överreglering finns fortfarande kvar på toppen av de upplevda hoten mot företag , där över tre fjärdedelar (78 procent) av de tillfrågade är "något" eller "extremt" oroade. Detta efterföljs av hotet från en upplevd ökande skattebörda (70 procent). Utmaningen för regeringen är att minska företagens skattetryck, samtidigt som medborgarnas rättigheter som anställda och kunder säkerställs. Detta kräver ” smartare” förhållningssätt till regleringar och en vilja att genomföra skattereformer.

Jan Sturesson , PwC:s globala ledare för Government & Public Services avslutar:

- Att leverera på dessa fem områden är en otroligt viktig agenda för offentliga ledare på alla nivåer . Att förstå, och kunna leverera tjänster baserat på verksamhetens prioriteringar , vid sidan av samhälleliga faktiska resultat, kräver verkligt ledarskap och sant förtroende mellan medborgarna och staten, så att var och en verkligen vill göra det rätta.

- "Ledare inom den offentliga och privata sektorn har en viktig roll att spela i utvecklingen av en kultur och ett tänkesätt , som med stöd av resultatmätning och incitaments­strukturer belönar en syn på "hela företaget", "hela regeringen" och "hela samhället", med fokus på resultat och effekt i motsats till fokus på interna strukturer, processer och resultat .

Noter

1. Researcharbetet inför Government and the Global CEO: Delivering outcomes, creating value innefattade en serie intervjuer med 50 representanter för offentliga organisationer och VD:ar för offentligt ägda bolag . Resultaten från denna kvalitativa forskning användes för att komplettera den kvantitativa undersökningen som omfattar 1322 intervjuer med VD: ar i 77 länder under det sista kvartalet 2014. En fullständig kopia av rapporten finns på www.psrc.pwc.com

2. Public Sector Research Centre (PSRC) är PwC:s onlineportal för insikt och forskning kring de mest angelägna frågorna och utmaningarna för statliga och offentliga organisationer i dag och i framtiden . PSRC möjliggör samverkande idéutbyte mellan beslutsfattare , opinionsbildare , marknadsexperter , akademiker och praktiker internationellt. Besök: www.psrc.pwc.com

3. PwC hjälper organisationer och individer att skapa det värde de letar efter . Vi är ett nätverk av företag i 157 länder mer än 195.000 människor som har åtagit sig att leverera kvalitet i fråga om försäkringstjänster , skatt och rådgivning. Ta reda på mer och berätta vad som är viktigt för dig genom att besöka oss på www.pwc.se.

För mer information kontakta:

Jan Sturesson, PwC
Tel: 0705-69 37 37, e-post: jan.sturesson@se.pwc.com

Anders Christensson, PwC
Tel: 0709-29 38 39, e-post: anders.christensson@se.pwc.com

Anita Agefjäll, PwC
Tel:0709-29 53 08, e-post: anita.agefjall@se.pwc.com

 

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier