PwC:s granskning av SCA:s affärsflyg klar

PwC:s granskning av SCA:s affärsflyg klar

Pressmeddelande 2015-04-08

Styrelsen i SCA har gett Peter Clemedtson, auktoriserad revisor, PwC i uppdrag att genomföra en fördjupad granskning av efterlevnaden av bolagets flygpolicy för affärsflyget, avseende nyttjandet samt faktureringen av medföljandes alternativkostnad under perioden den 1 januari 2010 till den 31 december 2014.

Vid sidan av denna granskning har SCA initierat en ytterligare och mer omfattande extern utredning som ska utföras av f.d. justitierådet Johan Munck och auktoriserade revisorn Svante Forsberg.

Den flygpolicy som har gällt under största delen av den granskade perioden innehåller en övergripande beskrivning av affärsflygets syfte och inriktning. Denna policy tillät under vissa förutsättningar att närstående till företrädare för SCA följde med på resor med affärsflyget samt att affärsflyget nyttjades i samband med representation. När närstående var medföljande på affärsflyget skulle SCA enligt policyn vidarefakturera berörda bolagsföreträdare för alternativkostnaden för de närståendes resor, dvs. för marknadspriset för en motsvarande flygresa.

SCA har den 16 december 2014 reviderat sin flygpolicy på så sätt att det inte längre är tillåtet för närstående att följa med på resor med affärsflyget. Vidare får affärsflyget inte längre användas vid representation.

Vi har vid vår granskning gjort en översiktlig bedömning av flygpolicyns innehåll utifrån ett rättsligt perspektiv. Vi har vid denna översiktliga bedömning inte funnit annat än att policyn är förenlig med svensk lag och andra författningar. Det kan också noteras att den har likheter med de regler som gäller för statsflyget enligt statsflygsförordningen (1999:1354).

Vid vår granskning har vi utgått från skriftliga underlag från SCA samt fakturor och vissa andra underlag från flygbolaget. Vi har även genomfört intervjuer med företrädare för SCA och flygbolaget. Baserat på dessa underlag har vi funnit att det under femårsperioden har genomförts 866 flygningar, dvs. enkelresor utan mellanlandningar. Vid 102 av dessa har närstående till företrädare för SCA varit medföljande. Vid vår analys av dessa flygningar har vi kommit till följande slutsatser:

  • Affärsflyget har i enlighet med flygpolicyn endast nyttjats för resor i tjänsten, inklusive representation.
  • Affärsflyget har i allt väsentligt nyttjats av de personkategorier inom SCA (ledning och styrelse) som det i första hand var avsett för enligt policyn. Vi har inte funnit att SCA har avvikit från policyn när det gäller vilka personkategorier som har använt affärsflyget.
  • I de fall där närstående till företrädare för SCA varit medföljande på affärsflyget har detta varit förenligt med flygpolicyn.
  • I enlighet med flygpolicyn har SCA vidarefakturerat för närståendes resor, till en beräknad alternativkostnad. Brister i SCA:s interna rutiner har dock lett till att ett antal av resorna inte har blivit föremål för löpande vidarefakturering. I slutet av 2014 vidarefakturerade SCA för dessa ytterligare resor, till ett sammanlagt belopp om 85 tkr för femårsperioden.
  • Tillämpningen av SCA:s interna regler för beräkning av alternativkostnaden för närståendes resor har under den aktuella perioden baserats på schablonbelopp för reguljärbiljett som SCA hade hämtat in från en resebyrå. Det har således inte skett någon beräkning av alternativkostnaden i varje enskilt fall. I slutet av 2014 och början av 2015 har SCA gjort en ny beräkning av alternativkostnaden, som har utgått från kostnaden för ombokningsbara reguljärbiljetter med SAS eller liknande flygbolag. Den nya beräkningen resulterade i högre alternativkostnader. För att undvika att vidarefaktureringen skulle kunna klandras skattemässigt tilläggsfakturerade SCA i början av 2015 för de tillkommande beloppen. Den totala tilläggsfaktureringen för femårsperioden uppgick till 300 tkr.
  • I början av 2015 har SCA även fakturerat för vissa tjänsteresor/arbetsresor, till en beräknad alternativkostnad på 54 tkr, som vid en förnyad skattemässig bedömning ansågs kunna ses som en förmån.
  • Efter de ovan beskrivna tilläggsfaktureringarna är det vår bedömning att SCA:s vidarefakturering av alternativkostnad nu är i enlighet med flygpolicyn.

Sammanfattningsvis har vi funnit att affärsflyget har använts på ett sätt som har varit förenligt med flygpolicyn, men att brister i SCA:s rutiner har lett till att vidarefaktureringen av närståendes alternativkostnader inte fullt ut har levt upp till kraven i policyn. Detta har nu åtgärdats.

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier