Statliga bolag blir allt fler och mäktigare

Statliga bolag blir allt fler och mäktigare

Pressmeddelande 2015-05-05

Statliga bolag spelar en viktig roll för att skapa allmännyttigt värde. Statligt ägande kan ge fördelar men kan också orsaka enorm ekonomisk skada om man inte tillämpar god praxis för ägandet och förvaltningen.

– De senaste tio åren har varit en uppvisning i statsdriven kapitalism där statligt ägda bolag blivit allt fler och allt mäktigare. Samtidigt blir de mer inflytelserika och en växande kraft globalt. Andelen statliga bolag bland Fortune Global 500 har ökat från 9 procent år 2005 till 23 procent år 2014, säger Jan Sturesson, PwC:s Global Leader, Government & Public Services.

Framtida statliga bolag behöver ägas och förvaltas mycket mer aktivt om de ska kunna leverera verkligt allmännyttigt värde och undvika att orättvist konkurrera på marknader där privata företag mer effektivt kan leverera varor och tjänster. Vattenfall är det enda svenska statliga bolag som finns med på listan Fortune Global 500 som är en sammanställning över de största bolagen i världen. Enligt statistik från SCB sysselsätter statliga svenska bolag närmare 200 000 anställda (2013).

Statliga bolag bör utvärderas enligt annan måttstock

Vidare bör statliga bolag inte enbart utvärderas genom sina finansiella rapporter utan utefter hur de bidrar till att skapa värde i samhället. Vid utvärdering av statliga bolag bör man inkludera en större mängd parametrar, inklusive mänskliga, sociala, miljömässiga, intellektuella, infrastrukturrelaterade och ekonomiska dimensioner.

- De statliga bolagen står i hög grad inför samma möjligheter och hot som privata bolag men de har ett annat syfte, uppdrag och mål som gäller vissa aspekter av samhällsservice och sociala resultat. Det innebär både annorlunda ägarstyrning och utvärdering av dessa bolag, säger Jan Sturesson.

Vd:ar mer negativt inställda till statligt ägande

PwC:s enkät med 153 vd:ar för globala bolag visar att närmare 90 procent (86) av dem tycker att statligt ägande snedvrider konkurrensen i en bransch och leder till politisk påverkan på marknaden, vilket är en ökning från 72 procent år 2010.

Ytterligare slutsatser från rapporten:

  • Statligt stödda företag oroar sig i mångt och mycket för samma saker som företagen i privat sektor. Enligt PwC:s 18:e årliga globala vd-undersökning omfattar de fem vanligaste problemen överreglering, tillgängligheten på personal med viktig kompetens, myndigheters svar på ekonomiska underskott och geopolitisk osäkerhet. Men vd:ar vid statligt stödda företag oroar sig mer för cyberhot (68 procent) än företagen i privat sektor (60 procent).
  • Medan vd:ar i statligt stödda företag är mer optimistiska vad gäller kortsiktig tillväxt än vd:ar i privat sektor är de fortsatt mindre optimistiska kring tillväxten under de tre kommande åren. Denna skillnad kan vara ett tecken på den spänning som vd:ar i statligt stödda företag drabbas av när de försöker vara kommersiellt gångbara och konkurrenskraftiga samtidigt som de också försöker uppfylla icke-kommersiella mål, som ofta kräver kompromisser vad gäller ekonomiska resultat på kort respektive lång sikt.
  • Digital teknik kan bli ett viktigt hjälpmedel som ger möjlighet att leverera högre produktivitet och bättre resultat samtidigt som kostnaderna minskas. 64 procent av vd:arna i statligt stödda företag som ingick i den globala vd-undersökningen uppgav att de oroar sig för hur snabbt den tekniska utvecklingen går (jämfört med 57 procent av vd:arna i andra företag). Samtidigt ser vd:ar i statligt stödda företag digital teknik som något som skapar mest värde i fråga om drifteffektivitet, dataanalys och kundupplevelse.

Rapporten fastställer fyra test som ledare vid statliga bolag i framtiden – i synnerhet styrelsen och den verkställande ledningen – behöver uppfylla för att verkligen bli katalysatorer för hållbart skapande av allmännyttigt värde:

  • Tydlighet – Tydlig förståelse av syftet och målen med det statliga bolaget och deras roll i att leverera detta.
  • Kapacitet – Tid och resurser för att utföra sin roll väl.
  • Förmåga – Erforderlig och relevant expertis och erfarenhet för att styra och förvalta det statliga bolaget.
  • Redbarhet – Att finnas till för medborgarna för att skapa samhällsnyttigt värde.

Om detta och mycket annat går att läsa i PwC:s nya rapport – State-owned enterprises: Catalysts for public value creation? (Statliga bolag: Katalysatorer för att skapa allmännyttigt värde?) – som bygger på resultaten av en enkät med 153 globala vd:ar i januari 2015, samt PwC:s 18:e årliga globala vd-enkät.

Läs och ladda ner rapporten här:
State-owned enterprises: Catalysts for public value creation?

För mer information kontakta:

Jan Sturesson, PwC:s Global Leader, Government & Public Services
Telefon +46 70 569 3737, e-post: jan.sturesson@se.pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt PwC
Telefon +46 768 36 98 73, e-post: carlos.cancino@se.pwc.com


Noter

1. En fullständig kopia av State-owned enterprises: Catalysts for public value creation? finns på www.psrc.pwc.com. Forskningen bygger på resultaten av en Pulse-enkät av 153 vd:ar i januari 2015 om protektionism och statligt ägande samt PwC:s 18:e årliga globala vd-undersökning.

2. Public Sector Research Centre (PSRC) är PwC:s nätverk på Internet för insikt och forskning om de mest aktuella frågorna och utmaningarna som myndigheter och offentlig sektor står inför idag och i framtiden PSRC möjliggör samarbete och utbyte av idéer mellan lagstiftare, opinionsbildare, marknadsexperter, akademiker och yrkesutövare på internationell nivå. Gå till: www.psrc.pwc.com

3. PwC hjälper organisationer och individer att skapa det värde de söker. Vi är ett nätverk av byråer i 157 länder med över 195 000 medarbetare som gör allt för att leverera kvalitetstjänster inom assurance, skatt och rådgivning. Läs mer och berätta för oss vad som är viktigt för dig genom att gå till www.pwc.com. Med PwC avses PwC-nätverket och/eller en eller flera av ingående medlemsbyråer, som var och en är en separat juridisk person. Mer information finns på www.pwc.com/structure.

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier