Regleringar den största risken inom energisektorn

2016-07-06

Pressmeddelande 2016-07-06

Den svenska energimarknaden har historiskt varit starkt påverkad av politik och regulatoriska förändringar av olika slag. Omfattningen av regleringar har enligt branschen dessutom ökat på senare år. Men det är inom tjänsteerbjudandet och försäljning som energibolagen tror på störst förändringar. Det och mycket annat visar en färsk energirapport från PwC Sverige.

Regleringar den största risken enligt branschen

Förändringar i lagstiftning och regleringar pekas ut som det största riskområdet fram till år 2020 enligt aktörer på den svenska marknaden. Den regulatoriska risken är också något som toppar listan över risker bland globala aktörer. Bland aktörer på den svenska marknaden är det hela 88 procent som pekar ut ”förändringar i lagstiftning och reglering” som den främsta risken.

  • Ständiga justeringar i lagar, stödsystem och regelmodeller och långa rättsprocesser som följt inom vissa områden ger en fingervisning om den regulatoriska risken som branschen dras med. Dessvärre ser vi inte någon ljusning i det regulatoriska klimatet och energibolagen förväntar sig inte någon förbättring fram till 2020, säger Anna Elmfeldt, Head of Energy, Utilities & Mining på PwC Sverige.

Regleringar betraktas som både risk och något som driver marknadsförändringar. Det är därför viktigt för energibolag att noga följa den regulatoriska utvecklingen inom ramen för en egen strategi. Om man enbart följer området via exempelvis branschföreningar riskerar aktörer att gå miste om strategiska fördelar.

  • Visst måste energibolagen anpassa sig efter den regulatoriska miljö de lever i, men vi efterfrågar mer proaktivitet från bolagen. Även energibolag måste börja inse vidden av digitaliseringen och hur denna påverkar kundernas beteenden och vilka nya möjligheter förändringarna öppnar upp för. Bolagen måste börja ha en dialog och kommunikation med sina kunder utöver fakturafrågor för att få en förståelse för behov och vad kunderna efterfrågar, säger Anna Elmfeldt.
     
Lokalproducerat och solceller avancerar

Närmare en tredjedel av respondenterna i PwC:s energirapport anger att 41 procent, eller mer, av den levererade elen kommer att ske från lokala småskaliga produktionsanläggningar år 2020. Men drygt 40 procent av energibolagen tror att utbredningen kommer vara måttlig.

  • Medan mindre aktörer tydligt tror på distribuerad produktion, det vill säga småskaligt och lokalproducerat, så tror de större aktörerna på en fortsatt stor del central produktion. Resultaten i undersökningen visar på den osäkerhet som råder kring framtidens elmarknad, säger Anna Elmfeldt.

Även ny teknik väntas påverka marknadsförhållandena. Enligt branschen är solceller och batteriteknik det som främst kommer att påverka elmarknaden fram till 2020. Även här skiljer sig svaren åt mellan stora och mindre aktörer. En förklaring bakom detta resultat kan vara att nuvarande regler och politisk styrning driver utvecklingen mot småskaliga solcellsanläggningar och distribuerad produktion.

 

Rapporten i dess helhet finner du här

 

För mer information vänligen kontakta:

Anna Elmfeldt, PwC Sverige
0709 29 41 66
anna.elmfeldt@se.pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt PwC Sverige
0768-36 98 73
carlos.cancino@se.pwc.com

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier