Vården inte redo för den digitala patienten

2016-07-04

Pressmeddelande 2016-07-04

Få läkare och sjuksköterskor rekommenderar i dag appar till patienterna. Men många kan tänka sig att göra det som del av behandling och uppföljning vid kroniska sjukdomar, livsstilsförändringar, övervakning av sömn och kognitiv beteendeterapi. Dessutom vill många sjuksköterskor och läkare vara med och utveckla nya appar som underlättar för patienterna. Det visar en undersökning genomförd bland medlemmarna i Vårdförbundet och Sveriges läkarförbund.

Den nya rapporten ”Den digitala patienten är här. Är vården redo?” beskriver vårdpersonals attityder till digitala och virtuella vårdlösningar. 

Rapporten är en uppföljning av förra årets undersökning bland allmänheten som visade att det finns en stor öppenhet för nya digitala och virtuella vårdlösningar, och att en majoritet gärna interagerar med vården med hjälp av modern teknik, till exempel videosamtal. 

Vårdpersonalen är också övervägande positiva till de nya lösningarna – nästan sju av tio – anser att videosamtal skulle kunna ersätta åtminstone en del av de fysiska patientbesöken. 

– Det finns en stor potential att öka vården på distans genom virtuella vårdlösningar. Vi vet att en av fem svenskar gärna skulle ha en del av sina vårdkontakter via videosamtal och att nästan hälften har en hälsorelaterad app nedladdad i sin mobil, säger Jon Arwidson, partner och branschansvarig för hälso- och sjukvård på PwC.  

Årets rapport ges ut av PwC i samarbete med eHälsomyndigheten, Vårdförbundet och Sveriges läkarförbund och presenteras under Almedalsveckan.

– För att vi ska kunna lyckas med visionen att bli bäst i världen på e-hälsa år 2025 krävs dialog, samverkan och tydligt ledarskap. Här presenterar vi ett underlag till diskussioner om de möjligheter som digitaliseringen av hälso-  och sjukvården innebär, säger Torsten Håkansta, gd på eHälsomyndigheten.

Viljan att förbättra vården finns
Distanslösningar och tekniska hjälpmedel kan förenkla och skapa mer tid och resurser till nytta för de patienter som behöver det. Delaktiga individer innebär nya möjligheter till att förebygga sjukdomar, till effektivare behandling och bättre uppföljning. Men utvecklingen får inte leda till att kvaliteten riskeras och att vården blir ojämlik, är en av slutsatserna i rapporten. 

  • Medarbetarna i vården är digitalt mogna och villiga att bidra till utvecklingen. Om Sverige ska bli världsledande på att nyttiggöra digitaliseringen i vården måste förändringskraften på golvet tas till vara. Vårdens professioner måste få möjlighet att driva utvecklingen, säger Emma Spak, ordförande i Läkarförbundets Råd för Läkemedel, IT och Medicinteknik.

Det krävs ett ökat tempo i e-hälsoutvecklingen och mer innovationer om Sverige ska klara framtidens utmaningar inom vård och omsorg. 

  • Modern teknik ska stödja invånarna att sköta sin egen hälsa och sjukdom så mycket som möjligt och främja nya sätt för interaktion med vården. Det finns en vilja hos vårdpersonalen att använda digitala verktyg för att förbättra vården men man har inte tillgång till dem i dag, säger David Liljeqvist, ombudsman på Vårdförbundet.

Enligt beräkningar skulle en ökning av andelen virtuella besök på bekostnad av de fysiska när patienten måste färdas fram och tillbaka, kunna öka tillgången till primärvården radikalt. Ökningen motsvarar en årlig tidsvinst på cirka 330 000 arbetsdagar totalt i samhället, eller en produktivitetsökning av BNP med 1,4 miljarder SEK per år.


Fakta om rapporten:
Informationsinsamlingen har genomförts genom att mer än 1 000 läkare och sjuksköterskor besvarade en webbenkät under våren 2016.

Resultat i korthet:
• 66 procent anser att videosamtal skulle kunna ersätta åtminstone en viss del av de fysiska patientbesöken.

• Idag rekommenderar knappt 1 av 10 inom vården patienterna att använda sig av appar som en del av en behandling eller för uppföljning av sin sjukdom eller behandling, men 7 av 10 skulle gärna rekommendera det i framtiden.

• 62 procent uppger att de gärna vill vara delaktiga i att utveckla nya appar som kan underlätta för patienterna.

• Mellan 59 och 88 procent anser att det är mycket eller ganska möjligt att bedöma vårdbehovet baserat på så kallade ”gör-det-själv”-lösningar, beroende på typ av lösning.

• Drygt 3 av 5 ser digitala lösningar som ett sätt att förbättra vården för kroniskt sjuka, och 44 procent anser att digitala vårdlösningar kommer att bli en naturlig del av vården för kroniskt sjuka inom de närmaste fem åren.
 

Rapporten i dess helhet finner du här


För mer information, vänligen kontakta:

Jon Arwidson, partner, PwC
010 2133102
jon.arwidson@se.pwc.com

Sarah Lidé, manager, PwC
010 2129208
sarah.lide@se.pwc.com

Erika Burlin Hellman, pressansvarig eHälsomyndigheten
076-144 40 56
erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se

Emma Spak, ordförande Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik
070-309 22 95
emma.spak@sylf.se

David Liljequist, förbundsombudsman Vårdförbundet
070-306 62 22 
david.liljequist@vardforbundet.se

Carlos Cancino, presskontakt PwC
076-836 98 73
carlos.cancino@se.pwc.com

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier