Hur mår compliancefunktionerna 2016?

2016-10-18


I vår årliga enkät "State of Compliance" har mer än 800 compliancechefer i närmare 20 branscher och chefsjurister i större företag i hela världen besvarat frågor om skärningspunkterna mellan affärsstrategier och om företagens utmaningar i ledningen och styrningen av anpassningen till etiska standards och regleringskrav.  I särskilt fokus har varit hur tonen från toppen mäts, kvalitet i riskbedömningsarbetet samt ägarskapet av risker och ansvaret för översyn.
 

  • Knappt hälften av företagen mäter och utvärderar den för alla complianceprogram så viktiga ”tonen från toppen” från toppchefer och styrelser
  • Endast 36 procent av de intervjuade compliancecheferna eller chefsjuristerna är en integrerad del i företagens strategiarbete vilket är en slående låg andel då ökade regleringar ses som ett topphot bland många företag
  • En tredjedel av företagen saknar ägarskap för compliancerisker i affärsverksamheterna. Den vanligaste orsaken till detta beror på att företagens koncernfunktioner tagit över och ”producerar” compliance åt affärsverksamheterna, vilket skapar osäkerhet 
  • Bara en dryg femtedel av företagen gör sina riskbedömningar tillräckligt influerade av affärsverksamheterna ute i linjen. Det här öppnar upp för att kritiska insikter lätt kan missas och att bedömningarna inte blir tillräckligt granulerade


Enkäten ger också en fingervisning om vilka företag som arbetar mer framgångsrikt än andra och varför. Av PwC:s nya Commitment to Compliance Index framgår att de företag som i högre utsträckning än andra återkommande engagerar koncernchefen i etik och compliancefrågor och har mer sofistikerade riskbedömningsprocesser. En annan tydlig framgångsparameter i indexet är att de företag som i större utsträckning utvärderar och mäter hur väl befattningshavare ”top down” presterar när det gäller att facilitera utvecklingen av complianceprogram och affärsetiska mål och hur pass sofistikerad man är i att mäta och utvärdera complianceprogrammen totalt sett.

 

Vi frågar Ulf Sandlund, compliancespecialist på Forensic Services om vilka insikter från enkäten han tycker är särskilt viktiga för företagen:
 

– Det finns mycket att göra för företagen, inte minst när det gäller att bättre bädda in kvalificerat kunnande om regleringsrisker och etik i affärsstrategisk planering och beslutsfattande. 


– Även det så fundamentalt viktiga riskbedömningsarbetet behöver många ta sig en ordentlig titt på eftersom detta utgör prioriteringsgrund för hur man ska agera proportionellt i förhållande till riskerna. 


– En positiv utveckling som kan generera en rejäl hävstångseffekt värd att ta efter är att se över hur man mäter kvalitet och värdeskapande i complianceprogrammen och hur väl ledare i organisationen klarar av att facillitera en gynnsam etisk utveckling, fortsätter Ulf.


Och det finns mycket stora förtjänster i potten med att agera proaktivt, menar Ulf:

– Enbart under de senaste två åren har vi haft en dryg handfull svenska storföretag som endera har enorma bötesförelägganden hängande över sig eller fått böter på sammanlagt 20 miljarder kronor och rejält skamfilade anseenden för överträdelser av korruptions- och antitrustlagar med mera. De här exponeringarna hade i allt väsentligt kunnat undvikas om företagen haft ändamålsenliga complianceprogram på plats.


– För företag som ständigt lever med komplexa gränsöverskridande och svårkontrollerade regleringsrisker borde det vara en riktigt bra deal för både varumärkesvård och lönsamhet att investera där det behövs för att undvika värdeförstöring i miljardklassen, fortsätter Ulf. 


– Men det finns barriärer för att kunna göra verklig skillnad och det handlar inte bara om pengar. Det är lika mycket en fråga om brist på strategiska insikter, kompetens och kultur hos beslutsfattarna och det krävs vanligen mycket kurage att våga tänka om och provtrycka de arbetssätt man har, avslutar Ulf.

Kontakta oss

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 07

Följ oss i sociala medier