Procurement survey 2014/15

2015-09-11

Procurement Surven 2014/2015


PwC:s 18:e CEO Survey som presenterades under World Economic Forum i Davos pekar på att tillväxt åter är på vd:s agenda, som de senaste åren präglats av fokus på operationell effektivitet och kostnadsbesparingar.
 

En tydlig majoritet bland de 1 322 tillfrågade vd:arna anser att det finns ett behov av att förändra och förbättra kapacitet och förmågor relaterade till forskning och utveckling och 40 procent anser vidare att en viktig anledning till att samarbeta med leverantörer är att stärka innovationsförmågan. Som en konsekvens därav ser PwC därför att inköpschefen, som primärt är ansvarig för värdet som leverantörer skapar och tillför, framåt har en allt större möjlighet att bidra till organisationens innovationsagenda.
 

PwC har genomfört en undersökning bland 350 inköpschefer i åtta europeiska länder som tillsammans representerar mer än 20 industrier inom både privat och offentlig sektor. Undersökningen baserar sig på PwC:s ”Procurement Excellence”-ramverk och genomfördes under augusti-oktober 2014.
 

Sammanfattning av undersökningen

Enligt PwC:s undersökning har inköpschefer fortfarande kostnadsreduktionsfokus som en nyckelprioritet, men ambitionen att öka graden av innovation i värdekedjan återfinns idag bland huvudprioriteter. Pågående eller planerade initiativ består emellertid i första hand av införande av kategoristyrning och standardisering av strategiskt inköp, medan program för att utveckla leverantörsrelationer, Supplier Relationship Management (SRM), sker i begränsad utsträckning. Samtidigt ser de deltagande företagen att SRM är mycket viktigt för att nå ett framgångsrikt innovationssamarbete med leverantörer.
 

Ytterligare resultat från studien

De företag som är mest framgångsrika i sitt innovationssamarbete med leverantörer uppvisar vissa särdrag:
 

  • De driver en högre grad av tvärfunktionellt samarbete i inköpsprojekt och har god tillgång till detaljerad spenddata
  • Deras inköpsfunktioner spelar en central roll i innovationsarbetet och involveras redan i de första stegen i innovationscykeln
  • Deras leverantörssamarbete har en större omfattning och täcker inte enbart produkter och tjänster utan även innovationer rörande försörjningskedjans utformning
  • När de samarbetar med leverantörer kring innovation lägger de särskild vikt vid kultur och strategi. De prioriterar också att tid och resurser läggs på SRM.
Följ oss i sociala medier