Cybersäkerhet och privacy - Möjligheter och risker i en föränderlig värld

2016-11-28


Styrelser, ledningar och beslutsfattare efterfrågar nya och innovativa sätt att hantera cybersäkerhet och privacy. Årets Global State of Information Security® Survey visar att det finns ett ökat behov av att tänka bredare, särskilt när det gäller företags förmåga att identifiera och hantera risker i ett förberedande syfte. Framför allt när det gäller att skapa rätt förutsättningar för att kapitalisera på möjligheterna som den digitala transformeringen för med sig.

Hela världen, inte bara Europa, reagerar på den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som kräver ett ökat fokus på privacy, där endast dom som agerat proaktivt är tillräckligt förberedda. Detta ser vi är anledningen till att 61 procent av respondenterna kräver att deras medarbetare genomgår utbildning på området. Samtidigt kan vi se att enbart 36 procent av respondenterna har något typ av policy för privacyfrågor på plats idag.

Årets undersökning visar på fyra nyckelområden som respondenterna fokuserar på:

  • Antaganden av underrättelser och hotbildsanalyser från extern part för bättre förståelse för vilka cyberrisker den digitala transformeringen för med sig.
  • Större medvetenhet kring säkerhet kopplat till Internet of Things (IoT).
  • Ny proaktiv syn på geopolitiska hot.

Kontakta oss

Martin Allen

Director, PwC Sverige

Tel 0725-84 93 80

Följ oss i sociala medier