Det nya cyberhotet – Ransomware

2016-09-05


I takt med digitaliseringens utveckling ökar antalet cyberattacker och andra antagonistiska hot kopplade till IT. Många företag och organisationer är inte förberedda på detta och drabbas därför hårt. En cyberattack som blivit allt vanligare är ransomware. Här är några tips på hur du och din verksamhet kan undvika och förebygga det nya cyberhotet.

 

Enligt DN har minst 80 myndigheter och över 130 kommuner drabbats av så kallad ransomware de senaste åren. Ransomware är ett datavirus som tar filer och information som ”gisslan” och låser datorerna till dess att en lösensumma betalats in till utpressarnas konto. Att drabbas av ransomware innebär stora kostnader i ekonomiska termer, förlorad arbetstid, och kanske även minskat förtroende om det kommer ut att man drabbats av en incident. Det är därför jätteviktigt att skydda verksamhetens data och förbereda sig för att på bästa sätt undvika ransomware och andra cyberhot. 
 

3 sätt att undvika och förebygga ransomware: 
  1. Information till personal och anställda
    Riktade informationskampanjer och aktiviteter som höjer medvetenheten och kunskapsnivån hos personalen. Många fall av ransomware skulle kunna undvikas med lätta medel och rätt information. Ofta är det enkla misstag och okunskap kring de bakomliggande faktorer som leder till att man drabbas av ransomware. 

  2. Tydliga rutiner 
    En väldigt viktig del i arbetet med att säkra företagets digitala tillgångar är att ha tydliga rutiner kring IT- och dator-användande. Lika viktigt är det med en genomarbetad plan och tydliga rutiner för att hantera incidenter snabbt och effektivt om de är ett faktum. 

  3. Backup och säkerhetskopiering 
    Dokument och filer ska backas upp så man inte förlorar viktig information vid en eventuell incident. Om din organisation redan drabbats av ransomware minimeras skadorna om det finns en kontinuitet i säkerhetskopieringen. Rutiner och processer för systematisk säkerhetskopiering och backup bör revideras regelbundet för att kontrollera att de överensstämmer med organisationens behov. 

Författare:
Karin Berger
IT-säkerhetskonsult

Mellan 2006-2011 fyrdubblades antalet anmälningar kopplade till IT-relaterad brottslighet, och företaget McAfee uppskattar att kostnaderna för cyberbrottslighet i världen överskred 100 miljarder dollar under 2014. En kostnad som leder till förluster av både information och arbetstillfällen för företag och organisationer världen över.

Vi på PwC har en stor erfarenhet av att utreda, granska och analysera IT-incidenter för alla typer av organisationer och företag. Vill du veta mer om hur man kan undvika och förebygga ransomware och andra IT-incidenter? Hör av dig till oss - vi kan hjälpa er med alla delar av arbetet.

Kontakta oss

Per-Arne Molin

Partner, PwC Sverige

Tel 0761-00 77 76

Följ oss i sociala medier