Så får du bäst effekt av ditt säkerhetsarbete

2016-06-10


Det finns många fördelar med att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete och det behöver varken vara svårt eller dyrt. Tvärtom, du kan undvika onödiga kostnader och samtidigt få koll på att säkerhetsåtgärderna ger den effekt du vill ha.

Det viktigaste med ditt säkerhetsarbete är att det stödjer verksamhetens övergripande mål. Det gör det enklare för dig att motivera säkerhetsåtgärderna för ledningen och medarbetarna, samtidigt som de sätts i ett sammanhang som alla kan förstå.

Med verksamhetens mål som utgångspunkt kan du samordna olika delar av säkerhetsarbetet som till exempel säkerhetsskydd, informationssäkerhet och fysisk säkerhet. Samordningen innebär en möjlighet att effektivisera implementeringen av det systematiska säkerhetsarbetet, få till en helhet och bättre resultat av investeringarna.

Här är några råd som kan hjälpa dig att få ut bästa tänkbara effekt av ditt säkerhetsarbete:

  • Planera inför förändringar. En förstudie hjälper dig att identifiera verksamhetens kunskapsbehov, förutsättningar och ambition för säkerhetsarbetet. Förstudien kan även användas som underlag för det fortsatta arbetet med analyser, planer, implementation, samt i utvärderingen och för att sätta mätbara mål.

  • Ett systematiskt säkerhetsarbete bör grundas på väl underbyggda analyser och planer. Att identifiera interna och externa krav, verksamhetens skyddsvärden, hotbilden och eventuella sårbarheter ger en ögonblicksbild av säkerhetsläget. Denna analys utgör en grund för beslut om vilka åtgärder som krävs. Att samla åtgärderna i en övergripande plan gör arbetet mer överskådligt och möjliggör utvärdering av kostnadseffektiviteten. Säkerhetsplanen är kartan som beskriver vägen framåt i det fortsatta säkerhetsarbetet.

  • För att veta vilken effekt ditt säkerhetsarbete har måste det mätas. Det kan göras på flera sätt. Många väljer att räkna antalet säkerhetshändelser eller incidenter, vilket inte alls behöver vara kopplat till effekten av säkerhetsarbetet. Vår rekommendation är att du mäter mot utgångspunkten - verksamhetens övergripande mål för säkerhetsarbetet. Omfattas ni av författningskrav och krav i regelverk ska du självklart också mäta efterlevnaden av dem.

Att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete kan betyda olika saker inom olika verksamheter. För oss betyder det att säkerhetsarbetet är anpassat efter de författningskrav som finns, samt verksamhetens behov och förutsättningar. Det är tydligt reglerat, väl implementerat och mätbart. Ett systematiskt säkerhetsarbete innebär att alla i verksamheten är medvetna om vilka hot och risker man står inför och hur de ska hanteras i det dagliga arbetet.

Författare:
Per Fjellman 
Säkerhetsskyddsexpert

 

Hur gör du för att er verksamhet ska få bästa tänkbara effekt av era säkerhetsåtgärder? Vill du ha inspiration? Detta är den första i en serie artiklar där du kommer kunna läsa om vår syn på olika delområden inom det systematiska säkerhetsarbetet som bland annat säkerhetsanalyser, informationssäkerhet, säkerhetsskydd, projektsäkerhet och fysisk säkerhet. Vill du ha konkreta tips? Kontakta mig så berättar jag gärna mer.

Kontakta oss

Jonas Rehn

Head of Security Management services, PwC Sverige

Tel 0705-98 65 65

Följ oss i sociala medier