Driving capital efficiency to fuel oil and gas projects

2016-11-25


Kapitaleffektivitet förutsätter en strategi från ledningens sida

För att verksamheten ska bli kapitaleffektiv måste det först och främst finnas en företagsstrategi. Därutöver krävs en tillräcklig grad av flexibilitet och framsynthet för att kunna fatta beslut om att driva, överge eller skjuta upp investeringsprojekt. Detta är avgörande för företag som mer jagar marginaler än intäkter på dagens marknad.
 

När det gäller investeringar gäller det att fastställa en tydlig investeringsstrategi, optimera företagets portfölj och projekt i överensstämmelse med strategin, utveckla interna processer, rutiner och kompetenser för att genomföra projekt som knyter samman avtalsstrategierna, fastställa hur ”värde” ska mätas samt skapa utrymme för ny teknik med hjälp av det kunnande och den riskaptit som finns i organisationen.
 

Därmed ökar chanserna att projekten blir klara i tid och att budgetarna håller, liksom att avkastningen på sysselsatt kapital optimeras. Kapitaleffektivitet kräver också att man har mod att överge, skjuta upp eller avyttra mindre lyckade projekt som inte längre passar in i portföljen eller strategin.
 

Att tänka på:

  • Definiera kapitaleffektivitet, hur avgörande den är på dagens marknad och vilka möjligheter till förbättringar som finns.
  • Identifiera åtgärder som syftar till ökad kapitaleffektivitet och hur de ska genomföras under hela tillgångens livscykel.
  • Fastställ hur effektivt ert företag fördelar sitt kapital för att se till att ni utnyttjar möjligheter att vässa eggen och optimera avkastningen på sysselsatt kapital.
  • Tänk på att det är selektivitet som leder till kapitaleffektivitet, inte snabbhet.
     

PwC:s styrkort för kapitaleffektivitet 

Till följd av sitt samarbete med företag som strävar efter en effektiv kapitalanvändning har PwC utvecklat ett ”styrkort för kapitaleffektivitet”, som är en organisatorisk analys av alla kapitaleffektivitetens beståndsdelar anpassad till specifika drivkrafter inom energisektorn.
 

Analysen tar hänsyn till alla beståndsdelar – från strategi över kapitalallokering till resultatmätning – i syfte att identifiera brister, enkla vinster och långsiktiga strategier, och utforma en vägkarta för ökad kapitaleffektivitet med poäng som möjliggör rättvisa jämförelser med andra företag i branschen.

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier