Gruvbarometern 2016: Svårare finansiera nya projekt

2016-02-04


Till följd av de fallande priserna på råvarumarknaderna har finansieringen av nya gruvprojekt blivit allt svårare och många projekt har skjutits på framtiden. Ett ljus i mörkret är de betydligt lägre energipriserna där oljepriset då handelshinder mot Iran har hävts och landet annonserat höjda produktionsvolymer.
 

Nytt för i år i gruvbarometern är att vi har inkluderat två djupintervjuer som belyser de utmaningar som gruvbranschen står inför. Noterbart är att trots skillnaden i storlek mellan bolagen är båda fokuserade på att öka produktiviteten och minimera kostnaderna i en tid då intäkterna pressas av låga råvarupriser.
 

Insikter

  • Finansieringsfrågor och fluktuationer i råvarupriser är de viktigaste externa branschfrågorna för den svenska gruvnäringen 2016. Miljö- och hållbarhetsfrågor minskar påtagligt i betydelse i förhållande till förra årets undersökning.
  • Lönsamhetsfrågan är nu den mest prioriterade interna frågan. Affärsutveckling fortsätter att öka i betydelse för tredje mätningen i rad.
  • Största hindret för gruvbranschen de kommande tre åren är finansieringsmöjligheter och förändringar i råvarupriser.
  • Den största möjligheten ligger i råvaruprisernas utveckling och affärsutveckling.
  • I fjol betonades lönsamhetsfrågor och affärsutveckling som områden med potential.
  • Sex av tio företag bedömer att kapacitetsutnyttjandet förblir oförändrat under 2016
  • Branschen visar generellt en avtagande investeringsvilja. Det område som flest avser att satsa på är marknadsföring och försäljning. Utgifter inom forskning och utveckling minskar.
  • 45 procent av företagen tror på en ökad tillväxt för det egna företaget och 40 procent ser ett behov av att öka personalstyrkan under 2016 jämfört medSyftet med undersökningen är att skapa en kontinuerligt återkommande barometer för att fånga trender och attityder bland landets företag inom gruvsektorn i olika aktuella branschfrågor. Barometern bygger på intervjuer med företrädare för svenska gruvföretag. Undersökningen genomfördes under perioden oktober-november 2015.

Kontakta oss

Martin Johansson

Martin Johansson

, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 72

Följ oss i sociala medier