PwC:s Energiprisindex januari 2015

2015-01-07

PwC:s Energiprisindex föll med nära 4 procent under december månad efter prisnedgångar i olja, naturgas, kol och el.
 

Priset på oljeterminerna fortsatte falla under december månad vilket innebär att 2014 års prisfall på olja kan summeras till nära 50 procent.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

  • Priset på råolja fortsatte falla kraftigt under december. Det innebär en nedgång om nära 50 procent under helåret 2014 efter flera års prisstabilitet. Svag global ekonomisk tillväxt, ökad effektivitet samt ett skifte från olja till andra energislag har minskat efterfrågan på olja. OPEC har trots detta valt att inte minska produktionen vilket varit starkt bidragande till det kraftiga prisfallet.
  • Elpriset föll i december tillbaka efter uppgången i november. Terminspriserna föll med 6% drivet av högre temperaturer och högre tillrinning än normalt för årstiden. Den relativt goda tillgängligheten i kärnkraften om 84 procent bidrog även till lägre prisnivåer under december.
  • Naturgaspriset föll i december cirka 15 procent efter en fem månaders uppgång om drygt 50 procent. Kolpriset föll i december nära 10 procent vilket innebär att terminen handlas på den lägsta nivån sedan 2009.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier