Fastighetstempen 2016

2016-07-05


Utsikter för den svenska fastighetsmarknaden

Företrädarna för den svenska fastighetsbranschen målar upp en fortsatt och ökad positiv bild av den kom­mersiella fastighetsmarknaden i årets Fastighetstempen.

Det är tydligt att fastighetsmarknaden är attraktiv där hela 84 procent av de svarande tror att hyresintäkterna kommer att öka för branschen som helhet och 82 procent tror på ökade hyresintäkter för det egna företaget. Majoriteten av respondenterna tror på att öka sina investeringar i befintligt bestånd under de kommande tolv månaderna.


När det gäller finansiering spår de flesta att tillgång till eget kapital kommer att öka. Men färre tror på en ökad tillgång till lånekapital jämfört med förra året – de tror snarare att tillgången på lånekapital blir oförändrad. I linje med föregående år planerar hälften av före­tagen att anställa under de kommande tolv månaderna. Majoriteten, 54 procent, räknar fortfarande med stigande priser på marknaden för kommersiella fastigheter. En stor andel, 42 procent, svarar att de tror på en oförändrad prisutveckling inom de kommande tolv månaderna.


Tre pro­cent tror på en fallande prisutveckling. Privata bolag förväntas sälja och de allra flesta tror att utländska investerare, institutioner och börsbolag kommer att vara nettoköpare under året. Oförändrat sedan föregående års undersökning är att det är kontors- och bostadsfastigheter som toppar listan när branschen utser attraktivaste investeringarna medan industri- och lagerfastigheter hamnar i botten även i år. Att hitta attraktiva investerings­objekt bedöms fortsatt som svårt och branschen spår att det kommer att bli allt svårare eller oförändrat under de kommande tolv månaderna.
 

Huvuddelen svarade att de inte påver­kats av frågan gällande näringslivets skyldighet till att betala skatt och bidra till samhället, 38 procent har utarbetat en specifik skattepolicy för företagets agerande. En femtedel arbetar förebyggande med Cyber Security, medan 18 procent inte bedriver något arbete alls i frågan och 21 procent är ovissa om vad som pågår. Fastighetssektorn visar sig ha en bra uppföljningskultur där 97 procent svarar att de följer upp sina projekt för att säkerställa att de har givit önskad effekt. Ingen svarade att de inte följde upp projekten.

Kontakta oss

Arne Engvall

Ansvarig partner Real Estate, PwC Sverige

Tel 0709-29 37 25

Följ oss i sociala medier