Ändringar i IFRS 2

2016-10-25

Värdering av aktierelaterade ersättningar som klassificerats som kontantreglerade ersättningar 

Ändringen förtydligar att verkligt värde (enligt definitionen i IFRS 2) för aktierelaterade ersättningar som klassificerats som kontantreglerade ersättningar ska beräknas på motsvarande sätt som används för ersättningar som klassificerats som egetkapitalreglerade ersättningar. Det betyder att villkor som inte är intjänandevillkor (”non-vesting conditions”) och marknadsvillkor beaktas i beräkningen av verkligt värde, medan prestationsvillkor och tjänstgörandevillkor beaktas i uppskattningen av det antal egetkapitalinstrument som förväntas tjänas in.
 

Ändring från kontantreglerad ersättning till egetkapitalreglerad ersättning

Tidigare saknades vägledning i IFRS 2 för hur en ändring av en aktierelaterad ersättning skulle redovisas då ersättningen omklassificeras från kontantreglerad till egetkapitalreglerad. Däremot fanns sedan tidigare vägledning för hur en ändring i andra riktningen, d v s från egetkapitalreglerad till kontantreglerad, skulle redovisas. Ändringen innebär att skulden avseende den kontantreglerade ersättningen först ska omvärderas vid tidpunkten för omklassificering så att den motsvarar det verkliga värdet av intjänad andel av ersättningen vid denna tidpunkt. Först därefter klassificeras skulden om till eget kapital till det verkliga värde som är intjänat vid omklassificeringstidpunkten. Den efterföljande kostnaden för denna egetkapitalreglerade plan fram till dess att den är fullt intjänad, baseras därefter på det verkliga värdet av dessa egetkapitalinstrument vid tidpunkten för omklassificering av planen.
 

Ersättningar som regleras med egetkapital-instrument där en del består av källskatt som betalas till skattemyndigheter

Skattelagstiftningen kan kräva att arbetsgivare innehåller ett belopp avseende den anställdes inkomstskatt hänförlig till en aktierelaterad ersättning som är egetkapitalreglerad och att företaget överför detta belopp i kontanter till skattemyndigheten å den anställdes vägnar. För att uppfylla detta åtagande kan villkoren i den aktierelaterade ersättningen tillåta eller kräva att arbetsgivaren behåller det antal egetkapitalinstrument som motsvarar det monetära värdet på den källskatt som ska betalas in från det totala antalet egetkapitalinstrument som den anställde är berättigad till (d v s den aktierelaterade ersättningen har en nettoregleringsmöjlighet). En sådan nettoregleringsmöjlighet innebär teoretiskt att den aktierelaterade ersättningen består av två delar – en del som regleras med egetkapitalinstrument till den anställde och en del som regleras kontant till skattemyndigheten. Ändringen av IFRS 2 innebär dock att en sådan plan ska klassificeras och redovisas som en egetkapitalreglerad plan i sin helhet.
 

Ikraftträdande och övergång

Ändringen träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare. Förtida tillämpning är tillåten. Ändringarna i standarden omfattar samtliga ersättningar som inte är reglerade vid denna tidpunkt samt eventuella modifieringar som görs efter denna. Retroaktiv tillämpning är tillåten under vissa förutsättningar.

Kontakta oss

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Daniela Casadei

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0723-53 07 39

Följ oss i sociala medier