Bokföring och bokföringsmaterial Del 4: Rättelser av fel

Johan Månsson Partner , PwC Sverige 2017-03-28

Nedan följer den fjärde artikeln i vår serie om bokföring och räkenskapsinformation, rättelse av fel i den löpande bokföringen respektive i vilka fall man kan rätta en årsredovisning. Artikeln baseras på bestämmelserna i bokföringslagen (BFL) och den tolkning av lagen som Bokföringsnämnden (BFN) gör i sitt allmänna råd BFNAR 2013:2 Bokföring, med tillhörande vägledning. I texten lämnas hänvisningar till berörda punkter i det allmänna rådet. En del textavsnitt i det allmänna rådet/vägledningen saknar numrering, och hänvisning görs då till en närliggande punkt.

Del 1, 2 och 3 i vår artikelserie om bokföring om bokföringsmaterial hittar du här:

Rättelser av fel i den löpande bokföringen

Enligt punkt 2.1 ska det som är bokfört inte kunna raderas eller på annat sätt göras oläsligt. Det innebär att en rättelse ska göras på sådant sätt att den rättade bokföringsposten är läsbar även efter rättelsen.

I manuell bokföring kan en bokföringspost rättas antingen genom en rättelsepost eller genom strykning. För att få rätta genom strykning får den felaktiga bokföringsposten inte ha påverkat summeringar. Det innebär att en rättelse ska göras genom en rättelsepost om felet upptäcks efter att ett dagboksblad har summerats. För att uppfylla BF:s krav på presentation i registreringsordning (grundbokföring) krävs att rättelseposten bokförs i den redovisningsperiod i vilken felet upptäcktes. Det innebär att rättelse av en felaktig bokföringspost inte får registreras i en redovisningsperiod om arbetet med perioden är avslutat. Upptäcks däremot felet innan arbetet med redovisningsperioden är avslutat, hänförs rättelsen till den perioden. Upptäcks t ex ett fel som uppstått i februari i samband med att februari månad stäms av i mars, hänförs rättelsen av felet till februari (kommentaren till punkt 2.18).

Arbetet med en redovisningsperiod är avslutat när periodens affärshändelser är bokförda samt eventuella avstämningar och rättelser med anledning av avstämningarna är gjorda. När arbetet med en redovisningsperiod ska avslutas beror på vilken bestämmelse företaget tillämpar, se tidigare artikel i ämnet i Accounting Update oktober 2016. 
 

Rättelser av fel i årsbokslut/årsredovisning

Emellanåt händer det att företag behöver ändra ett årsbokslut och/eller en årsredovisning eftersom nya omständigheter framkommit, som om de varit kända vid tidpunkten för upprättandet av årsbokslutet/ årsredovisningen, d v s innan handlingarna skrevs under av styrelsen och ev verkställande direktör, skulle påverkat utformningen av årsbokslutet/ årsredovisningen.

Frågan behandlas i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen i november 2012, och enligt denna är det inte i överensstämmelse med god redovisningssed att rätta fel i räkenskaperna genom att ersätta ett fastställt bokslut med ett nytt. Enligt domen innebär god redovisningssed att fel som avser tidigare räkenskapsår rättas i den årsredovisning eller årsbokslut som upprättas efter det att felet upptäckts. 

Enligt domen anses räkenskapsåret stängt i och med att bolagsstämman, eller motsvarande, fastställt årsbokslutet/årsredovisningen. Enligt förarbetsuttalanden är det dock möjligt att ändra bokslutet innan det är fastställt, t ex i anledning av revisorernas erinringar innan stämman. 
 

Sammanfattning

Det är med andra ord samma princip som gäller rättelser av bokföringen såväl under löpande år som vid årsbokslut/årsredovisningar. Om ett fel upptäcks innan redovisningsperioden/räkenskapsåret stängts är det inga problem att rätta felet i den period felet avser. Upptäcks felet efter att en redovisningsperiod/räkenskapsår stängts ska felet rättas (bokföras) i den redovisningsperiod/räkenskapsår felet upptäckts. 

Kontakta oss

Marcus Johansson

Redovisningsexpert kommunal redovisning och ledamot av RKR:s expertgrupp, PwC Sverige

Tel 010-213 01 03

Johan Månsson

Partner , PwC Sverige

Tel 0709-29 30 44

Följ oss i sociala medier