Dags att bekanta sig med "Börsens årsrapport 2016"

Linn Johansson Redovisningsspecialist, PwC Sverige 2017-03-28

Bakgrund

I syftet att skydda investerare och främja allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden bedriver Nasdaq Stockholm AB (”Börsen”) årlig granskning av de noterade bolagens finansiella rapporter. 

Granskningen 2016 omfattade finansiella rapporter från 97 (2015: 85) bolag samt merparten av de delårsrapporter som har publicerats av samtliga noterade bolag på Börsen. Granskningen består i att kontrollera att den regelbundna finansiella informationen är upprättad i enlighet med relevanta finansiella rapporteringsramverk, såsom IFRS och Årsredovisningslagen (”ÅRL”). 

Som en del i detta uppdrag lämnar Börsen varje år en slutrapport över den granskning som har genomförts under året och vad denna har resulterat i för iakttagelser. Börsen publicerar sin slutrapport innan årsskiftet för att ge de noterade bolagen möjlighet att anpassa sin kommande redovisning utifrån de synpunkter som övervakningen har genererat. Syftet med en vidare spridning av slutrapporten är att underlätta för bolagen att utveckla och förbättra sin externa informationsgivning. Det är upp till det enskilda bolaget att bestämma om Börsens iakttagelser i denna rapport kan eller bör påverka bolagets finansiella rapporter.
 

Urval och metod för granskningen

Börsens granskning av finansiella rapporter sker löpande men utgår i väsentlig omfattning från en årlig urvalsprocess. Urvalet för granskningen är risk- och rotationsbaserat. Det rotationsbaserade (slumpmässiga) urvalet ska säkerställa att alla bolag i regel granskas inom en femårsperiod. 
 

Bedömning, påföljder och tillsynsåtgärder

Börsen gör en bedömning i vilken mån bolaget har agerat i strid med gällande regelverk samt graden av överträdelse, framförallt kopplad till investerarnas möjlighet att värdera bolagets verksamhet med hjälp av den finansiella informationen. 

Utgångspunkten för efterlevnaden av IFRS är bestämmelsen om väsentlighet som följer av IAS 8, punkt 5. Där anges att utelämnanden eller felaktigheter i redovisade poster är väsentliga om de, var för sig eller gemensamt, kan påverka de ekonomiska beslut som användaren fattar på basis av de finansiella rapporterna. Väsentligheten beror således på storleken och karaktären av de brister som har konstaterats. Med utgångspunkt från väsentlighetskriterierna kategoriseras de slutliga bedömningarna. Den aktuella avvikelsen eller bristen kan dels resultera i påföljder enligt Börsens regelverk, dels i tillsynsåtgärder enligt ESMA:s riktlinjer för redovisningstillsyn. 
 

Börsen delar in sin bedömning i fyra kategorier kopplade till Börsens påföljder: 

Kategori 1: Ingen anmärkning och/eller notering av mindre väsentlig art (övriga kommentarer) 

Kategori 2: Påpekande 

Kategori 3: Kritik 

Kategori 4: Prövning av Disciplinnämnden 

Kategori 1, Ingen anmärkning/Övriga kommentarer, innebär att ärendet avslutas utan anmärkning. Börsen kan dock delge bolaget noteringar av mindre väsentlig art i form av övriga kommentarer. Dessa ska dock enbart utgöra ett stöd för bolagets fortsatta redovisningsarbete och kräver inga åtgärder i förhållande till Börsen. 

Kategori 2, Påpekande, dessa ärenden är av mindre allvarlig karaktär än Kategori 3 (kritik). Enligt börsens erfarenhet kan det ofta finnas brister avseende gällande upplysningskrav som sällan uppnår sådan väsentlighet att de föranleder behov av en tillsynsåtgärd men som ändå bör påtalas. Börsen kan bedöma att det finns en risk att avvikelsen eller bristen i framtiden kan bli väsentlig varför bolaget rekommenderas att vidta lämpliga åtgärder för att minimera en sådan risk. Börsen följer endast upp påpekanden om påföljden har kombinerats med en begäran om rättelse. 

Kategori 3, Kritik, används när bristen bedöms som väsentlig och kan antas påverka investerarnas möjlighet att värdera bolaget eller dess finansiella ställning. Bolagen förväntas att i sin framtida finansiella rapportering beakta det som Börsen framfört i sitt ärende. Begär Börsen rättelse följs detta upp i kommande finansiell rapportering eller i enlighet med de kriterier som begäran omfattar. I övriga fall följer Börsen upp synpunkterna i kommande årsredovisning. 

Om överträdelsen bedöms som särskilt allvarlig, bedöms medföra skada för investerarna eller på annat sätt kan anses skada marknadens förtroende, lämnas ärendet över till Disciplinnämnden, kategori 4. 
 

Resultat av granskningen 2016

Börsens granskning 2016 resulterade i att nio bolag tilldelades kritik och fem bolag tilldelades påpekande och i samband därmed en begäran om rättelse. Samtliga 14 ärenden finns publicerade i anonym form på börsens hemsida (se länk i slutet av artikeln) men här följer en sammanfattning av några iakttagelser i årets granskning.

Liksom föregående år har årets genomgång i första hand genererat kritik och påpekanden avseende IAS 36 Nedskrivningar och IAS 1 Utformning av finansiella rapporter varför dessa även kommer att prioriteras vid nästa års granskning. Börsen konstaterar att upplysningar om nedskrivningar fortfarande utgör merparten av bristerna. Ett kritikärende avsåg att upplysningar kring genomfört nedskrivningstest av goodwill inte fullt ut överensstämde med bakomliggande beräkningar och därför inte gav en rättvisande bild. I ett annat ärende noterade Börsen att goodwillbelopp hade lämnats per kassagenererande enhet för innevarande år men inte för jämförelseåret och i samma ärende noterade även Börsen att bolaget hade lämnat information om viktiga antaganden, tillväxt och diskonteringssats, utan specifikation per kassagenererande enhet samt att dessa dessutom hade varit i allt för breda intervall. Ytterligare ett ärende som avsåg upplysningskrav i enlighet med IAS 36 var ett bolag som i sina redovisningsprinciper angav att nedskrivningar baserades på två grupper av fartyg. Börsen påpekade att andra företag i branschen utför nedskrivningstest på individuella fartyg i enlighet med IAS 36. Det framgick inte heller tydligt om återvinningsvärdet hade baserats på verkligt värde minus försäljningskostnader eller nyttjandevärde. Ett ytterligare ärende avseende efterlevnaden av IAS 36 avsåg ett bolags prognosticerade marginaler som Börsen inte ansåg spegla bolagets utveckling. Börsen ifrågasatte varför bolaget, trots rapporter som visar på förluster, fallande bruttomarginal och bruttoresultat samt ett negativt kassaflöde från rörelsen, inte hade skrivit ner tillgångar under året.  

Brister i IAS 1 kommer att vara i fokus genom ESMA:s prioriterade områden. 

Av Börsens granskning 2016 avsåg tre kritikärenden riktlinjerna för alternativa nyckeltal. Ärendena avsåg främst begreppen ”jämförelsestörande poster”, ”engångsposter” samt ”poster av engångskaraktär”. I ett av fallen saknades definition av begreppet och i de övriga två ärendena ansåg Börsen att definitionerna inte kunde betraktas som definitioner som uppfyller kraven i punkt 20 i ESMA:s Riktlinjer om alternativa nyckeltal. Det som benämndes som definition kunde möjligtvis betraktas som en förklaring till varför bolaget anser att begreppet behövs, men begränsar inte tillämpningsområdet. Börsen angav också att vissa delposter inte är av engångskaraktär eftersom dessa förekommer vid flera tillfällen. 

I granskningen noterades det vidare att upplysningar om pensionsförpliktelser bör förbättras. De diskonteringsräntor som svenska företag använder för att beräkna värdet av pensionsförpliktelser skiljer sig åt mer än man rimligen kan förvänta sig. Börsen noterar i sin rapport att den process som bolaget tillämpar för att bestämma diskonteringsansatsen är ett exempel på en bedömning som företagsledningen gör när den tillämpar bolagets redovisningsprinciper. Sådana bedömningar kräver upplysning enligt IAS 1 punkt 122. Börsen kommer att inkludera IAS 19 i prioriterade områden i nästa års granskning.

Kontakta oss

Linn Johansson

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0729-80 92 67

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Följ oss i sociala medier