ESMA:s rapport om fokusområden för granskning av årsredovisningar 2016

2016-12-15

Bakgrund

ESMA (The European Securities and Markets Authority) har publicerat sin årliga rapport över gemensamma fokusområden att beakta vid upprättande och revision av årsredovisningar för 2016 (”European common enforcement priorities for 2016 financial statements”). Rapporten har sin bakgrund i att ESMA vill främja en konsekvent tillämpning av IFRS inom hela EU. Fokusområdena har arbetats fram tillsammans med de nationella övervakarna. De nationella övervakningsorganen kan utöver dessa gemensamma fokusområden lägga till ytterligare fokusområden vad gäller andra relevanta områden. Nasdaq OMX kommer att fokusera på dessa områden vid sin granskning av årsredovisningarna för 2016 avseende svenska börsnoterade företag. 

Fokusområdena för 2016 är följande:

  • Presentation av och upplysningar om företagets ”performance”.
  • Finansiella instrument: distinktion mellan eget kapital och skulder.
  • Upplysningar om effekterna av de nya standarderna, IFRS 15 (intäktsredovisning), IFRS 9 (finansiella instrument) och IFRS 16 (leasing), på de finansiella rapporterna.

Utvalda fokusområden baseras på tidigare noterade vanligt förekommande felaktigheter och på de väsentliga förändringar som förväntas i och med införandet av nya redovisningsstandarder.
 

Presentation av och upplysningar om företagets ”performance”

Presentation av information, utöver kraven enligt IFRS, i de finansiella rapporterna

IFRS-regelverket tillåter att ytterligare upplysningar lämnas i de finansiella rapporterna utöver sådana upplysningar som krävs av standarder. ESMA poängterar vikten av att sådana ytterligare upplysningar är förenliga med de övergripande principerna i IAS 1. Exempelvis uppmanas företagen att säkerställa att frivilliga tillägg av sådana prestationsmått, som inte definieras av IFRS, i de finansiella rapporterna ska beräknas och presenteras på ett objektivt sätt (d v s företag ska inte eliminera eller justera för enbart negativa aspekter av företagets performance). Notera att ESMA:s riktlinjer om alternativa nyckeltal, APM, avser prestationsmått ej definierade enligt IFRS som presenteras utanför de finansiella rapporterna. 

Tillägg av rader, rubriker och delsummor i resultat- och balansräkningen

Tilläggen i IAS 1 (p. 55A och 85A) som trädde i kraft den 1 januari 2016 innebär att vissa specifika kriterier infördes som måste vara uppfyllda för att ett företag ska kunna lägga till egna delsummor i resultat- och balansräkningen. När ett företag presenterar sådana delsummor ska dessa delsummor

a) bestå av poster som omfattar belopp som redovisas och värderas i enlighet med IFRS
b) redovisas och rubriceras på ett sådant sätt som gör de poster som utgör delsumman tydliga och begripliga
c) vara konsekventa från en tid till annan
d) inte redovisas med större vikt än de delsummor och totalsummor som krävs enligt IFRS.

ESMA poängterar även att poster som har uppkommit tidigare perioder eller väntas uppkomma i kommande rapportperioder inte ska benämnas som poster av engångskaraktär, ett vanligt exempel är omstruktureringskostnader och nedskrivningar. 

Segmentinformation

ESMA påminner upprättare av finansiella rapporter att lämna segmentinformation utifrån ledningens perspektiv. Vidare förväntar sig ESMA, trots att det inte är ett krav enligt IFRS, att de delar av verksamheten som presenteras i segmentsinformationen inom de finansiella rapporterna och de delar som presenteras i pressmeddelanden, förvaltningsberättelser eller i samband med analytikerpresentationer är enhetliga vad gäller vilka segment och finansiella mått som presenteras. 

ESMA påminner upprättare av finansiella rapporter att, när det är tillämpligt, lämna upplysningar i enlighet med IFRS 8 p. 32-34, det vill säga upplysningar avseende företagets produkter och tjänster, information om geografiska områden samt information om större kunder. Slutligen pekar ESMA på de nya kraven i IFRS 8 som infördes 2016 och som kräver tilläggsupplysningar om de bedömningar som företaget gjort vid tillämpning av sammanslagningskriterierna i IFRS 8.

Förändringar i övrigt totalresultat

ESMA uppmuntrar företagen att lämna mer detaljerade upplysningar i det fall ackumulerat övrigt totalresultat uppgår till väsentliga belopp.

Resultat per aktie

ESMA lyfter fram beräkningen av resultat per aktie i enlighet med IAS 33 och poängterar upplysningskraven i p. 70. Företaget ska lämna upplysningar om beloppen i täljaren och nämnaren vid beräkningen av resultat per aktie före och efter utspädning samt inkludera avstämningar. Avstämning ska presenteras mellan det belopp som används i täljaren för resultat per aktie före utspädning och det belopp som används i täljaren för resultat per aktie efter utspädning. Avstämningen ska inkludera den enskilda effekten av varje slag av instrument som påverkar resultatet per aktie. Avstämning ska även presenteras mellan det vägda genomsnittliga antalet stamaktier som använts i beräkningen av resultat per aktie före, och efter utspädning, och denna avstämning ska inkludera den enskilda effekten av varje slag av instrument som påverkar resultat per aktie. Företaget ska även, i not, upplysa om instrument som kan ge potentiell utspädningseffekt på resultat per aktie i framtiden men som inte inkluderas i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning per balansdagen eftersom det inte ger upphov till någon utspädningseffekt under de redovisade perioderna (exempelvis teckningsoptioner som är ”out of the money”).

ESMA:s riktlinjer om alternativa nyckeltal 

ESMA:s riktlinjer om alternativa nyckeltal är tillämpliga utanför den del av årsredovisningen som benämns finansiell rapport (finansiell rapport omfattar resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, eget kapital-rapport och notapparat enligt IFRS) och syftar till att främja användbarhet och transparens av alternativa nyckeltal som presenteras i framvagnen av årsredovisningen och i förvaltningsberättelsen. Riktlinjerna började gälla 2016 och tillämpningen av dessa riktlinjer ingår i fokusområdena vid granskningen av de finansiella rapporterna för 2016.
 

Finansiella instrument: distinktion mellan eget kapital och skulder

ESMA och nationella övervakare har identifierat många situationer där distinktionen mellan eget kapital och skuld har krävt väsentliga bedömningar vid tillämpning av företagets redovisningsprinciper och där IFRS-standarder inte tillhandahåller tydlig vägledning. ESMA uppmanar företag att vara transparenta i sina upplysningar om redovisningsprinciper och de väsentliga bedömningar som gjorts vid tillämpningen av dessa redovisningsprinciper för att klassificera sina finansiella instrument såsom skuld eller eget kapital.  ESMA uppmanar även företagen att lämna transparenta upplysningar om viktiga egenskaper i dessa instrument (t ex nominellt värde, räntevillkor, vad som ”triggar” betalningar, nyckeldatum i kontraktet, konverteringsoptioner, köp- och säljoptioner).

Om relevant uppmuntras företagen att presentera ytterligare delposter i balansräkningen eller i resultaträkningen om beloppen som är hänförliga till de finansiella instrumenten är väsentliga. En uppdelning av flöden i kassaflödesanalys och information om överföring av medel till innehavare av instrument som klassificeras som eget kapital (utöver utdelningar hänförliga till stamaktier) möjliggör för användarna av de finansiella rapporterna att identifiera dessa poster enklare.
 

Upplysningar om effekterna av de nya standarderna IFRS 15 (intäktsredovisning), IFRS 9 (finansiella instrument) och IFRS 16 (leasing) på de finansiella rapporterna

ESMA uppmanar samtliga att, så snart som möjligt, påbörja implementeringen av de nya standarderna för att säkerställa tillämpningen av respektive standard vid tidpunkten för obligatorisk tillämpning. Vidare ska företagen i enlighet med IAS 8 p. 30 upplysa om de förväntade effekterna av de nya standarderna jämfört med dagens standarder, så snart effekterna är kända eller på ett tillförlitligt sätt kan estimeras. ESMA har publicerat ett separat uttalande avseende implementeringen av IFRS 15 (obligatorisk tillämpning från och med 1 januari 2018) där de understryker att företag i årsredovisningen för 2016 och i den finansiella rapporteringen under 2017 progressivt ska lämna mer företagsspecifik information, både kvantitativ och kvalitativ, om effekten av tillämpning av den nya standarden. ESMA har även publicerat ett liknande separat uttalande avseende implementeringen av IFRS 9 (obligatorisk tillämpning från och med 1 januari 2018).

ESMA belyser slutligen vikten av tillförlitliga upplysningar av hög kvalitet i leasingnoten för årsredovisningen 2016. Intressenter kommer med stor sannolikhet att dra egna slutsatser av effekter på tillämpningen av IFRS 16 utifrån dagens upplysningskrav på framtida minimileaseavgifter, den generella beskrivningen av leasingavtalet samt summan av kostnadsförda leasingavgifter enligt IAS 17.
 

Övriga beaktanden - eventuell effekt av att Storbritannien lämnar EU

I och med osäkerheten kring konsekvenserna av att Storbritannien har röstat för att lämna EU uppmanar ESMA och de nationella övervakarna företag som förväntas påverkas av detta att lämna upplysningar avseende riskexponering, både vad gäller finansiella-, operationella- och strategiska risker, förväntade effekter och hur ledningen arbetar för att motverka dessa risker. 

Hela rapporten (”European common enforcement priorities for 2016 financial statements”) går att återfinna på ESMA:s hemsida (https://www.esma.europa.eu/).

Kontakta oss

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Daniela Casadei

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0723-53 07 39

Följ oss i sociala medier