K2 - Väsentlig förändring av intäktsredovisningen för löpande räkningsuppdrag

2016-10-25

Sammanfattning

Fr. o. m. den 10 juli 2016 är det inte längre möjligt att redovisa intäkter från uppdrag på löpande räkning i takt med att fakturering sker (alternativregeln). Istället ska intäkten redovisas i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas (huvudregeln). K2:s regler kommer därmed att överensstämma med K3:s.

Regeländringen ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas efter den 10 juli 2016. Detta innebär att boksluten 2016-06-30 blir de sista boksluten i vilka det är möjligt att redovisa intäkter från uppdrag på löpande räkning i takt med att fakturering sker (alternativregeln). För de företag som hittills har tillämpat alternativregeln innebär detta ett byte av redovisningsprincip. Som sådan redovisas den i enlighet med K2:s anvisningar (p2.3) innebärandes att den nya principen tillämpas med framåtriktad verkan (d v s från ändringstidpunkten och framåt, ej retroaktiv justering).
 

Bakgrund

I juni 2016 meddelade BFN en ändring i K2:s regler för hur intäkter ska redovisas för uppdrag på löpande räkning. Reglerna för intäktsredovisning för fastprisuppdrag kvarstår oförändrade. 

Bakgrunden till regeländringen är att Sverige för en tid sedan blev anmält till EU-domstolen för att den svenska alternativregeln för redovisning av intäkter på löpande intäkter ansågs strida mot EU:s redovisningsdirektiv. Detta är teoretiskt korrekt eftersom ett företag som tillämpar alternativregeln värderar en omsättningstillgång, ”upplupna intäkter”, till under anskaffningsvärdet trots att det finns inarbetade intäkter d v s en värdering under lägsta värdets princip. Den svenska regeln har sin utgångspunkt i skattelagstiftningen och har inneburit en praktisk lättnadsregel för många mindre företag.
 

Intäktsredovisning i fastprisuppdrag

K2:s regler för intäktsredovisning i fastprisuppdrag kvarstår oförändrade. För fastprisuppdrag finns således även fortsättningsvis två möjliga metoder att välja mellan: successiv vinstavräkning (huvudregeln) eller färdigställandemetoden (alternativregeln).

Skattelagstiftningens regler

Viktigt att notera är att inkomstskattelagen inte har ändrats vad gäller skattemässig hantering av intäkter. Detta innebär att det skattemässigt är fortsatt möjligt att redovisa intäkten i takt med att fakturering sker. Det kan således uppstå en temporär skillnad mellan redovisning och beskattning av intäkter, men i K2 redovisas ingen uppskjuten skatt, så heller inte för denna skillnad.

BFNAR 2003:3 Redovisning av intäkter

För de företag som inte tillämpar K2 eller K3 vid upprättandet av sin årsredovisning, t ex mindre ideella föreningar och mindre handelsbolag, gäller fortsättningsvis BFNAR 2003:3 Redovisning av intäkter. I punkt 30 finns alternativregeln för uppdrag på löpande räkning fortsatt kvar. Detta allmänna råd har dock begränsad betydelse och kommer bara kunna tillämpas på bokslut med bokslutsdag före 2017-12-31. Bakgrunden till detta är att vi förväntar oss att, per 2017-12-31 finns det ett heltäckande K-regelverk, och då kommer BFNAR 2003:3 upphöra att gälla.

Kontakta oss

Marcus Johansson

Redovisningsexpert kommunal redovisning och ledamot av RKR:s expertgrupp, PwC Sverige

Tel 010-213 01 03

Följ oss i sociala medier