Nya böcker från PwC – praktiska vägledningar vid tillämpningen av K2 och K3

2017-06-29

I december 2016 publicerade BFN nya uppdaterade och delvis omarbetade versioner av K2 och K3. Bakgrunden till en stor del av förändringarna är den anpassning av årsredovisningslagen som genomförts med anledning av förändringar i EU:s redovisningsdirektiv.
 

En nyhet i K2 är att regelverket gäller för samtliga mindre företag som upprättar en årsredovisning oavsett associationsform. Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska tillämpa de nya reglerna första gången för det räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2015. Företag som tidigare inte haft ett K2-regelverk att tillämpa (till exempel stiftelser) och redovisat enligt äldre regelverk måste välja antingen K2 eller K3 för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2016.

Nyheterna i K3 består till stor del av förändrade upplysningskrav för mindre företag, men det har även införts vissa förtydliganden och förändringar gällande exempelvis immateriella tillgångar.

Utformningen av en årsredovisning enligt K2 och K3 har förändrats i och med att de omarbetade versionerna av regelverken publicerades. Det har även gjorts förändringar i värderingsfrågor samt andra regler som är aktuella i boksluts- och årsredovisningsarbetet.

boken k3 i praktiken

Handböcker i hur regelverket tolkas

En hjälp i arbetet med att ta fram en årsredovisning enligt K2 eller K3 är PwC:s handböcker "K2 i praktiken" och "K3 i praktiken". Böckerna innehåller PwC:s bedömningar av hur olika punkter i regelverken kan tolkas och tillämpas. Det finns även ett stort antal praktiska exempel att ta hjälp av i böckerna. Boken om K3 är den tredje upplagan som kommer ut och har uppdaterats med förändringarna i regelverket samt med många nya praktiska exempel.
 

bok k2 i praktiken

Boken om K2 är helt ny och liknar till sin utformning den välkända K3-handboken. Strukturen på böckerna följer helt K2 och K3. Texterna är indelade i punkter vars numrering överensstämmer med punkterna i de allmänna råden.


I vårt förra nummer av Accounting Update (nummer 45) skrev vi en artikel om just ”Nya K2 och Uppdaterade K3” och listade där en rad nyheter. I böckerna går det att läsa mer om dessa, t ex om redovisning av förvärvade immateriella tillgångar som en del i egenupparbetade immateriella tillgångar (K2), skäliga andelar av indirekta tillverkningskostnader för egentillverkade varor (K2) , tillkommande utgifter vid partiella utbyten (K3) och negativ goodwill (K3).

Böckerna finnas att beställa från Studentlitteratur - med böckerna får du även en praktisk digital version

Kontakta oss

Taina Rauma

Taina Rauma

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0734-23 57 02

Christian Stralström

Christian Stralström

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 54

Följ oss i sociala medier